Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 24: Suy Nghĩ Về Chúa Giê-su, Người Duy Nhất Là Trời Đã Trở Thành Người

Hành Trình Theo Chúa – Phần 24: Suy Nghĩ Về Chúa Giê-su, Người Duy Nhất Là Trời Đã Trở Thành Người

by Sưu Tầm
30 đọc

SUY NGHĨ VỀ CHÚA GIÊ-SU, NGƯỜI DUY NHẤT LÀ TRỜI ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI

Giả sử nếu Đức Chúa Trời không tự bày tỏ chính mình Ngài ra thì làm sao nhân loại biết được Ngài? Làm sao chúng ta biết được đâu là đúng, đâu là sai? Làm sao chúng ta biết có thiên đường hay có hỏa ngục? Làm sao chúng ta biết cách thoát hỏa ngục để lên thiên đàng? Nếu Chúa không tự bày tỏ chính mình ra thì làm sao chúng ta biết có Đức Chúa Trời hay không? Làm sao chúng ta biết chương trình của Chúa đối với nhân loại thể nào? Làm sao chúng ta biết được ý nghĩa của đời sống và mục đích của đời sống?

Tạ ơn Chúa đã tự bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta.

Chúa đã tự bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta qua Thiên nhiên, qua Kinh Thánh và qua Chúa Giê-su. Người nghiên cứu thần học gọi đây là Lời viết và Lời sống. Kinh Thánh tức Lời viết là sứ điệp của Chúa nói với loài người. Dường như Chúa thấy thiên nhiên và Kinh Thánh chưa đủ thuyết phục loài người nên Chúa đã tự bày tỏ chính mình Ngài ra cho chúng ta qua Lời sống là Chúa Giê-su, sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ry. Chúa sống và Chúa dạy để bày tỏ cho chúng ta biết đầy đủ về Ngài. Chúa mang danh là “Emmanuel” nghĩa là Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta.

Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết. Giăng 1:18.

Thời giờ rảnh, tôi tìm đọc Kinh Thánh. Tôi dành thời giờ đọc để biết thêm về Chúa Giê-su. Tôi thích tìm hiểu về Chúa Giê-su. Cả Kinh Thánh đầy dẫy hình ảnh, bóng dáng của Chúa Giê-su. Tôi thích đọc những sách hay khám phá về Chúa Giê-su, những sách giải nghĩa về sự giáo huấn của Chúa Giê-su. Từ các sách Phúc Âm đến các Thư Tín, đến sách Khải Huyền. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, sách nào tôi cũng thấy hình ảnh của Chúa Giê-su. Thật lạ lùng.

Giáo sư Robert P. Lightner, từ DTS, đã viết quyển sách PORTRAITS OF JESUS IN THE GOSPEL OF JOHN với 29 chân dung vẽ Chúa Giê-su thật đẹp. Từ hình Chúa khải thị, Chúa là Chiên Con, là Đấng Ta Là, là Ánh Sáng thật, là Bánh Hằng Sống, là Đấng Chăn Hiền Lành, là Cây Nho Thật, là Vua… đến hình Chúa gọi các môn đồ… Tôi thích sách nầy. Tôi có sách nầy trong tủ sách của tôi.

Chúa Giê-su là ai?

Chúa Giê-su hoặc là:

1. Một người nói dối,

2. Một người điên, hay

3. Con Một của Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố.

Chúa Giê-su tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Người Do Thái đã kiên quyết giết Chúa Giê-su vì lời tự xưng nầy. Chúa Giê-su tin Ngài có thẩm quyền và bản tính của Đức Chúa Trời, và Ngài đáng được tôn thờ như Đức Chúa Trời. Ngài có thẩm quyền trên thiên nhiên, trên sự tha tội và trên sự sống hay cái chết. Ngài tuyên bố rằng Ngài là nguồn chân lý và là đường đi duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Không có một giáo chủ nào ở bất cứ tôn giáo nào trên thế giới dám tuyên bố như vậy.

