Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Đức Chúa Trời Là Chúa Chân Thật

Ngày 20 – Đức Chúa Trời Là Chúa Chân Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 18:30-46

30 Bấy giờ Ê-li nói với toàn dân: “Hãy đến gần tôi.” Toàn dân kéo lại gần ông. Trước hết, ông sửa lại bàn thờ của CHÚA đã bị sụp đổ. 31 Ê-li lấy mười hai phiến đá, theo số chi tộc của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của CHÚA đã phán, “Y-sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi.” 32 Ê-li dùng các phiến đá đó xây lại một bàn thờ cho danh CHÚA. Rồi ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ, rộng cỡ chứa được hai thúng hạt giống. 33 Kế đến ông sắp củi trên bàn thờ. Đoạn ông sả con bò ra từng mảnh, rồi chất nó trên củi. Xong ông bảo: “Hãy múc đầy bốn bình nước, rồi đem đổ trên của lễ thiêu và củi.”

34 Ông bảo họ: “Hãy làm lần thứ nhì.” Họ làm lần thứ nhì. Ông lại bảo họ: “Hãy làm lần thứ ba.” Họ làm lần thứ ba, 35 đến nỗi nước chảy ướt đẫm xung quanh bàn thờ và đầy tràn cái mương.

36 Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tiên tri Ê-li đến gần và cầu nguyện rằng: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Y-sơ-ra-ên. Ngày hôm nay xin Ngài hãy cho thiên hạ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, rằng con đây là đầy tớ Ngài, và con đã làm mọi sự nầy là do Ngài phán bảo. 37 Lạy CHÚA, xin nhậm lời con, để dân nầy biết rằng chính Ngài, Chúa ôi, là Đức Chúa Trời, và sẽ khiến lòng dân nầy quay trở lại.” 38 Bấy giờ lửa của CHÚA giáng xuống, thiêu rụi của lễ thiêu, củi, đá, bụi đất, và làm khô hết nước trong mương. 39 Khi toàn dân thấy vậy, họ liền sấp mặt xuống đất và nói: “CHÚA quả thật là Đức Chúa Trời! CHÚA quả thật là Đức Chúa Trời!”

40 Ê-li nói với họ: “Hãy bắt các tiên tri của Ba-anh. Đừng để thoát một ai.” Họ liền bắt những người ấy. Ê-li đem họ xuống khe Kít-sôn và giết hết họ tại đó.

Cơn Hạn Hán Chấm Dứt

41 Ê-li nói với A-háp: “Xin mời vua đi lên, ăn và uống. Vì tôi nghe có tiếng mưa rào.” 42 Vậy A-háp đi lên, ăn và uống. Ê-li đi lên đỉnh núi Cạt-mên. Tại đó, ông sấp mặt xuống đất, giữa hai đầu gối.

43 Ông nói với người đầy tớ ông: “Hãy đi, nhìn về hướng biển.”
Người ấy đi, nhìn, rồi trở lại nói: “Con chẳng thấy gì cả.”

Ông bảo: “Hãy đi trở lại, và làm bảy lần như thế.”

44 Lần thứ bảy người ấy nói: “Kìa, con thấy có một đám mây, cỡ bằng bàn tay, đang nổi lên ngoài biển.”

Ông bảo: “Hãy đến nói với A-háp: ‘Xin vua hãy thắng xe và đi xuống mau, kẻo mưa sẽ giữ vua lại.”

45 Chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời và gió cuồn cuộn thổi. Một trận mưa lớn đổ xuống. A-háp vội vàng lên xe, chạy đến Gít-rê-ên. 46 Tay của CHÚA đặt trên Ê-li. Ông thắt lưng và chạy trước xe A-háp, cho đến lúc vào thành Gít-rê-ên.

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 38, 39

Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của Ê-li bằng lửa. Ngọn lửa thiêu hủy không chỉ của tế lễ nhưng luôn cả bàn thờ và nước đổ tràn rãnh xung quanh đó. Sự kiện này thật sự công bố Đức Chúa Trời là Chúa chân thật. Điều này cũng nói với chúng ta rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho con người và Ngài tiếp nhận của tế lễ. Toàn dân chúng và cả A-háp đều phải thừa nhận rằng Chúa là Đức Chúa Trời thật. Thông qua những phép lạ không thể chối từ, Đức Chúa Trời muốn đem tấm lòng của dân sự Chúa trở lại cùng Ngài. Chúng ta có bằng chứng về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ không thể phủ nhận. Bạn có đang sống và công nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Chúa có MộtDuy nhất?

Câu 45

Đức Chúa Trời đổ mua xuống cho dân sự. Dân chúng vốn đợi chờ Ba-anh, vẫn được xem là thần giông bão sẽ gửi mưa xuống. Nhưng Ba-anh không thể đáp lời họ.

Câu 46

Đức Chúa Trời ban cho Ê-li năng lựa để chạy trước A-háp về đến Gít-rê-ên. Điều này để bày tỏ cho A-háp thấy quyền năng của Đức Chúa Trời và rằng Ngài là Chúa chân thật. Đức Chúa Trời tha thiết mong cho A-háp trở về từ đường lối ông đã đi xuống trước đây.

2. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 40

Ê-li giết các tiên tri của Ba-anh tại thung lũng Kít-sôn. Việc này để bảo vệ đền thánh của Y-sơ-ra-ên (Phục truyền 17). Sự ác phải nhổ tận gốc. Bạn hủy bỏ những việc ác của đời sống mình như thế nào?

Cầu nguyện

Xin Chúa giúp con sống đời sống nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa chân thật và duy nhất.

Bình Luận:

You may also like