Home Dưỡng Linh Bình An Tứ Phía – 2 Sử-ký 15:1-15

Bình An Tứ Phía – 2 Sử-ký 15:1-15

by Sưu Tầm
30 đọc

“[Cả Giu-đa… hết sức tìm kiếm Đức Giê-hô-va và gặp được Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho họ được bình an tứ phía. (2 Sử-ký 15:15)

Một giọng nói đã tạo ra sự khác biệt. Thần Đức Chúa Trời phán qua tiên tri A-xa-ria.

A-xa-ria đến nói chuyện với Vua A-sa khi vua vừa trở về sau khi đánh đuổi kẻ thù của dân sự (và cũng là kẻ thù của Đức Giê-hô-va) khỏi vùng đất của họ (xem 2 Sử-ký 14). A-sa đã kêu gọi mọi người “phải tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, làm theo luật pháp và điều răn của Ngài” (2 Sử-ký 14:4) và lãnh đạo một chiến dịch thanh tẩy tâm linh. Những tảng đá thiêng và bàn thờ các thần khác đã bị phá hủy. Việc tìm kiếm Chúa có thể trông như vậy đấy.

Bấy giờ vị tiên tri rao giảng để khích lệ nhà vua và dân sự: “Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy” (2 Sử-ký 15:2).Dân sự phải tiếp tục tìm kiếm Chúa không chỉ trong một sự kiện xảy ra một lần trong đời mà đó phải trở thành một lối sống.

Vì vậy, Vua A-sa phát động một đợt thanh tẩy khác. Ông đã loại bỏ những thần tượng gớm ghiếc hơn và dựng lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Lần này, những lời kêu gọi tìm kiếm Đức Chúa Trời thật đanh thép: “Tất cả những ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên thì sẽ bị xử tử” (2 Sử-ký 15:13).

Tại sao lại ra tối hậu thư như vậy? Nếu dân tộc không lập giao ước cùng nhau để hết lòng tìm cầu Đức Chúa Trời, thì mối ràng buộc giữa họ với tư cách là một dân sẽ trở nên rời rạc, và họ sẽ bị kẻ thù của họ cướp bóc, từng thành một. Vì vậy, họ đã thề hết ý cùng nhau tìm kiếm Chúa — và chất keo đó đã ngăn cản kẻ thù của họ.

Cầu nguyện

Lạy Cha, với lòng thương xót của Cha, xin Cha kéo con tiếp tục tìm kiếm Ngài và kết nối với những người khác đang tìm kiếm Ngài. Xin ban cho tất cả chúng con chiếc khiên bảo vệ an toàn của Ngài. Trong Chúa danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like