Home Chuyên Đề Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 2: Trận Chiến Trong Tâm Trí

Trận Chiến Thuộc Linh – Phần 2: Trận Chiến Trong Tâm Trí

30 đọc

Con người (chưa được cứu) chỉ có một bản chất, bản chất tội lỗi được thừa hưởng từ A-đam. Chúng ta thảy được sinh ra với bản chất này. Người chưa được cứu không có khao khát làm vừa lòng Chúa và là nô lệ của Sa-tan.

Cơ đốc nhân là người có HAI bản tánh. Người đó có Bản Tánh Tội Lỗi cũ từ khi sinh ra và Bản Tánh Mới nhận lấy ở thời điểm tiếp nhận Đấng Christ là Cứu Chúa. Giăng 1:12-13.

Bản Tánh Mới là THÁNH và được dựng nên từ hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta … mà trở nên người dự phần BẢN TÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI. II Phi-e-rơ 1:4

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là NGƯỜI DỰNG NÊN MỚI. 2 Cô-rinh-tô 5:17

Chúa không dựng lại hay tái tạo Bản Tánh Cũ, mà ban cho chúng ta một Bản Tánh Mới hoàn toàn. Chúng ta trở thành một phần của Đức Chúa Trời. Ngài trở thành Cha chúng ta và khiến chúng ta được đồng thừa kế với Con Trai Ngài Là Chúa Giê-su, Chúa chúng ta. Bản Tánh Mới này cũng không thể loại bỏ Bản Tánh Tội Lỗi. Cả hai bản tánh đều tồn tại trong Cơ đốc nhân cho đến chừng nào họ còn ở trong thân thể trên đất này. Bản Tánh Mới muốn hầu việc và làm đẹp lòng Chúa. Bản Tánh Cũ thì là kẻ thù của Chúa và là đồng bọn với Sa-tan.

Có một Trận Chiến Thuộc Linh diễn ra giữa hai bản tánh này.

Vì xác thịt (Bản Tánh Tội Lỗi) có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh (Bản Tánh Đức Chúa Trời, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau … Ga-la-ti 5:17

Hãy xem Trận Chiến Thuộc Linh giữa Bản Tánh Cũ và Bản Tánh Mới. Phao-lô kể cho chúng ta kinh nghiệm của ông khi làm Cơ đốc nhân trong Rô-ma 7. Ông cho biết mình khao khát làm đẹp lòng Chúa, nhưng không thể đánh bại Bản Tánh Tội Lỗi trong Rô-ma 7:14-24.

 1. Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
 2. Vì tôi không hiểu điều mình làm:
 3. Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 
 4. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi
 5. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 
 6. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. 
 7. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.
 8. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng
 9. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác,
 10. giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.
 11. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?

Qua những kinh nghiệm này, Phao-lô hiểu rằng lẽ thật quan trọng nhất mà bất cứ Cơ đốc nhân nào có thể biết: về chính mình, ông không thể chiến thắng Bản Tánh Tội Lỗi sống trong ông!! Phao-lô lúc này đặt câu hỏi, “Ai sẽ cứu tôi?” Chúa cho Phao-lô câu trả lời. “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” Rô-ma 7:25a

Đúng vậy, cũng như nhờ mối tương giao với Đấng Christ mà chúng ta được kể là công chính trước Đức Chúa Trời, thì qua SỰ NHẬN DIỆN của chúng ta với Đấng Christ trong sự chết và sống lại của Ngài mà chúng ta chiến thắng Sa-tan và Bản Tánh Tội Lỗi bên trong chúng ta.

Trong Rô-ma 6 chúng ta được biết hai lẽ thật tuyệt vời. Chúa đã bẻ gãy QUYỀN NĂNG của tội lỗi ngự bên trong chúng ta (bản tánh tội lỗi cũ) và được TRAO CHO Bản Tánh Đức Chúa Trời bên trong Cơ đốc nhân.

…Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Rô-ma 6:2

Phao lô không đặt câu hỏi để có thêm thông tin nhưng đặt câu hỏi theo kiểu nhằm tuyên bố khả năng của một điều. Tội lỗi được sử dụng trong câu này nhằm nói về Bản Tánh Tội Lỗi chứ không phải hành động phạm tội. “Chúng ta đã chết về Bản Tánh Tội Lỗi”. Chết có nghĩa là ngăn cách. Chúa đã chia tách hay ngăn cách chúng ta khỏi Bản Tánh Tội Lỗi. Chúa không loại bỏ Bản Tánh Tội Lỗi khỏi Cơ đốc nhân, nhưng Ngài BẺ GÃY quyền năng kiểm soát của nó trên chúng ta. Điều này được làm thành như thế nào?

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là CHỊU PHÉP BÁP TEM TRONG SỰ CHẾT NGÀI sao? Rô-ma 6:3

Chúng ta đã được báp tem trong sự chết của Chúa Giê-su. Sự chết của Ngài không chỉ trả cho tiền công của tội lỗi mà còn khiến Cơ đốc nhân được ngăn cách khỏi Bản Tánh Tội Lỗi. Phép báp-tem được sử dụng trong Rô-ma 6:3 có nghĩa là đặt một người trong một hoàn cảnh mới hay hiệp nhất với ai đó để thay đổi hoàn cảnh hoặc sự liên hệ của người đó với môi trường hoặc điều kiện trước đó.

Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Rô-ma 6:6

Phao-lô nói rằng con người chúng ta trước khi được cứu đã được đóng đinh với Đấng Christ để thân thể xác thịt vốn được sử dụng bởi Bản Tánh Tội Lỗi bị vô hiệu hoá. Chúa đã cắt bỏ ngòi kiểm soát của Bản Tánh Tội Lỗi, do đó chúng ta không còn bị quyền lực của nó nắm giữ để phải tuân theo nó nữa.

Vì ai đã chết thì được THOÁT KHỎI tội lỗi. Rô-ma 6:7

CHÚA GIẢI PHÓNG CHÚNG TA BẰNG CÁCH ĐÓNG ĐINH BẢN TÁNH TỘI LỖI VỚI ĐẤNG CHRIST!!!

(Còn tiếp…)

Leon Bates Và Joseph R. Smith
Xuất bản lần đầu năm 1978
Nhà xuất bản Bible Believers’ Evangelistic Association, Inc., Dallas, Texas
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like