Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Ngày Lễ Chuộc Tội

Ngày 13 – Ngày Lễ Chuộc Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sách Lê Vi 16:23-34

23 Rồi A-rôn đi vào trại hội kiến cởi ra tất cả những y phục bằng vải gai người đã mặc trước khi vào nơi thánh, và để tất cả các y phục này ở đó. 24 Người sẽ tắm trong nước tại một nơi thánh, mặc lại y phục thường của mình, rồi dâng của lễ thiêu cho chính mình và cho nhân dân để chuộc tội cho chính mình và cho nhân dân, 25 và đốt mỡ của sinh tế chuộc tội trên bàn thờ.26 Người đã đem thả con dê gánh tội trong sa mạc phải mặc áo xống, tắm trong nước và sau đó mới được phép trở vào doanh trại. 27 Con bò đực và dê đực dùng làm sinh tế chuộc tội mà huyết đã được A-rôn đem vào nơi thánh làm lễ chuộc tội, sẽ được đem ra bên ngoài doanh trại và đốt đi, cả da, thịt và phân.28 Người đốt hai con sinh tế này phải giặt áo xống và tắm trong nước; sau đó mới được trở vào doanh trại.

Giữ Ngày Lễ Chuộc Tội

29 Đây là một quy luật vĩnh viễn: vào ngày mười tháng bảy, mọi người, kể cả người bản xứ lẫn ngoại kiều, đều phải thực hành khổ hạnh, nghỉ tất cả các công việc, 30 vì trong ngày đó các ngươi được chuộc tội và tẩy sạch tất cả tội lỗi mình. Trước mặt CHÚA, các ngươi được tẩy sạch.

31 Đó là một ngày Sa-bát nghỉ ngơi và các ngươi phải thực hành khổ hạnh. Đây là một quy luật vĩnh viển.32 Thầy tế lễ được xức dầu và tấn phong để kế nghiệp cha mình làm thầy tế lễ sẽ đứng ra làm lễ chuộc tội. Người ấy sẽ mặc bộ áo lễ thánh bằng vải gai,33 và làm lễ chuộc tội cho nơi chí thánh, trại hội kiến, bàn thờ cho các thầy tế lễ và cho nhân dân.34 Đây là một quy luật vĩnh viễn cho các ngươi: lễ chuộc tội phải được thực hiện mỗi năm một lần, vì tội của dân Y-sơ-ra-ên. Lễ này được thực hiện đúng theo mạng lệnh CHÚA đã truyền cho Môi-se.SUY GẪM:

Câu 29 – 31:

Đức Chúa Trời bảo họ giữ Ngày Lễ Chuộc Tội như là một ngày nghỉ Sa-bát để thực hành khổ hạnh. Ý nghĩa của việc khổ hạnh là để xưng nhận tội lỗi của mình trước Chúa và hạ mình trước Ngài. Vào ngày ngày, toàn thể dân sự phải hạ mình và ăn năn tất cả những tội lỗi trong suốt một năm qua. Vì việc xức dầu tấn phong được thực hiện, ngày này được gọi là “Ngày Sa-bát nghỉ ngơi”. Khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, người đó không phải bị hạn chế trong một năm nghỉ ngơi, nhưng thay vào đó là sự nghỉ ngơi đời đời và mọi tội lỗi của người đó được tha thứ. Tôi đã bước vào trong sự nghỉ ngơi đời đời hay chưa? Bất kỳ ai hết lòng ăn năn và nương cậy nơi Đức Chúa Trời đều có được sự nghỉ ngơi thật sự.

Câu 29:

Đức Chúa Trời phán dạy đây là một quy luật vĩnh viễn. Bạn có nhớ đến thập tự giá của Chúa mỗi ngày, tin chắc rằng tội lỗi của mình đã được tha thứ, và có sự vui thỏa hay không? Hãy làm mới lại việc xưng nhận tội lỗi bởi đức tin, sự ăn năn và tạ ơn trong ngày hôm nay.

Câu 29,31:

Mặt khác, Đức Chúa Trời truyền phải thực hành khổ hạnh và nghỉ không làm bất kỳ việc gì. Mỗi khi nhớ đến thập tự giá, bạn có cảm giác tội lỗi và sự đau đớn ăn năn của mình không? Nếu thật sự thấy đau đớn về tội lỗi, dường như bạn sẽ khó mắc phải tội lỗi đó lần nữa. Khi đó, bạn sẽ có được niềm vui mừng của sự thứ tha và bình an.

Cầu nguyện:

Xin khơi dậy trong con sự chân thật và niềm hy vọng, là những điều con đã bị mất bởi cớ tội lỗi.
Bình Luận:

You may also like