Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Ê-li-se- Giải Quyết Nan Đề

Ngày 13 – Ê-li-se- Giải Quyết Nan Đề

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 6:15-23

15 Sáng sớm, một người đầy tớ của người Đức Chúa Trời đi ra và thấy một đạo quân với các ngựa chiến và các xe chiến mã đang vây thành. Người đầy tớ ấy bèn nói: “Chết rồi, thầy ơi! Làm sao bây giờ?”

16 Ông đáp: “Đừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng.”

17 Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy CHÚA, xin Ngài mở mắt cho đầy tớ của con để nó có thể thấy được.” Vậy CHÚA mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Ê-li-sê.
18 Khi quân A-ram xuống tấn công Ê-li-sê, ông cầu nguyện với CHÚA: “Con xin Ngài hãy đánh cho dân nầy bị mù mắt.”

Ngài bèn khiến cho dân ấy bị mù mắt y như Ê-li-sê đã cầu xin.
19 Ê-li-sê nói với họ: “Đây không phải là đường. Đây cũng không phải là thành. Tôi sẽ dẫn các anh đến người mà các anh đang tìm kiếm.” Rồi ông dẫn họ đến Sa-ma-ri.

20 Vừa khi họ vào trong thành Sa-ma-ri, Ê-li-sê nói: “Lạy CHÚA, bây giờ xin Ngài mở mắt những người nầy để họ thấy.” CHÚA bèn mở mắt họ và họ thấy mình đang ở trong thành Sa-ma-ri.

21 Khi vua của Y-sơ-ra-ên thấy họ thì nói với Ê-li-sê: “Thưa cha, tôi phải giết chúng không? Tôi phải giết chúng không?”
22 Ông đáp: “Đừng. Những người mà vua dùng gươm và cung mà bắt sống, vua có giết họ không? Hãy lấy bánh và nước ra đãi họ ăn uống; rồi thả họ về với chủ họ.” 23 Vậy vua dọn tiệc lớn đãi họ. Sau khi họ ăn và uống rồi, vua cho họ trở về cùng chủ của họ. Vì thế những toán quân A-ram không đi đột kích trong lãnh thổ của Y-sơ-ra-ên nữa.

C 15-17  Chúa bảo vệ người của Ngài. Vua của A-ram đã gửi quân đội hùng mạnh tới và bủa vây Ê-li-sê, nhưng Chúa bao bọc và bảo vệ Ê-li-sê bằng đội quân  của Ngài hùng mạnh hơn. Chúa bảo vệ những ai biết vâng phục với cánh tay năng quyền và luôn nhận trách nhiệm che chở họ.

C 17,18,20  Chúa đã nhận lời Cầu nguyện của Ê-li-sê. Khi ông cầu nguyện, Chúa làm cho quân A-ram chỉ thấy những gì họ phải thấy và không thấy những gì không được thấy. Khi chúng ta đứng về phía Chúa, Chúa sẽ can thiệp và hành động tùy theo nhu cầu của chúng ta. Nên đừng do dự mà hãy cầu xin sự tương trợ của Chúa.

C 15-17  Người hầu của  Ê-li-sê nhìn thấy quân A-ram bao vây mình và rất kinh hãi. Chính lúc đó, Ê-li-sê hành động rất dạn dĩ vì con mắt tâm linh ông đã thấy đạo binh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có thế giới quan khác nhau tùy thuộc vào việc chúng ta nhìn hoàn cảnh bằng con mắt thuộc thể hay con mắt thuộc linh. Cầu nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh của chúng ta để chúng ta chiến thắng thế gian mà nhìn lên Vương Quốc của Ngài.

C 20-23  Ê-li-sê đã không giết những kẻ bị bắt bởi gươm nhưng ban cho họ ân huệ. Liệu tôi có đối đãi tốt với những người mang lại phiền toái cho tôi không? Tôi có cố gắng hết sức để lấy điều thiện thắng điều ác?

Cầu nguyện Xin Chúa cho con đôi mắt Đức tin để con vọng trông nơi tay Ngài!

Bình Luận:

You may also like