Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Sản Nghiệp Của Những Người Không Có Con Trai

Ngày 22 – Sản Nghiệp Của Những Người Không Có Con Trai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dân số 27:1-11

Các con Gái Của Xê-lô-phát

1 Xê-lô-phát có năm người con gái: Mách-la, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. (Xê-lô-phát là con Hê-phê, cháu Ga-la-át, chắt Ma-ki, chít Ma-na-se, thuộc chi tộc Ma-na-se. Ma-na-se là con Giô-sép). 2 Các cô đến gặp Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, các nhà lãnh tụ và toàn thể nhân dân hiện diện tại cửa Trại Hội Kiến, nói: 3 “Cha chúng tôi qua đời trong sa mạc, không phải vì theo bè đảng Cô-rê phản nghịch CHÚA, nhưng chết vì tội lỗi mình, và không có con trai. 4 Chỉ vì không có con trai nên cha tôi phải bị xóa tên khỏi gia tộc mình hay sao? Vậy, xin cho chúng tôi lãnh phần cơ nghiệp cùng với các chú các bác chúng tôi.” 5 Môi-se trình vụ này lên cho CHÚA. 6 CHÚA phán dạy ông: 7 “Các con gái Xê-lô-phát nói đúng. Hãy chia cho họ một phần đất làm cơ nghiệp cùng với chú bác họ, là phần đáng lẽ chia cho cha họ. 8 Con cũng nói với dân Y-sơ-ra-ên, nếu có ai chết không con trai, hãy chia phần cho con gái người ấy. 9 Nếu người ấy không có con gái, giao phần cơ nghiệp cho anh em người ấy. 10 Nếu không có anh em, giao cho chú bác. 11 Nếu không có chú bác, giao phần cơ nghiệp cho người bà con gần nhất.” Đây là một luật áp dụng cho người Y-sơ-ra-ên, đúng như CHÚA phán dạy Môi-se.

 

SUY GẪM:

C. 7 Đức Chúa Trời quan tâm đến yêu cầu của các con gái Xê-lô-phát (c.4) để được hưởng sản nghiệp của cha mình một cách chính đáng. Khi Đức Chúa Trời cho phép các con gái được hưởng sản nghiệp, Ngài ban ra một hệ thống kế thừa trong mỗi gia đình của mười hai chi phái. Sự bày tỏ đức tin của họ một cách dạn dĩ và đơn giản làm vinh hiển Chúa và Ngài hài lòng với đề nghị của họ và xem rằng đó là chính đáng. Hễ ai đến cùng Chúa phải tin rằng có Chúa và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Chúa hết lòng (Hê 11:6).

C. 1-4 “Chỉ vì không có con trai nên cha chúng tôi phải bị xóa tên khỏi gia tộc mình hay sao?”, các con gái của Xê-lô-phát dạn dĩ thách thức truyền thống Do-thái rằng chỉ có các con trai mới được quyền hưởng sản nghiệp. Khi họ kêu cầu giá trị căn bản của luật pháp Đức Chúa Trời, tức là sự phân chia công bằng miền đất hứa và sự thống nhất của tất cả các chi phái, là họ đang yêu cầu phần sản nghiệp của họ. Họ có sự đảm bảo thành tín rằng họ sẽ được chia miền đất hứa. Dù cho của họ đã chết trong đồng vắng và không có con trai, họ đòi hỏi rằng phần sản nghiệp của cha mình không bị qua đi. Ngày nay, tôi tin cậy Chúa một cách tích cực như thế nào và tiến tới để nhận lời hứa và sống với lời hứa ấy ra sao?

Cầu nguyện Nguyện con tin cậy một cách đơn sơ vào lời hứa của Đức Chúa Trời và sống một đời sống dạn dĩ thẳng tiến với đức tin.

Bình Luận:

You may also like