Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-13)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-13)

by Hong An
30 đọc

Giê-ru-sa-lem Và Giao Ước Đời Đời
Ê-xê-chi-ên 16:59-60,62 “…Vì Chúa Giê-hô-va phán rng: ‘Ngươi đã khinh thường li th mà phá hy giao ước Ta, nên Ta s đối x vi ngươi xng vi điu ngươi đã làm. Tuy nhiên, Ta s nh li giao ước mà chính Ta đã lp vi ngươi trong nhng ngày ngươi còn tr, và Ta s lp vi ngươi mt giao ước đời đời… Ta s lp giao ước Ta vi ngươi, và ngươi s biết Ta là Đức Giê-hô-va…”

Ở đầu chương này, chúng ta thấy rằng trong sách Ê-xê-chi-ên, Chúa nói đến Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài không chỉ nói về Giê-ru-sa-lem bằng gạch, vữa và đá. Ngài đang nói chung với ‘Si-ôn’, thành phố, vùng đất và con người, sự hợp nhất theo trật tự Thiên Thượng. ‘Giao ước hôn nhân’ này với Giê-ru-sa-lem bao gồm hầu hết các giao ước khác như giao ước Áp-ra-ham, Giao ước Luật pháp, Giao ước Đất đai, giao ước Đa-vít và cuối cùng là Giao ước mới.
Ê-sai 4:2-5 “…Trong ngày đó, chi ca Đức Giê-hô-va s đẹp đẽ và vinh quang; hoa qu ca đất là nim hãnh din và vinh d ca nhng người Y-sơ-ra-ên còn sng sót. Nhng người còn li Si-ôn, nhng người còn sót li Giê-ru-sa-lem s được gi là thánh. Tt c được ghi vào s nhng người sng ti Giê-ru-sa-lem. Khi Chúa dùng Thn công lý và Thn thiêu đốt để ty ra s ô uế ca các con gái Si-ôn, và ty sch máu ca Giê-ru-sa-lem khi gia nó, thì trên khp núi Si-ôn và trên hi chúng, Đức Giê-hô-va s to ra mt đám mây vào ban ngày, khói và la rc sáng vào ban đêm. Vì s có mt cái vòm che trên mi vinh quang…”
Vinh quang Shekinah của Chúa nằm trong Đền thờ do Vua Sa-lô-môn xây dựng (II S ký 7:1-2). Ê-xê-chi-ên đã nhìn thấy vinh quang Shekinah của Chúa rời khỏi Đền thờ không lâu trước khi người Ba-by-lôn phá hủy nó (Ê-xê-chi-ên 10:3-5, 11:22-23), và nó sẽ trở lại Đền thờ như sự hiện diện vĩnh viễn của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để ngự giữa dân Giao ước xưa của Ngài (Ê-xê-chi-ên 43:1-2,4-7a).
Hãy xem xét những phần Kinh Thánh này: “…Khi người y đi vào thì các chê-ru-bim đang đứng bên phi đền th, và mây ph đầy hành lang trong. Vinh quang ca Đức Giê-hô-va ct lên t chê-rúp và đứng nơi ngưỡng ca ca đền th. Đền th đầy mây và hành lang đầy ánh vinh quang rc r ca Đức Giê-hô-va. Tiếng ca nhng cánh chê-ru-bim vang ra đến hành lang ngoài ging như tiếng ca Đức Chúa Tri Toàn Năng khi Ngài phán… By gi các chê-ru-bim giương cánh lên vi các bánh xe bên cnh chúng, và vinh quang Đức Chúa Tri ca Y-sơ-ra-ên cũng trên chúng. Vinh quang ca Đức Giê-hô-va ct lên t gia thành và dng li trên núi v phía đông ca thành.”
Ngọn núi đó là Ô-li-ve. Và từ hướng đó nhà tiên tri sẽ thấy thể nào vinh quang Shekinah sẽ trở lại vào một ngày kia. Ông nói: “Rồi người ấy dẫn tôi vào cổng, tức là cổng nhìn về phía đông. Tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ phương đông đến. Tiếng Ngài giống như tiếng nước lớn và đất sáng rực vì vinh quang Ngài… Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong đền thờ qua cổng phía đông. Thần cất tôi lên và đem tôi vào nơi hành lang trong, và kìa, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. Tôi nghe có ai nói với tôi từ bên trong đền thờ, và có một người đứng gần bên tôi. Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai Ta, là nơi để bàn chân Ta. Tại đây, Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên đến đời đời. Từ nay về sau, nhà Y-sơ-ra-ên gồm cả dân chúng và các vua của họ sẽ không làm ô uế danh thánh Ta…”
Thi Thiên 132:13-18 chép: “…Vì Đức Giê-hô-va đã chn Si-ôn; Ngài ước ao Si-ôn làm nơi ng ca Ngài; Ngài phán: “Đây là nơi an ngh ca Ta đời đời; Ta s ng đây vì Ta ước ao như thế. Ta s ban phước cho Si-ôn được lương thc dư dt, Cho nhng k nghèo ca thành y được ăn bánh no nê. Ta cũng s mc cho các thy tế l thành y s cu ri, và nhng người tin kính ca nó s reo mng. Ti đó, Ta s khiến sng Đa-vít vươn lên; Ta đã chun b ngn đèn cho người được xc du ca Ta. Ta s ly s xu h mc cho k thù người; nhưng vương min trên đầu người s sáng rc r…”
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

Bình Luận:

You may also like