Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 28: Suy Nghĩ Về Giá Trị Của Tin Lành

Hành Trình Theo Chúa – Phần 28: Suy Nghĩ Về Giá Trị Của Tin Lành

by Sưu Tầm
30 đọc

Ở Việt Nam, có lẽ ở Mỹ nữa, nhiều người Việt vẫn chưa hiểu rõ giá trị của Tin Lành đối với đời sống nhân loại. Phần lớn khi nghe đến hai chữ Tin Lành, người nghe cứ tưởng đây là việc tuyên truyền, giảng đạo, dụ dỗ đạo, chuyện lý thuyết không cần nghe, không quan trọng. Tin Lành chỉ được xem như một tôn giáo giống như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Khổng, Đạo Lão, Đạo Cao Đài… Tệ hơn nữa Tin Lành là Đạo Mỹ, không phải đạo Việt Nam. Hay Tin Lành là một giáo phái thệ phản tách ra từ Giáo Hội Công Giáo La-mã từ thế kỷ 16. Hay Tin Lành là đạo Đại Hàn, là đạo lạc. Là tà đạo. Hay có nhiều giáo phái quá không biết theo phái nào.

Có thể người Việt không dám bàn đến Tin Lành vì sợ bị thuyết phục tiếp nhận tin lành. Tin lành dành cho người có lòng lành. Kinh Thánh gọi người theo Tin Lành là thánh đồ, là con cái của Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng. Có nhiều người Việt đã lỡ theo đạo nhà, theo gia đình, theo cổ truyền, theo truyền thống, thường sợ mang tiếng phản bội, sợ bị lên án bội đạo, sợ mất quyền lợi, chưa nói đến việc sợ chính quyền.

Tôi nghĩ vấn đề chính ở đây là tin hay không tin. Tin là khó chứ không dễ. Tin phải trả giá cho sự thật. Sự thật mất lòng. Sự thật bạn và tôi đều là những tội nhân đang ở trong tình trạng chống nghịch và phản loạn với Chúa. Bạn và tôi phải nhận mình là người đang cần được giải cứu. Bạn không thể tự giải cứu mình ra khỏi thân phận nô lệ. Giống như dân Do Thái không thể tự mình thoát khỏi tay của người Ai Cập. Sau 430 năm mang ách nô lệ, người Do Thái đã kêu cầu Chúa và Chúa đã sai Môi-se đến cứu họ. Họ tin và vâng lời Môi-se, vị trung bảo duy nhất, nhờ đó Chúa đã cứu vớt họ và đưa họ vào đất hứa. Lịch sử giải cứu dân Do Thái là một bài học lớn nhất làm gương sáng cho các dân tộc trên thế giới loài người noi theo.

Do đó tin ai mới là điều quan trọng.

Ai có thể cứu bạn và tôi thoát khỏi số phận hư mất nầy? Người cứu hay Trời cứu?

Bạn tin Trời hay tin người?

Chỉ có một người trung bảo giữa người và Trời là Chúa Giê-su. Chúa Jesus là Trời trở thành người, Ngài chịu chết, chịu chôn và đã sống lại, đã hiện ra. Sau rốt Ngài đã hiện ra cho tôi xem thấy… Ngài đã nói chuyện với tôi và tôi đang nói chuyện cùng Ngài. Đó là lý do duy nhất chúng ta phải tin cậy nương nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su bởi vì Chúa Giê-su là Đấng trung bảo duy nhất do chính Đức Chúa Trời sai xuống. Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Cha duy nhất của chúng ta, nên tôi không chọn theo một ai khác nữa trong suốt đời nầy.

Nếu không tin Chúa Giê-su thì bạn và tôi không cần đi theo một người hay một tổ chức nào khác hết. Loài người chỉ có một nan đề trong lòng và loài người cũng chỉ có một giải pháp từ Chúa mà thôi. Tổ chức, phe phái là việc của loài người. Loài người không có khả năng tự cứu. Xưa nay ở đâu vẫn vậy, thời nào cũng vậy.

Không dễ để một người thực sự tin Chúa. Tin đến mức phó thác cuộc đời cho Chúa mới gọi là tin. Tin Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi mới gọi là tin. Tin Chúa là Đấng đang sống mới là tin. Bạn biết không Chúa là Đấng có tính hay ghen? Bạn không thể cùng lúc yêu Chúa và yêu tiền, yêu của, yêu danh, yêu hình tượng. Bạn không thể vừa nhờ Chúa mà cũng nhờ cậy các thần linh hay giáo chủ khác. Không chịu từ bỏ, bạn không thể nhận lãnh.

Tôi nhớ đến Phao-lô khi có lần ông nói, “anh em dầu có tin cũng vô ích.” Tại sao vậy?

Ông Phao-lô đã giải thích về cuộc đời quá khứ của ông với nhiều thành quả chói sáng dưới mắt tôn giáo của ông, bây giờ khi nhìn lại ông mới thấy thời gian qua sốt sắng với tôn giáo đến mức giết người… quả là vô ích. Đó là khoảng thời gian ông tin Chúa Jesus đã chết rồi. Cho đến khi ông gặp Chúa sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại và chính Ngài đã hiện ra với ông. Cả hướng đi của cuộc đời ông Phao-lô đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi nghĩ chỉ có đọc Kinh Thánh và suy gẫm chính xác lời Chúa mới hy vọng giúp bạn thuyết phục để tin. Hãy suy gẫm đến những lời tuyên bố của Chúa Jesus. Hãy chú ý đến lời chứng và cuộc đời của ông Phao-lô. Hãy để ý đến những bức thư làm chứng của ông.

Bạn không nên vội vàng. Tôi tin Đức Chúa Trời đang ban cho bạn đầy đủ thời giờ để quan sát, lý luận và quyết định tương lai của bản thân bạn và cả gia đình bạn. Bạn sẽ chưa chết cho đến khi bạn quyết định tiếp nhận Chúa hay khước từ Ngài. Tôi muốn giúp bạn. Đừng cho tôi tiền, hãy cho tôi cơ hội. Hãy gọi điện hay viết email cho tôi. Không dễ để bạn tin Chúa đâu. Nhưng hôm nay nếu cầu xin Chúa bạn sẽ được, tìm Chúa bạn sẽ gặp Ngài. Mời bạn tiếp tục đọc Kinh Thánh và nhận định những lởi chân thật sau đây:

Vả, dẫu Chúa Giê-su đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai:

Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi,

Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?

39 Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:

40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng,

Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu,

Không tự hối cải,

Và ta chẳng chữa lành cho.

41 Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. 42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-su; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.

44 Tuy vậy, Đức Chúa Giê-su cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45 Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49 Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.

Bạn biết không, tôi đã sẵn sàng trả giá để tin theo Chúa Giê-su và hầu việc Ngài. Tôi nghĩ đó là hồng ân, là ân sũng, là ân tứ của Chúa dành cho tôi và gia đình tôi.

Bạn có bao giờ nghe lời hứa về sự sống đời đời của Chúa trong Kinh Thánh chưa?

-Vì ai kêu cầu danh Chúa Jesus, thì được cứu!

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

dacsanhuongdi@gmail.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 27: Suy Nghĩ Về Mạng Linh Truyền Bá Tin Lành

Bình Luận:

You may also like