Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Của Vùng Núi

Đức Chúa Trời Của Vùng Núi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Đức Chúa Trời đã dùng một tiên tri nói cho vua A-háp rằng, nếu ông vâng theo thì sẽ thắng trận nơi miền núi. A-háp làm theo lời chỉ dẫn và phía đối nghịch đã thua trận. Vị tiên tri lại đến với vua Y-sơ-ra-ên, báo động quân Sy-ri sẽ tiến đánh nữa vào mùa xuân năm tới. Vì dân Do-thái sống trong các thung lũng, nên lần này kẻ thù lập kế hoạch để tấn công trong các trũng; vua của họ đã được tâu báo rằng, “Thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta; nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó.” (1 Các Vua 20:23)  Thái độ đó hẳn đã thách thức với Đức Chúa Trời, nên Ngài phán với A-háp: ”Bởi vì dân Sy-ri có nói rằng: Đức Giê-hô-va là thần núi, chớ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va” (1 Các Vua 20:28). Và Thiên Chúa đã ban cho dân Israel sự chiến thắng lần thứ nhì đánh bại quân Sy-ri.

Trong đời sống, nhiều khi chúng ta thấy mình phải đương đầu với kẻ địch trong thế núi cao và đã chiến thắng diệu kỳ. Nhưng cũng có những lúc chúng ta chạm trán quân thù nghịch nơi thung lũng tăm tối và chúng ta bị cám dỗ để hoảng sợ. Nhưng Lời của Thiên Chúa bảo đảm chúng ta rằng không phải sợ hãi vì Ngài là Chúa Trời của cả miền núi non cũng như nơi thung lũng. Ngài hằng ở với chúng ta toàn thời gian và trong mọi chỗ để chiến đấu cho chúng ta. Giô-giép của thời Cựu-ước là người đã kinh nghiệm nhiều thung lũng trong cuộc đời. Ông đã bị ném vào hố sâu và bị bán làm nô-lệ bởi các anh của mình. Sau đó, ông bị vợ của Phô-ti-pha cố sức cám dỗ và rồi bị bỏ vào tù (Sáng thế ký 37:24-39:23). Nhưng Thiên Chúa vẫn thành tín với Giô-giép trong mọi thời gian khó khăn của ông. Sau khi Giô-giép giải mộng cho vua Pha-ra-ôn, nhà vua đã thả ông ra và phong làm thủ tướng cai trị toàn nước Ai-cập!

Câu chuyện Giô-giép giúp chúng ta biết được bài học quan trọng này: Đời sống luôn tràn đầy các thăng trầm, nhưng Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta đạt thành quả trong cả thời gian trũng thấp của mình. Khi chúng ta để Ngài là Đức Chúa Trời của mọi thịnh thời cũng như suy thời, không những chúng ta được phước, mà còn trở thành cành cây đầy trái, tăng trưởng và phước hạnh cho những người khác nữa.

Marilyn Hickey

Bình Luận:

You may also like