Home Chuyên Đề CHÚA LÀ VUA

CHÚA LÀ VUA

by Hong An
30 đọc

Chúa là Vua! Đối với Cựu Ước và người Do Thái, tuyên bố này là hiển nhiên. Ngay từ đầu, Chúa đã là Đấng cai trị và là vua đối với sự sáng tạo của Ngài. Và điều đó không thay đổi. ” Đức Giê-hô-va cai trị: các dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các chê-ru-bin: trái đất khá rúng động!” (Thi thiên 99:1). Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào thế giới, bạn sẽ không thấy sự cai trị của Chúa ở nhiều nơi. Có quá nhiều điều mâu thuẫn với Chúa! Có sự vô thần giữa các quốc gia. Có sự bất tuân ở Israel. Có những hệ thống chính trị lớn chống lại Chúa và có tội lỗi, ma quỷ và cái chết.

Chúa là Vua, không có câu hỏi, nhưng có rất nhiều điều không phù hợp với sự cai trị của Chúa. Điều này nên được hiểu như thế nào? Sự cai trị của Chúa dường như bị ẩn giấu, không rõ ràng, nhưng là có thật. Đây là cách Chúa hiện diện trong sự sáng tạo và cách Ngài vận hành để duy trì nó. Ngày qua ngày, trong sự thành tín tuyệt vời. Và Ngài hiện diện trong lịch sử, trong đó lịch sử của Chính Ngài: cái mà chúng ta gọi là lịch sử cứu rỗi. Chúa vẫn duy trì thế giới này và đưa nó đến mục đích của Ngài. Tuy nhiên, tất cả những điều này Ngài làm là không hữu hình, Ngài hiện diện trong niềm tin, bạn nhận thấy điều đó. Nhưng đối với những người không tin, nó vẫn còn giấu kín. Chỉ những người nhận biết Ngài và biết đọc chữ viết tay của Ngài qua Kinh Thánh mới có thể thấy sự cai trị Vua của Đức Chúa Trời.

Trích: SỰ ĐẾN CỦA VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI / Israel và Giáo hội
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/591849492161927

Bình Luận:

You may also like