Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Vua Công Chính, Vua Bình An

Ngày 15 – Vua Công Chính, Vua Bình An

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 7:1-10

Mên-chi-xê-đéc
1
Mên-chi-xê-đéc này là vua của Sa-lem, vị thượng tế của Đức Chúa Trời chí cao, đã đi đón và chúc phước cho Áp-ra-ham khi người chiến thắng các vua trở về. 2 Áp-ra-ham dâng cho vua một phần mười mọi vật. Trước hết, tên Mên-chi-xê-đéc có nghĩa là vua công chính, cũng là vua của Sa-lem nghĩa là vua hòa bình. 3 Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ngày tử; như Con Đức Chúa Trời, làm thượng tế đời đời.4 Thử nghĩ xem tổ Áp-ra-ham đã dâng phần mười chiến lợi phẩm cho vua thì vua vĩ đại biết bao!

5 Một mặt Kinh Luật quy định cho các vị tế lễ con cháu Lê-vi được thu phần mười của dân chúng, tức là anh chị em mình dù họ cũng là hậu tự Áp-ra-ham. 6 Mặt khác, Mên-chi-xê-đéc dù không phải dòng họ Lê-vi nhưng được thu phần mười của Áp-ra-ham và chúc phước cho ông là người có lời hứa.

7 Người nhỏ được người lớn hơn chúc phước là việc dĩ nhiên.
8 Trong trường hợp này, những người thu nhận phần mười cũng đều là người phàm phải chết cả. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là vẫn còn sống. 9 Vậy, có thể nói Lê-vi, người được thu phần mười sau này đã dâng phần mười qua Áp-ra-ham, 10 vì khi Mên-chi-xê-đéc gặp Áp-ra-ham, Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ.

SUY GẪM:

Câu 1-3

Đức Chúa Trời bày tỏ đặc tính của Chúa Giê-su thông qua Mên-chi-xê-đéc. Tên Mên-chi-xê-đéc, “Vua công chính”, “Vua bình an”, nói đến luật công chính và bình an của Đấng Christ sẽ đến là Đấng Mê-si (Ê-sai 9:6,7). Qua sự kiện Mên-chi-xê-đéc được tổ phụ đức tin Áp-ra-ham phục vụ, trước giả nhấn mạnh địa vị tối cao của Chúa Giê-su Christ theo dòng Mên-chi-xê-đéc. Trong sứ mạng đặc biệt của Mên-chi-xê-đéc chúng ta có thể thấy sứ mạng giống như vậy trong Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời. Trong đời sống tiếp nhận Chúa Giê-su Christ là vua công chính bình an, tôi bày tỏ sự công chính và bình an như thế nào.

Câu 4-10

Chúa bày tỏ rõ ràng chức thầy tế lễ của Chúa Giê-su Christ không chỉ trổi hơn chức vụ thầy tế lễ và công việc của người Lê-vi, nhưng Ngài còn làm mọi thứ trở nên trọn vẹn một cách hoàn hảo. Trước giả sách Hê-bơ-rơ minh chứng điều căn bản với sự thật rằng Mên-chi-xê-đéc tiếp nhận phần mười từ Áp-ra-ham và người Lê-vi, là những người ra từ thân thể Áp-ra-ham. Khi người nhỏ hơn được chúc phước bởi người lớn hơn và người nhỏ hơn dâng phần mười cho người lớn hơn, thì chức thầy tế lễ của Chúa Giê-su Christ theo ban Mên-chi-xê-đéc cao hơn mọi địa vị và mọi chức vụ. Hãy suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng tự hạ mình xuống để có thể phục vụ chúng ta với chức vụ vượt trội nhất giữa vòng các thầy tế lễ và hãy nghĩ về điều đáng cảm tạ ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Nguyện con phản chiếu được phẩm chất của Cứu Chúa trong đời sống con.

Bình Luận:

You may also like