Ngày 14 – Cửa Trại Hội Kiến

830

Sách Lê Vi 17:1-16

1 CHÚA phán dạy Môi-se:
2
Con nói với A-rôn, các con trai người cùng với toàn dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng đây là mạng lệnh của CHÚA truyền dạy: 3 Người Y-sơ-ra-ên nào giết một con bò, chiên con hay dê làm sinh tế, hoặc ở trong doanh trại hay bên ngoài doanh trại, 4 mà không mang đến cửa trại hội kiến để dâng làm của lễ cho CHÚA trước đền tạm của Ngài, thì người ấy bị kể là đã phạm tội làm đổ huyết. Người có tội làm đổ huyết phải bị truất khỏi cộng đồng dân sự.

5 Như vậy dân Y-sơ-ra-ên sẽ đem đến trước mặt CHÚA những sinh tế họ giết ngoài đồng trống. Họ phải đem các sinh tế đến cho thầy tế lễ, tức là đem đến cho CHÚA, tại cửa trại hội kiến và dâng lên làm tế lễ cầu an.

6 Thầy tế lễ sẽ rảy huyết sinh tế trên bàn thờ CHÚA tại cửa trại hội kiến và thiêu mỡ để lấy mùi thơm cho CHÚA.

7 Họ không được tiếp tục giết sinh tế để dâng cho thần Dê, Các quỷ

là những tà thần họ vẫn thông dâm. Đây là một qui luật vĩnh viễn, cho họ cũng như cho các thế hệ mai sau.8 Con cũng bảo họ rằng: Bất cứ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào dâng của lễ thiêu hay sinh tế 9 mà không mang đến cửa trại hội kiến để dâng lên cho CHÚA người đó phải bị truất khỏi nhân dân.

Cấm Ăn Huyết

10 Ta sẽ chống nghịch người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào ăn bất kỳ huyết gì và sẽ truất người đó khỏi nhân dân.

11 Vì sự sốngNt: linh hồn của xác thịt ở trong huyết và Ta đã ban huyết cho các ngươi trên bàn thờ để chuộc tội lỗi linh hồn các ngươi; chính huyết, tức là sự sống sẽ chuộc tội các ngươi. 12 Do đó Ta phán dạy dân Y-sơ-ra-ên: Không một ai được phép ăn huyết, kể cả người Y-sơ-ra-ên và ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi.

13 Khi một người Y-sơ-ra-ên hay một ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi đi săn và giết một con thú hay con chim thuộc loại được phép ăn thịt, người đó phải làm cho chảy hết huyết và lấy đất lấp huyết đó lại, 14 vì sự sống của mọi xác thịt đều ở trong huyết chúng. Do đó Ta đã phán dạy dân Y-sơ-ra-ên “Các ngươi không được phép ăn huyết của bất cứ loại vật nào, vì sự sống trong xác thịt là huyết của nó. Bất kỳ ai ăn huyết sẽ bị trục xuất.”

15 Người nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật đã chết hay bị thú rừng cắn xé, phải giặt áo xống, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối; sau đó mới được tinh sạch. 16 Người ấy phải mang tội nếu không giặt áo xống và không tắm trong nước.


SUY GẪM :

Câu 1-6,8,9:

Đức Chúa Trời truyền bảo dân sự Y-sơ-ra-ên phải mang sinh tế đến trước cửa Trại hội kiến và chỉ dâng lên cho Chúa. Luật lệ này ngăn chặn việc những sinh tế sẽ trở nên giống những sinh tế mà người ngoại dâng ở những nơi bên ngoài doanh trại; và yêu cầu những sinh tế chỉ được dâng cho Chúa. Đức Chúa Trời cũng muốn dân Ngài phải hiệp nhất trong đức tin. Tôi có bị dụ dỗ hay sai lạc bởi sự dạy dỗ của một số tà giáo khác?


Câu 7:

Hình tượng “Thần Dê” được thờ lạy trong xứ Ai Cập và là biểu tượng mạnh mẽ của người đàn ông. Nếu bạn thờ lạy bất kỳ điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời bởi ham muốn cá nhân, đó chính là hình tượng. Giờ đây, có điều gì tôi yêu hơn Chúa không?


Câu 10-14:

Đức Chúa Trời phán bảo huyết phải được sử dụng như là điều quý giá. Sự sống của con người và động vật đều thuộc Chúa, và Chúa coi sự sống là điều quý giá. Huyết biểu tượng cho chính sự sống. Đó là một chất lỏng thánh được dùng để cứu chuộc trong đức tin người Y-sơ-ra-ên. Trong thời kỳ Tân Ước, đặc tính thánh khiết của huyết nói đến huyết của Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta. Huyết Chúa Giê-su làm thánh sạch mọi tội lỗi mà chúng ta phạm phải. Tôi có tôn kính Chúa Giê-su, Đấng đã đổ huyết ra để cứu chuộc tôi và tán dương Ngài?


Cầu nguyện: Con nguyện chỉ hầu việc và đi theo Chúa mà thôi.

Bình Luận: