Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Đức Chúa Trời Là Thánh

Ngày 8 – Đức Chúa Trời Là Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Thánh Thi  99:1-9

1 CHÚA cai trị, Muôn dân hãy run sợ;
Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,
Trái đất rung chuyển.
2
CHÚA tại Si-ôn thật vĩ đại;
Ngài được tôn cao trên tất cả mọi dân tộc.
3
Nguyện chúng nó ca tụng danh vĩ đại và đáng sợ của Ngài;
Ngài là thánh.
4
Vị vua thật quyền năng, Ngài yêu chuộng công bình,
Thiết lập sự bình đẳng;Ngài thi hành công bình
Và công chính trong Gia-cốp.
5
Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ phượng dưới bệ chân Ngài. Ngài là thánh.
6
Môi-se và A-rôn là các thầy trong số những thầy tế lễ của Ngài;
Sa-mu-ên là một người trong số những người cầu khẩn danh Ngài

Họ cầu khẩn CHÚA
Và Ngài đáp lời họ.
7
Từ trong cột mây Ngài phán với họ;
Ngài ban cho họ luật lệ cùng qui luật và họ gìn giữ chúng.
8
Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi,
Chính Ngài đã đáp lời họ.
Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ cho họ,
Nhưng Ngài cũng báo trả những hành vi sai trái của họ.
9
Hãy tôn cao CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
Hãy thờ phượng tại núi thánh Ngài
Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.


SUY GẪM:

Câu 1 – 3:

Đức Chúa Trời cai trị trên tất cả mọi dân tộc và Ngài là thánh. Chúa ngự trên ngôi vinh hiển giữa vạn vật và tể trị chúng. Mọi người đến trước Chúa trong sự run sợ. Khi họ gặp Chúa, họ quỳ gối và thờ lạy Ngài (c.5). Tôi có hầu việc Chúa với lòng run rẩy và kính sợ danh Ngài?

Câu 4,5:


Đức Chúa Trời thi hành công chính trong Y-sơ-ra-ên. Chúa thánh là Vua và thiết lập sự bình đẳng giữa vòng thế gian này với quyền năng tể trị tối cao của Ngài. Chính vì thế, những ai được biệt riêng ra trong Chúa phải nỗ lực hết sức mình để chấm dứt sự áp bức bóc lột và thiết lập một quốc gia được cai quản trong sự công chính và công bình. Bạn có đang phải chịu đựng bất công hay gặp vấn đề bởi sự không công chính? Hãy trình dâng lên Chúa, Đấng cai trị công chính.

Câu 6:

Trong lịch sử cứu rỗi, Đức Chúa Trời gặp dân sự Ngài. Môi-se, A-rôn và Sa-mu-ên đều là những đầy tớ thánh của Chúa. Môi-se là người trung gian của Giao Ước đầu tiên; A-rôn đại diện cho các thầy tế lễ và Sa-mu-ên đại diện cho các tiên tri. Đức Chúa Trời thánh đã gặp họ và chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài đưa chúng ta thoát khỏi tội lỗi với Phúc Âm để trở nên một phần trong sự thánh khiết của Ngài. Những ai thuộc về Đức Chúa Trời thánh phải sống đời sống khác biệt để bày tỏ sự thánh của Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con ngợi khen Ngài! Ngài cai trị đời sống con với sự công chính.
Bình Luận:

You may also like