Ngày 4 – Nếu Các Ngươi Nghe Tiếng Ngài

456Thánh Thi  95:1-11

1 Hãy đến ca hát tán dương CHÚA;
Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta.
2
Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ;
Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài.
3
Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại;
Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần.
4
Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất;
Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài.
5
Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng;
Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.
6
Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài;
Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA,
Đấng Tạo Hóa chúng ta.
7
Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta;
Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ,
Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ.
Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài!
8
Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba,
Như ngày ấy tại Ma-sa trong sa mạc;
9
Khi tổ tiên các ngươi thử Ta; chúng thách thức Ta
Dù đã thấy công việc Ta làm.
10
Trong bốn mươi năm Ta chán ghét thế hệ ấy;
Ta bảo: Chúng nó là một dân có lòng lầm lạc;
Chúng nó không biết đường lối Ta.
11
Vì thế, trong cơn giận Ta thề rằng:
Chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của Ta.


SUY GẪM:
Câu 1,2:

Đức Chúa Trời là Vầng đá cứu rỗi chúng ta. Tác giả khích lệ chúng ta hát với niềm hân hoan và tạ ơn khi chúng ta đến với Chúa là Đấng cứu chuộc. Sự thờ phượng của tôi như thế nào? Tôi có đến với Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc tôi, với sự tạ ơn? Hôm nay tôi dâng lên Chúa bài hát gì? Tôi sẽ dâng lên Ngài lời tạ ơn nào?

Câu 3 – 6:

Chúa là Vua vĩ đại hơn tất cả các thần (c.3), bởi Ngài sáng tạo nên vạn vật. Ngài tạo ra các vực sâu của quả đất và những đỉnh cao của núi non (c.4). Ngài cũng làm ra biển cả và lục địa (c.5). Ngài tạo ra tôi (c.5). Ngày hôm nay, tại sao bạn lại không nhớ đến Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo bầu trời, trái đất và chính bạn; tại sao lại không ngợi khen Ngài?

Câu 6, 7:

Đức Chúa Trời tạo ra tôi và chăn giữ tôi. Chúng ta là con dân mà Ngài chăn giữ và là đàn chiên mà Ngài bảo vệ. Con dân và chiên phải nghe tiếng của người chăn giữ. Tôi có vui mừng lắng nghe tiếng Chúa?

Chúng ta nên quỳ gối trước Chúa, Đấng Tạo Hóa chúng ta. Chúng ta phải lắng nghe Lời Ngài. Chúng ta phải nghe tiếng Ngài và sống trong sự vâng phục Lời Ngài cách khiêm nhường.

Câu 8 – 11:

Tại Ma-sa, trong năm đầu tiên thoát khỏi Ai Cập Y-sơ-ra-ên đã thử Đức Chúa Trời (Xuất.17:1-7). Bốn mươi năm sau sự kiện tại Ma-sa, họ đã chống đối Chúa trước khi vào Miền Đất Hứa Ca-na-an (Dân số.20:1-13). Điều đó khiến Ngài nổi giận trong suốt 40 năm. Dân sự, những người đã được cứu chuộc, phải lắng nghe tiếng Chúa, nhận biết đường lối Chúa, và sống vâng phục Ngài.

Cầu nguyện:

Xin khiến con vui mừng lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời.

Bình Luận: