Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Cái Chết Của Giăng Báp-tít

Ngày 17 – Cái Chết Của Giăng Báp-tít

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 


Mác 6:14-29

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

14 Vua Hê-rốt nghe đồn về Đức Giê-su vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi. Một số người nói: “Giăng chết rồi mà nay sống lại, nên mới làm được những phép lạ ấy.” 15 Một số khác bảo: “Đấy là Ê-li”, một số khác nữa nói: “Đây là một tiên tri cũng như các tiên tri của Chúa.” 16 Nhưng khi nghe vậy, vua Hê-rốt bảo rằng: “Đây chính là Giăng mà ta đã truyền chém, nay sống lại.” 17 Số là vua Hê-rốt đã sai bắt Giăng xiềng vào ngục, vì cớ Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp, em vua và vua đã cưới nàng. 18 Vì Giăng đã can vua không nên lấy Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em mình, một việc làm trái luật. 19 Nên bà Hê-rô-đia căm giận muốn giết Giăng nhưng không làm gì được. 20 Vì vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là người chánh trực và thánh thiện, nên tìm cách bảo vệ ông. Vua rất thích nghe lời Giăng, dù mỗi khi nghe, Vua thường bối rối. 21 Thời cơ đã đến: Nhân lễ sinh nhật, vua Hê-rốt mở tiệc thết triều thần, bá quan văn võ và các thân hào, nhân sĩ miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đia vào trình diễn một vũ khúc làm vua Hê-rốt và các khách dự tiệc say mê, nên vua bảo nàng rằng: “Con muốn gì, cứ xin trẫm sẽ ban cho.” 23 Vua lại còn thề: “Con xin gì trẫm cũng ban, dù cả nửa giang san cũng được.” 24 Cô gái liền ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô bảo: “Cái đầu của Giăng Báp-tít.” 25 Cô gái vội vã trở vào, tâu với vua: “Xin bệ hạ cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm.” 26 Vua rất buồn, nhưng đã lỡ thề trước mặt quan khách nên không thể từ chối. 27 Vua liền sai một đao phủ, truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy vào ngục chém đầu Giăng, 28 rồi để đầu trên mâm mà đem cho cô gái, và cô gái trao lại cho mẹ. 29 Hay tin ấy, các môn đệ của Giăng đến lấy thi hài người về chôn cất.
SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời cho phép cái chết xảy đến với Giăng Báp-tít, người đã sửa soạn đường cho chức vụ của Chúa Giê-su. Đây là quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, Đấng vận hành trong lịch sử. Với cái chết của Giăng Báp-tít, Ngài đóng lại một chương và bắt đầu một chương mới về chức vụ của Chúa Giê-su. Giăng Báp-tít phải trao lại địa vị cho Chúa Giê-su. Hãy tin rằng khi một người công chính phải trải qua cái chết khổ đau, điều này cũng nằm trong quyền tể trị cao cả của Đức Chúa Trời. Đường lối của Đức Chúa Trời khác với đường lối của chúng ta (I-sa 55:8).

C. 17-29 Hê-rốt sợ hãi bởi đã giết chết một người công bình là Giăng Báp-tít. Ông ta biết rằng Giăng Báp-tít là một người thánh khiết và công bình, coi trọng lời của Giăng Báp-tít nhưng chưa đủ để chấp nhận những lời chỉ trích của Giăng chống lại mình. Dường như cái chết của một người công bình là vô giá trị và khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ mang tà linh chống nghịch sự công bình luôn sống trong sợ hãi bởi những gì họ đã làm. Hãy noi gương Giăng Báp-tít, người không ngừng tuyên bố lẽ thật bất chấp những lời nhạo báng đe dọa và hãy phản ánh trên chính chúng ta.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con bày tỏ đời sống vì Nước Đức Chúa Trời giống như Giăng Báp-tít.

Bình Luận:

You may also like