Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Đức Chúa Trời – Đấng Bảo Vệ Dân Sự Của Ngài

Ngày 06 – Đức Chúa Trời – Đấng Bảo Vệ Dân Sự Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


A-Mốt 1:1-8

1 Đây là lời của tiên tri A-mốt. Ông vốn là một trong những chủ trại chăn nuôi bò và chiên ở làng Thê-qua. Hai năm trước cơn động đất, vào triều vua Ô-xia nước Giu-đa, đồng thời với triều vua Giê-rô-bô-am nước Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời tỏ cho ông thấy những điều này về nước Y-sơ-ra-ên. 2 Ông tuyên bố: “CHÚA gầm lên từ núi Si-ôn, từ thành Giê-ru-sa-lem Ngài gào thét. Bỗng chốc đồng cỏ những người chăn chiên khô héo, rừng cây trên đỉnh núi Cạt-mên úa vàng.” Đức Chúa Trời phán xét tội của dân Y-sơ-ra-ên và dân các nước láng giềng. Dân Sy-ri  3 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân thành Đa-mách đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó giày đạp dân xứ Ga-la-át, Như người ta đạp lúa với bàn đạp có mấu sắt! 4 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện vua Ha-xa-ên, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài vua Bên-ha-đát. 5 Ta sẽ đập tan then gài cổng thành Đa-mách, Ta sẽ diệt vua tại Thung Lũng A-ven. Ta sẽ diệt trừ vua ở thành Bết-ê-đen, và Ta sẽ đầy dân Sy-ri trở về xứ Ki-rơ.” CHÚA phán vậy.

Dân Phi-li-tin

6 Đây là lời CHÚA phán: “Vi phạm dân thành Ga-xa đã lên đến tột cùng, Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng, chúng nó bắt dân cư trọn cả vùng đày qua bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ. 7 Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống tường thành Ga-xa, và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài tại đó. 8 Ta sẽ diệt trừ vua thành Ách-đốt, Ta sẽ diệt luôn vua thành Áchca-lôn, Ta sẽ dang tay ra trừng trị thành Éc-rôn, dân Phi-li-tin còn sót lại cũng sẽ diệt vong,”CHÚA, phán vậy.


SUY GẪM:

C.3,6 Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ trừng phạt Đa-mách và Ga-xa vì đã áp bức dân sự Ngài và họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Chúa không bao giờ bỏ qua sự đau khổ của dân sự. Hãy phản ánh đời sống bạn trước mắt Chúa và xem xét liệu bạn có đối xử sai trái với những người khác.

C.1,2 A-mốt rao giảng sứ điệp về sự đoán xét và hình phạt dường như không phù hợp trong thời kỳ của ông, vì có vẻ như đây đang là thời kỳ an bình. Tuy nhiên, A-mốt đã rao báo chính xác điều gì đang thực sự xảy ra ẩn dưới cái vẻ bề ngoài an bình đó. Ông suy gẫm Lời Chúa và tìm kiếm điều cần phải làm. Bạn có dùng Lời Chúa để suy xét hay không?

C.3-8 Tội lỗi của Đa-mách là giày đạp dân xứ Ga-la-át, còn Ga-xa đã bắt giữ và bán dân sự cho người Ê-đôm để kiếm lời. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Ngài sẽ giáng sự đoán phạt vì cớ tất cả những tội ác của họ. Chúng ta không được lợi dụng con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nhất là để kiếm lợi nhuận. Hãy tra xét đời sống mình và xem liệu bạn có đang lợi dụng hay làm hại những người khác vì mối lợi của bản thân.

Cầu nguyện Xin khiến con tin cậy nơi Chúa, Đấng đã đánh bại những kẻ thù nghịch của con. Xin giúp con sống xứng đáng với địa vị là người của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like