Hãy nghe Kinh Thánh chép về Ngài.

LỜI TỰ CHỨNG CỦA CHÚA LÀM CHỨNG

Khi Phi-líp hỏi, “Xin chỉ Cha cho chúng tôi…” Chúa Giê-su đã trả lời, “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?” (Giăng 14:8-9).

Khi người Pha-ri-si thách thức Chúa Giê-su, Ngài phán, “Ta với Cha là một.” Lập tức, người Do Thái

muốn ném đá Đức Chúa Giê-su ngay. Kinh Thánh chép, “Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài.” Họ hiểu ngay là Chúa Giê-su, một người mà dám tự tôn mình là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? 33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời” (Giăng 10:30-33). Đối với người Do Thái lỗi lộng ngôn là đáng chết.

Khi các học giả Do Thái thách thức Chúa Giê-su về lời tuyên bố của Chúa Giê-su có địa vị cao hơn Áp-ra-ham và Ngài biết rõ Áp-ra-ham, là tổ phụ toàn dân Do Thái, đã sống hai ngàn năm trước. Chúa Giê-su đã trả lời, “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.”

Người Do Thái lập tức nói rằng: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham!”

Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.” Ngay lúc đó, người Do Thái lấy đá đặng ném Ngài; nhưng Đức Chúa Giê-su đi ra khỏi đền thờ. (Giăng 8:56-58).

QUYỀN NĂNG PHI THƯỜNG CỦA CHÚA LÀM CHỨNG

Chúa Giê-su tuyên bố Ngài có thẩm quyền trên cả sự sống và sự chết.

Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11: 25).

Chúa Giê-su còn chấp nhận sự thờ phượng và khuyến khích người khác thờ phượng Ngài.

“Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 14:33).

Đức Chúa Giê-su nghe họ đã đuổi người mù (đã được Chúa chữa lành) ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? 36 Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? 37 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. 38 Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.” (Giăng 9:35-38).

Chúa Giê-su tuyên bố trong Giăng 5:22-23, “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, 23 đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.”

Các phép lạ Chúa Giê-su thi hành đã xác nhận thẩm quyền của Chúa Giê-su trên thiên nhiên như đi bộ trên biển (Matt. 14:25); hóa bánh ra nhiều (câu 15-21), dẹp yên bão biển (Mác 4:35-41). Chúa tỏ quyền phép của Ngài trên bệnh tật và sự chữa lành xảy ra ngay lập tức. Chúa chữa người mù (Giăng 9), người bại (Mác 2); người phung (Luke 17); người điếc (Mác 7). Chúa cũng bày tỏ quyền phép lạ lùng trên việc chữa lành và kêu người chết sống lại (Luke 7:22 và Matt. 9).

NHỮNG LỜI TIÊN TRI LÀM CHỨNG VỀ CHÚA

Chúng ta có thể tin Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời giáng thế vì những lời tiên tri nói về Đấng Cứu Thế đã hoàn toàn ứng nghiệm trong con người của Chúa Giê-su.

1. Sáng thế ký 12:1-3 nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ dòng dõi Áp-ra-ham.

2. Sáng thế ký 49:10 nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ thuộc dòng chi phái Giu-đa.

3. 2 Samuen 7:12 nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ thuộc dòng vua Đa-vít.

4. Mi-chê 5:2 nói rằng Ngài sẽ được sanh ra ở thành Bethlehem.

5. Daniel 9: 25-26 nói rằng Ngài sẽ chết đúng 483 năm sau tuyên bố tái thiết đền thờ năm 444 B.C.

6. Ê-sai 53 nói rằng Chúa Cứu Thế sẽ chết giữa những tên cướp và được chôn với người giàu.

7. Thi thiên 22:16 nói rằng khi chết thì tay và chân Ngài sẽ bị đâm, đóng đinh. Khi tác giả Thi Thiên tiên tri việc nầy thì luật đóng đinh của người La-mã chưa được đặt ra.

