Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 2 – Những Luật Lệ Trong Ngày Lễ Chuộc Tội

Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 2 – Những Luật Lệ Trong Ngày Lễ Chuộc Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh: Sách Lê-vi 16:1-22


Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Luật lệ mà A-rôn phải tuân theo khi bước vào nơi thánh khiết.

1) Môi-se phải cảnh báo cho A-rôn điều gì (c.1-2)?

2) A-rôn phải chuẩn bị như thế nào để bước vào nơi thánh khiết (c.3-5)?

(1) Của lễ

(2) Trang phục

2. Đoạn tiếp theo nói về của lễ phải được chuẩn bị vừa để chuộc tội của chính mình và dân sự.

1) Của lễ chuộc tội cần được chuẩn bị cho A-rôn và gia đình ông như thế nào (c.6)?

2) Ông phải chuẩn bị của lễ chuộc tội cho dân sự như thế nào (c.7-10)?

3. Cách thức cụ thể để dâng của lễ chuộc tội được bày tỏ.

1) Bước đầu tiên A-rôn trong việc dâng của lễ chuộc tội (c.11-14)?

2) Bước tiếp theo là gì? Mục đích đằng sau việc dâng của lễ này (c.15-16)?

3) Quá trình dâng của lễ sau sự việc này là gì (c.17-20a)?

4) Của lễ chuộc tội cuối cùng được xử trí như thế nào (c.20b-22)?

Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Đức Chúa Trời ngự xuống nơi chí thánh trong hình ảnh ngọn lửa thiêu và điều này thật đáng sợ. Ngay cả thầy tế lễ thượng phẩm cũng chỉ được vào trong đó một năm một lần với một của lễ chuộc tội. Nhưng giờ đây, bởi Chúa Cứu Thế đời đời được xức dầu, chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời một cách bình an, dạn dĩ, vào bất kỳ lúc nào, và vui mừng trong ngày đời đời. Bạn có nhiều lần đến trước mặt Ngài như vậy bởi ân sủng này?

2. Hậu duệ của Y-sơ-ra-ên phải làm sạch bằng huyết Nơi Chí Thánh, Đền tạm và của lễ là những thứ đã bị họ làm ô uế bởi cớ tội lỗi mình. Họ phải nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi họ và dành thời gian để ăn năn thật sự. Điều này là cách duy nhất để sống trước mặt Chúa và cũng là cách duy nhất để được phục hồi với tư cách dân sự của Đức Chúa Trời. Thời gian nào trong cuộc sống mà chúng ta cần biệt riêng cho sự ăn năn và khôi phục?

3. Huyết của bò hay dê không thể làm tinh sạch tội lỗi của dân sự hoàn toàn. Điều này chứng tỏ năng lực hạn chế của việc phải dâng của lễ hàng năm. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta đã có Chúa Cứu Thế. Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi một lần đủ cả và sống lại với quyền năng thiên thượng. Tấm lòng chúng ta đã được thanh tẩy bởi huyết vì thế có thể nhận biết tội lỗi trong tình trạng của mình và thờ phượng Đức Chúa Trời với Đấng được xức dầu nơi thiên thượng. Bạn có tin quyết vào Chúa Cứu Thế, Đấng đã được xức dầu?

Tóm tắt

Đức Chúa Trời cho phép dân sự đến trước mặt Ngài thông qua thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài mở bức màn Nơi Chí Thánh cho dân sự và cho phép thờ phượng với của lễ dâng của thế gian. Bởi thế, Ngày Lễ Chuộc tội là một việc quý giá như sự sống của dân sự. Giờ đây qua Chúa Cứu Thế Giê-su, mối thông công thiên thượng đã được mở ra và chúng ta được mời gọi bước vào. Chỉ bởi ân sủng mới có thể bước vào mối thông công này, vì thế chúng ta cần đến trước mặt Đức Chúa Trời hàng ngày và đừng coi nhẹ ơn phước này.

Cầu nguyện cùng nhau

1. Xin giúp chúng con đến trước mặt Đức Chúa Trời và thấy Ngài trong mọi lúc bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế được xức dầu.

2. Cho dù cuộc sống bận rộn, xin giúp chúng con biết dành thời gian cho sự ăn năn và phục hồi để chúng con có thể được mới lại với tư cách dân sự của Đức Chúa Trời.
Bình Luận:

You may also like