Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 12: Tại sao Chúa Giê-su chọn Giu-đa Ích_ca-ti-ốt làm môn đồ?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 12: Tại sao Chúa Giê-su chọn Giu-đa Ích_ca-ti-ốt làm môn đồ?

30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Chúa Giê-su đã đi khắp xứ Ga-li-lê để giảng dạy và chữa lành trong nhiều tháng. Có đông môn đồ theo Ngài, trong đó có cả phụ nữ (Lu-ca 8:1-3).

Một ngày kia, “Đức Chúa Giê-su đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt, Giu-đe con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài” (Lu-ca 6:12-16).

Nhiều người đặt câu hỏi, “Tại sao Chúa Giê-su lại chọn một người sẽ phản Ngài để làm môn đồ thân cận? Chúa Giê-su đã cầu nguyện trước khi chọn. Chúa Cha đã không cho Ngài biết điều Giu-đa sẽ làm hay sao?”

Chúa Giê-su đã biết. Sau này Chúa nói, “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ! Vả, Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt; vì chính hắn là một trong mười hai sứ đồ, sau sẽ phản Ngài” (Giăng 6:70-71). Lúc này là khoảng một năm trước khi Giu-đa phản Chúa. Chúa biết những điều trong lòng Giu-đa. Ngài có lẽ đã biết từ ban đầu rằng Giu-đa sẽ phản Ngài. Đó có thể là lý do khiến Chúa Giê-su cầu nguyện thâu đêm. Có lẽ Chúa Giê-su không muốn chọn Giu-đa, nhưng phải có ai đó phản bội nộp Chúa Giê-su cho kẻ thù.

Khi họ ăn Bữa tối cuối cùng, Chúa Giê-su phán, “Trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta.” Rồi Chúa Giê-su bảo họ, “Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!” (Mác 14:18, 21).

Sau khi Giu-đa dẫn quân lính tới chỗ Chúa Giê-su, Phi-e-rơ đã ngăn cản họ bắt Ngài. Nhưng Chúa Giê-su bảo ông cất gươm đi. Chúa nói, nếu Đức Chúa Trời muốn thì Ngài có thể sai đội quân thiên sứ đến bảo vệ Chúa. Sau đó, Chúa Giê-su hỏi “Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” (Ma-thi-ơ 26:54).

Kinh Thánh đã tiên tri là một trong các môn đồ của Chúa sẽ phản Ngài (Thi Thiên 41:9, Giăng 13:18). Và Chúa Giê-su biết Giu-đa sẽ nộp Ngài. Điều này không có nghĩa là những gì Giu-đa làm là đúng. Nhưng nó phải xảy ra. Nếu không, Chúa Giê-su đã không chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại.

*****

Tại sao Chúa Giê-su phải chọn Giu-đa làm một trong những môn đồ thân cận của Ngài?

Chúa Giê-su có thật sự muốn Giu-đa làm môn đồ Ngài không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like