8. Ê-sai 49:7 nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ được cả nước biết và khinh ghét.

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GẶP CHÚA GIÊ-SU LÀM CHỨNG

1. Giăng Báp-tít.

Giăng 1: 29-31 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. 30 Ấy về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta. 31 Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.

Giăng 1:34 Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

2. Người đàn bà Sa-ma-ri.

Giăng 4:27-29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

3. Sứ đồ Phi-e-rơ.

Giăng 6:67-69 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.

4. Người mù từ thưở sanh ra.

Giăng 9: 35-38 Đức Chúa Giê-su nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng? 36 Người thưa rằng: Thưa Chúa, người là ai, hầu cho tôi tin đến? 37 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. 38 Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài.

5. Giáo sư Ni-cô-đem.

Giăng 3:2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Giê-su mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

6. Ma-thê chị của La-xa-rơ.

Giăng 11: 26-27 Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? 27 Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.

7. Sứ đồ Thô-ma

Giăng 20: 24-28

Vả, lúc Đức Chúa Giê-su đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. 25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. 26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-su đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! 28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! 29 Đức Chúa Giê-su phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

8. Sứ đồ Giăng.

Giăng 1:1. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Giăng 20:30-31 Đức Chúa Giê-su đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

9. Sứ đồ Na-tha-na-ên

Giăng 1:47-51. Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-na-ên đến với Ngài, thì nói về ông rằng: “Đây là một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá.” 48 Na-tha-na-ên thưa: “Làm thế nào Thầy biết tôi?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.” 49 Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời! Thầy là vua Y-sơ-ra-ên!” 50 Đức Chúa Giê-xu đáp: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi ở dưới cây vả nên ngươi mới tin? Ngươi sẽ thấy những việc vĩ đại hơn nữa.” 51 Rồi Ngài phán: “Thật, Ta bảo thật với các ngươi: Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.”

10. Tác giả Mác, học trò của sứ đồ Phi-e-rơ

Mác 1:1. Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-su Christ, là Con Đức Chúa Trời.

11. Thầy đội La-mã, người chỉ huy đóng đinh Chúa.

Mác 15:39. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời.

KINH THÁNH LÀM CHỨNG VỀ CHÚA GIÊ-SU

QUYỀN PHÉP BAN SỰ SỐNG LÀM CHỨNG

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. 26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy. 27 Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người. 28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; 29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. 30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Giăng 5: 24-47

TIÊN TRI GIĂNG BÁP-TÍT LÀM CHỨNG

31 Nếu ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin. 32 Có người khác làm chứng cho ta, và ta biết rằng chứng người đó làm cho ta là đáng tin. 33 Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật. 34 Còn ta, lời chứng mà ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng ta nói vậy, đặng các ngươi được cứu. 35 Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.

CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊ-SU LÀM CHỨNG

36 Nhưng ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. 37 Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài, 38 và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

ĐỨC CHÚA CHA LÀM CHỨNG

Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin: 18 Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là Đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. 19 Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta nữa.

20 Đức Chúa Jêsus phán mọi lời đó tại nơi Kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ; và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Giăng 8:17-20

LÃNH TỤ MÔI-SE LÀM CHỨNG

Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! Phục Truyền 18: 15

Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? 45 Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. 47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Giăng 5: 44-47

CHÚA SỐNG LẠI THẬT SAU KHI CHẾT 3 NGÀY

Điều diệu kỳ nhất là chính Chúa Giê-su đã tỏ quyền phép trên tội lỗi và sự chết. Mọi người đều chết, chỉ một mình Chúa Giê-su sống lại. Là người, Ngài có thể chết. Là Trời Ngài có thể sống lại từ cõi chết.

Trước mặt kẻ thù, Chúa Giê-su đã kêu một em bé gái mới chết sống lại, một thanh niên chết đem chôn sống lại, và một người lớn là Lazarus sống lại sau 4 ngày chết nằm trong mộ, không ai chối cãi được.

