Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Theo Chúa Giê-xu Là…

Ngày 04 – Theo Chúa Giê-xu Là…

by Ban Biên Tập
30 đọc


 


Mác 10:32-45

Đức Giê-su Báo Trước Về Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài Lần Thứ Ba

32 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi trước dẫn đầu họ. Các môn đệ ngạc nhiên, và những kẻ tháp tùng thì sợ hãi. Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra mà nói cho họ những việc sẽ xảy đến cho mình. 33 Ngài bảo: “Nầy, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các chuyên gia kinh luật, họ sẽ lên án xử tử Người và nộp cho dân ngoại quốc. 34 Họ sẽ chế nhạo, nhổ trên Người, đánh đập và giết Người đi. Ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Lời Thỉnh Cầu Của Gia-cơ Và Giăng

35 Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê, đến cùng Đức Giê-su mà thỉnh cầu: “Thưa Thầy, chúng con mong ước Thầy ban cho những điều chúng con cầu xin.”
36
Ngài hỏi: “Các con muốn Ta làm điều gì cho các con?”
37
Họ thưa: “Khi Thầy được hiển vinh xin cho chúng con một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy.” 38 Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén Ta phải uống và chịu được báp-tem mà Ta phải chịu không?” 39 Họ trả lời: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo họ: “Chén Ta uống các con sẽ uống, báp-tem Ta chịu các con sẽ chịu; 40 nhưng ngồi bên phải hay bên trái của Ta thì không tự Ta cho được. Địa vị đó đã dành cho người được chuẩn bị trước.” 41 Mười môn đệ kia nghe được điều đó thì giận Gia-cơ và Giăng. 42 Đức Giê-su gọi họ đến mà bảo: “Các con biết những kẻ được coi là người cai trị của dân ngoại thì thống trị dân, còn các quan lớn thì dùng quyền thế để cai trị. 43 Nhưng giữa vòng các con thì không phải vậy, vì ai muốn làm lớn phải làm tôi tớ các con. 44 Còn ai muốn làm đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho mọi người. 45 Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”


SUY GẪM:

C.42-45 Nước Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập khác với thế gian hiện tại, nơi mà ở đó chỉ có những con người bé nhỏ đang nắm giữ quyền hành. Đó là một nơi mà những người phục vụ người khác như tôi tớ sẽ được làm đầu. Chính Chúa Giê-su mang đến cho mọi người sự cứu chuộc bằng sự hiến dâng mạng sống mình và phục vụ mọi người, và trong khi làm vậy, là thực hiện nghĩa vụ của một công dân của Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng xây dựng vương quốc thiên thượng vĩ đại bắt đầu từ trong cộng đồng của mình, không phải cố gắng làm người lớn nhất, nhưng phải trở thành tôi tớ phục vụ người khác tốt nhất.

C.35-37 Đức Chúa Giê-su nói về sự thương khó mà Ngài sẽ phải chịu. Tuy nhiên, Gia-cơ và Giăng vẫn cầu xin những vị trí cao trọng trong thế gian. Các môn đệ, những người cản trở con đường của Chúa (8:33), tranh luận xem ai lớn hơn (9:34) và tìm cách ngăn cản những người đến với Ngài (10:13), đã không hề thay đổi tâm tính của họ một chút nào. Bạn có phải là người đang mong ước nhận lãnh ơn phước thiên thượng?

Cầu nguyện Để cộng đồng của con trở nên những người phục vụ, trước hết xin giúp con là một tôi tớ phục vụ những người khác.

Bình Luận:

You may also like