Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Rốt Cuộc, Hãy Ra Đi!

Ngày 18 – Rốt Cuộc, Hãy Ra Đi!

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 10:11-36

Thời Kỳ Kiều Ngụ Trong Sa Mạc

11 Ngày hai mươi mốt tháng hai năm thứ nhì, trụ mây cất lên khỏi Đền Tạm Chứng Cớ. 12 Dân Y-sơ-ra-ên nhổ trại, khởi đầu cuộc hành trình từ sa mạc Si-nai và trụ mây dừng lại trong sa mạc Pha-ran. 13 Đây là lần đầu họ ra đi theo lệnh CHÚA truyền cho Môi-se.
14
Ngọn cờ của trại quân Giu-đa đi trước, kéo đi từng đơn vị. Na-ha-sôn,con A-mi-na-đáp, chỉ huy quân đội Giu-đa. 15 Na-tha-na-ên, con Xu-a, chỉ huy các đơn vị quân đội Y-sa-ca. 16 Ê-li-áp, con Hê-long, chỉ huy các đơn vị quân đội Sa-bu-luân. 17 Lúc ấy Đền Tạm được dỡ xuống, dòng họ Ghẹt-sôn và dòng họ Mê-ra-ri khuân vác Đền Tạm ra đi.18 Kế đến là các đơn vị quân đội của Ru-bên ra đi dưới ngọn cờ mình. Ê-lít-su, con Sê-đêu, chỉ huy quân đội Ru-bên. 19 Sê-lu-miên, con Xu-ri-ha-đai, chỉ huy các đơn vị quân đội Si-mê-ôn. 20 Ê-li-a-sáp, con Đê-u-ên, chỉ huy các đơn vị quân đội Gát. 21 Lúc ấy người Kê-hát ra đi, khuân vác các vật thánh. Đền Tạm phải được dựng lên xong xuôi trước khi họ đến nơi.22 Kế đó, các đơn vị quân đội Ép-ra-im ra đi dưới ngọn cờ mình. Ê-li-ma-sa, con A-mi-hút, chỉ huy quân đội Ép-ra-im. 23 Ga-ma-li-ên, con Phê-đát-su, chỉ huy các đơn vị quân đội Ma-na-se. 24 A-bi-đan, con Ghi-đeo-ni, chỉ huy các đơn vị quân đội Bên-gia-min.25 Sau hết, đi hậu tập là các đơn vị quân đội Đan: họ ra đi dưới ngọn cờ mình. A-hi-ê-xe, con Am-mi-sa-đai, chỉ huy quân đội Đan. 26 Pha-ghi-ên, con Óc-ran, chỉ huy các đơn vị quân đội A-se. 27 A-hi-ra, con Ê-nan, chỉ huy các đơn vị quân đội Nép-ta-li. 28 Đó là thứ tự hành quân của các đội quân Y-sơ-ra-ên.29 Môi-se bảo Hô-bát, con Rê-u-ên người Ma-đi-an, tức anh vợ mình: “Chúng tôi đang đi đến xứ mà CHÚA đã phán hứa: Ta sẽ ban xứ ấy cho các ngươi. Anh hãy đi với chúng tôi thì chúng tôi sẽ biệt đãi anh vì CHÚA đã hứa những điều tốt lành cho dân Y-sơ-ra-ên.”30 Người ấy đáp: “Không, tôi không đi đâu. Tôi sẽ về quê hương đất nước tôi với dân tộc tôi.”31 Nhưng Môi-se yêu cầu: “Xin anh đừng lìa bỏ chúng tôi. Anh biết nơi nào chúng tôi phải cắm trại giữa sa mạc nên anh là con mắt của chúng tôi. 32 Chúng tôi sẽ chia với anh những điều tốt lành CHÚA ban cho chúng tôi.”33 Vậy, họ từ núi của CHÚA ra đi suốt ba ngày. Rương Giao Ước của CHÚA đi trước họ trong ba ngày đó để tìm cho họ một nơi an nghỉ. 34 Khi họ dời trại ra đi, trụ mây của CHÚA ở trên họ ban ngày.35 Mỗi khi Rương Giao Ước ra đi, Môi-se nói: “Lạy CHÚA, xin hãy chổi dậy! Nguyện quân thù Chúa bị đánh tan; Nguyện bọn cừu địch chạy trốn trước mặt Ngài.”36 Mỗi khi Rương Giao Ước dừng lại, Môi-se lại cầu nguyện:“Lạy CHÚA, xin Ngài hãy trở lại, cùng muôn ngàn dân Y-sơ-ra-ên!”


SUY GẪM:

Câu 33,34 “Ngài trải mây ra để che chở, Lửa để soi sáng ban đêm” (Thi thiên 105:39) và dẫn dắt dân Ngài. Đức Chúa Trời ngự trên nắp Hòm Bảng Chứng trong một đám mây để dân chúng có thể Ngài ở cùng họ và Hòm Giao Ước được đặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên và dẫn dắt họ tìm đến xứ yên nghỉ. Đức Chúa Trời đã đi trước dân sự và tìm trước cho họ nơi yên nghỉ. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng là Đấng Chăn đời sống bạn và đang dẫn dắt bạn.

Câu 35,36 Đức Chúa Trời đi trước dân sự khi họ nhổ trại, Ngài đánh quân thù tan lạc và trốn chạy. Và lúc nghỉ ngơi, Ngài trở lại cùng dân sự. Sự sống Y-sơ-ra-ên được bảo vệ cả khi họ cắm trại lẫn lúc ra đi. Khi có Chúa ở cùng bạn sẽ không thiếu thốn gì. Bạn có sợ hãi vì gặp phải kẻ thù vô số trong cuộc sống? Hãy nhìn vào Chúa là Đấng đi đầu hàng và đánh trận giúp bạn.

Câu 13-28 Y-sơ-ra-ên thẳng tiến về Đất Hứa. Họ vâng theo mạng lệnh và bảo vệ lãnh địa được giao phó. Cơ đốc nhân thẳng tiến về Vương quốc thiên đàng phải luôn luôn vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con luôn vâng theo Ngài và biết rằng trước khi con tiến lên, Ngài đã khởi hành.

Bình Luận:

You may also like