Kinh Thánh Cựu Ước tiên đoán cái chết của Chúa trong Thi Thiênn 22 và Ê-sai 53, nhưng Kinh Thánh cũng nói tiên tri về sự sống lại của Đấng Cứu Thế trong Thi Thiên 16:8-11.

Chính Chúa Giê-su đã nói tiên tri về sự sống lại của Ngài.

Giăng 2:19-22 “Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. 22 Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-su đã phán.”

Mác 8:31 “Bấy giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại.”

Giăng 10: 18 “Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.”

ĐỊA VỊ CAO CẢ DUY NHẤT CỦA CHÚA GIÊ-SU

Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. 30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; 31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 1 Cô-rinh-tô 1:26-30

3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-su Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! Ê-phê-sô 1: 3-8

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-su Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Phi-líp 2: 5-11

Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 1: 15-20

CHÚA GIÊ-SU HỨA SẼ TRỞ LẠI LẦN THỨ HAI

Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. 33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. 34 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, – 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, – khi Con người đến cũng như vậy. 40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41 và có hai người nữ đương xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. 42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. (Matt. 24: 32-42).

Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. 10 Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-su nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy (Công vụ 1: 9-11).

CHÚA GIÊ-SU ĐANG SỐNG VÀ ĐANG LÀM VIỆC CỦA NGÀI

Điều khó hiểu đối với tôi là về người Do Thái hôm nay. Theo bài giảng của một Mục Sư Do Thái, tôi được biết đến nay vẫn còn tới 99.7% người Do Thái vẫn chưa tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Messiah của họ. Số người Do Thái tin Chúa Giê-su là Đấng Messiah của họ hiện chỉ chiếm 0.3%.

Một trong những lý do người Do Thái không tin Chúa Giê-su có thể là vì người tín đồ của Chúa Giê-su đã từng đối xử với họ. Đó là phong trào Anti-Semitism tức là thù nghịch hay có thành kiến với dân Do Thái. Điều nầy đã khiến người Do Thái nhớ lại những cuộc Thập Tự Chinh của Giáo Hội Thiên Chúa, cuộc Holocaust giết chết 6,000,000 người Do Thái trong Thế chiến thứ Hai dưới tay diệt chủng của Đức Quốc Xã, những người mạo xưng theo Chúa Giê-su. Chúng ta quý trọng người Do Thái vì tình thương của Chúa đối với dân Do Thái, nhưng thái độ của dân Do Thái không phải là gương tốt để chúng ta noi theo. Không biết ơn Chúa, không vâng lời Chúa là gương xấu chúng ta cần xa tránh. Ánh mặt trời cùng lúc làm cho sáp tan chảy nhưng cũng làm đất sét chai cứng hơn.

Nhưng tôi được khích lệ vì đọc báo ISRAEL MY GLORY của The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc. Tôi thấy mặt của một số người Do Thái trong đó có Khoa học gia, Giáo Sư, Luật Sư đã trở lại tin Chúa và tôi đã nghe lời chứng của những người đó. Họ làm chứng trên Youtube rằng họ đã được thuyết phục tin cậy Chúa Giê-su là Đấng Messiah, họ nhắc đến sự ứng nghiệm của Ê-sai 53, họ thấy Chúa Giê-su hiện ra cạnh họ, họ thấy Chúa Giê-su nhậm lời cầu nguyện chữa lành… Chúa Giê-su đang sống và Ngài đang làm công việc vĩnh cửu của Ngài. Phao-lô nói tiên tri rằng cuối cùng người Do Thái sẽ trở lại tiếp nhận Chúa và làm chứng nhân của Chúa trên khắp thế giới.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 23: Tôi Vào Nhóm Online

Hành Trình Theo Chúa – Phần 25: Suy Nghĩ Về Địa Vị Làm Con Của Chúa

Bình Luận:

You may also like