Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Luật Lệ Của Vua A-ma-xia

Ngày 27 – Luật Lệ Của Vua A-ma-xia

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 14:1-16

A-ma-xia Trị Vì Giu-đa

1 Vào năm thứ hai triều vua Giê-hô-ách, con trai Giô-a-cha của Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua. 2 Vua được hai mươi lăm tuổi khi bắt đầu trị vì và vua trị vì hai mươi chin năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu của vua là bà Giê-hoa-đan, người Giê-ru-sa-lem. 3 Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA, nhưng không được như Đa-vít, tổ phụ vua, mà vua chỉ làm như những điều Giô-ách, cha vua, đã làm. 4 Các tế đàn trên những nơi cao vẫn chưa được dẹp bỏ. Dân chúng vẫn còn đến dâng sinh tế và dâng hương trên những tế đàn ấy. 5 Khi thấy vương quyền đã được nắm vững trong tay, vua cho xử tử những bầy tôi đã sát hại vua cha. 6 Nhưng vua không giết con cái của những kẻ sát nhân ấy, theo như đã chép trong sách Kinh Luật của Môi-se, trong đó CHÚA đã truyền rằng: “Người ta sẽ không giết cha mẹ vì tội của con cái, và cũng không giết con cái vì tội của cha mẹ; nhưng ai nấy đều sẽ bị giết vì tội của chính mình.” PhuDnl 24:16

7 Vua đã đánh hạ mười ngàn người Ê-đôm trong Thung Lũng Muối và đánh chiếm Sê-la, rồi đặt tên cho thành đó là Giốc-then, và người ta vẫn còn gọi như thế cho đến ngày nay. 8 Bấy giờ A-ma-xia sai sứ giả đến nói với Giê-hô-ách, con trai Giô-a-cha, cháu của Giê-hu, đang làm vua của Y-sơ-ra-ên rằng: “Hãy đến, để chúng ta đối mặt đọ sức với nhau.”

9 Vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên sai sứ giả trả lời A-ma-xia vua Giu-đa rằng: “Một bụi gai ở Li-ban có gởi lời đến nói với cây bá hương của Li-ban như vầy: ‘Hãy gả con gái ngươi làm vợ cho con trai ta.’ Nhưng có một con thú rừng ở Li-ban đi ngang qua và đạp nát bụi gai đó. 10 Vua quả đã đánh bại dân Ê-đôm, nên bây giờ lòng vua sinh ra kiêu ngạo. Hãy ở nhà mà vênh vang với chiến thắng của mình. Tại sao vua lại muốn khiêu khích cho tai họa giáng xuống trên mình, trên vua và trên cả dân Giu-đa đi với vua?”

11 Nhưng A-ma-xia chẳng khứng nghe. Vậy, vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên đi lên. Vua và vua A-ma-xia đối diện với nhau trong trận chiến tại Bết Sê-mết, trong đất Giu-đa. 12 Quân Giu-đa bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại. Mọi người đều bỏ trốn, chạy về nhà mình. 13 Vua Giê-hô-ách bắt sống A-ma-xia, con trai Giô-ách, cháu A-cha-xia, vua Giu-đa tại Bết Sê-mết, rồi kéo quân đến Giê-ru-sa-lem, phá dỡ tường thành Giê-ru-sa-lem từ cổng Ép-ra-im cho đến cổng Góc, tạo một khoảng trống dài hai trăm thước. Nt: 400 cu-bít

14 Vua chiếm đoạt tất cả vàng bạc, tất cả những vật dụng để trong đền thờ CHÚA và trong các kho tàng của hoàng cung. Vua cũng bắt theo một số người làm con tin, rồi rút về lại Sa-ma-ri. 15 Những việc khác mà Giê-hô-ách đã làm, chiến công của vua, và thể nào vua đã đánh bại vua A-ma-xia của Giu-đa, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 16 Giê-hô-ách an giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Sa-ma-ri, cùng chỗ với các vua của Y-sơ-ra-ên. Rồi con trai của vua là Giê-rô-bô-am lên ngôi kế vị.

SUY GẪM:

C. 6  Đức Chúa Trời không giáng rủa sả các thế hệ sau vì tội của các thế hệ trước. Mỗi người phải chết vì chính tội của mình (Phục truyền 24:16, Ê-xê-chi-ên 18, Giê-rê-mi 31:29-30). Đức Chúa Trời trừng phạt tội nhân vì chính tội của họ và cấm sự trả thù thế hệ vốn rất phổ biến trong xã hội Trung Đông thời xưa

C. 3,4  Vua A-ma-xia được đánh giá là vị vua làm mọi điều “đúng đắn trong mắt Đức Giê-hô-va” cùng với vua Giô-ách (2 Các Vua 12:3), vua A-xa-ria (2 Vua 15:3), và vua Giô-tham (2 Vua 15:34) là những người vâng theo Lời Chúa trong rất nhiều lĩnh vực. Dầu vậy, những vị vua này không phá bỏ những nơi thờ phượng không chánh đáng để có cuộc cải chánh trọn vẹn, để rồi sau vẫn rơi vào đường hủy diệt. Hãy kiểm tra bản thân xem dù có vâng lời Chúa trong rất nhiều khía cạnh, tôi vẫn đang hướng tới sự hủy diệt vì vẫn còn tội lỗi tôi không quan tâm nhưng cố làm ngơ?

C. 18-24  Vua A-ma-xia của Giu-đa, người nằm dưới quyền lực của Y-sơ-ra-ên, đề nghị gặp vua Giê-hô-ách, nhưng ông bị xúc phạm và thất bại thê thảm trong chiến tranh. Trong 2 Sử ký 25:14-16, vua A-ma-xia thất bại vì ông thờ thần tượng và bỏ qua lời khuyên của vị tiên tri. Ông đánh bại Ê-đôm; song đánh mất cơ hội đổi mới vương quốc vì thờ thần tượng mà ông không hoàn toàn rũ bỏ. Ông cũng không lắng nghe lời khuyên của vị tiên tri Đức Chúa Trời sai đến. Hãy kiểm tra bản thân xem liệu chúng ta có kín giấu thờ thần tượng bên trong và quá kiêu ngạo không lắng nghe lời khuyên can.

Cầu nguyện  Xin bôi xóa những nơi sâu thẳm trong lòng con ngõ hầu con được tuyệt đối thành thật trước Chúa.

Bình Luận:

You may also like