Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Mặc Dù Tội Lỗi

Ngày 28 – Mặc Dù Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 14:17-29

17 Còn vua A-ma-xia, con trai Giô-ách của Giu-đa sống thêm mười lăm năm nữa, sau khi vua Giê-hô-ách, con của Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên băng hà. 18 Tất cả những việc khác của A-ma-xia há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao?

19 Ở Giê-ru-sa-lem người ta lập một âm mưu chống lại vua A-ma-xia. Vua phải bỏ trốn đến La-chi. Nhưng họ đuổi theo vua đến tận La-chi và hạ sát vua tại đó. 20 Đoạn họ để xác vua trên lưng ngựa và chở về Giê-ru-sa-lem. Họ chôn vua tại Giê-ru-sa-lem với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít.

21 Toàn dân Giu-đa lập A-xa-ria, 21 cũng được gọi là Ô-xia

mười sáu tuổi, lên ngôi làm vua kế vị cho cha là A-ma-xia. 22 Sau khi vua A-ma-xia an giấc với các tổ phụ mình, vua A-xa-ria xây lại thành Ê-lát và thâu hồi nó lại dưới chủ quyền của Giu-đa.

Giê-rô-bô-am II Trị Vì Y-sơ-ra-ên

23 Vào năm thứ mười lăm triều vua A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, thì Giê-rô-bô-am, con trai Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên lên ngôi làm vua tại Sa-ma-ri. Vua trị vì bốn mươi mốt năm. 24 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Vua không từ bỏ các tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 25 Vua lập lại biên thùy cho Y-sơ-ra-ên, từ ải Ha-mát cho đến bờ biển Ả-rập, theo như lời của CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã phán bởi tôi tớ Ngài là tiên tri Giô-na, con trai A-mi-tai, người ở Gát Hê-phê.

26 Vì CHÚA đã thấy nỗi hoạn nạn mà Y-sơ-ra-ên phải chịu thật cay đắng; chẳng có một ai, dù là nô lệ hay tự do, để giúp đỡ Y-sơ-ra-ên cả. 27 Vì Chúa nói rằng Ngài sẽ không xóa tên họ dưới trời, nên Ngài đã dùng tay của Giê-rô-bô-am, con trai Giê-hô-ách, để giải cứu họ.

28 Tất cả những việc khác của Giê-rô-bô-am, tất cả những việc vua làm, quyền lực của vua, thể nào vua đã chiến đấu, thể nào vua đã thâu hồi Đa-mách và Ha-mát, vốn thuộc Giu-đa, Ctd: Giau-đi (Yaudi, Bỏ nguyên âm khác)

trở lại dưới chủ quyền của Y-sơ-ra-ên, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 29 Giê-rô-bô-am an giấc với các tổ phụ mình, là các vua Y-sơ-ra-ên. Xa-cha-ri, con trai vua, lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 25,27  Vua Giê-rô-bô-am không có phẩm chất và tài năng để giải cứu dân chúng (c. 24), nhưng Đức Chúa Trời dấy ông lên làm người cứu Y-sơ-ra-ên và lấy lại xứ sở họ đã mất. Đôi khi, dù tôi ở trong vòng tội lỗi thầm kín và bất tuân, Đức Chúa Trời vẫn có lòng thương xót trên tôi và khiến tôi thạnh vượng. Ngài là Đấng “không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm” (Thi 103:10). Tôi đáp ứng trước ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời như thế nào?

C. 26  Đức Chúa Trời là sự “cứu giúp” kẻ yếu đuối và cùng khốn (Thi 10:14; 72:12). Ngài cũng bảo vệ người công chính và báo trả họ (Ê-sai 63:5). Y-sơ-ra-ên đã tuyệt vọng vì không ai cứu giúp, nhưng Đức Chúa Trời thấy hoàn cảnh của họ và cứu họ, vì chính Ngài đã hứa không xóa bỏ tên Y-sơ-ra-ên.C. 19,20  Vua A-ma-xia bị đánh bại và giết trong năm cuối của cuộc nổi loạn tại La-chi. Dầu vậy, ông đã từng có cơ hội trong sự thất bại để nhìn nhận kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời và để tái sinh trở thành vị vua mới, ông đã bỏ phí mười lăm năm. Mỗi ngày là một cơ hội của ân sủng để được sinh lại cách mới mẻ. Bạn dành thì giờ bên sự hiện diện quý báu của Chúa mỗi ngày ra sao?

Cầu nguyện  Nguyện con sống xứng đáng với lòng thương xót thông qua ân sủng vĩ đại của Chúa đối cùng tội lỗi con.

Bình Luận:

You may also like