Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Sự Sụp Đổ Của Ba-ê-sa Và Ê-la

Ngày 14 – Sự Sụp Đổ Của Ba-ê-sa Và Ê-la

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 15:33-16:14

33 Vào năm thứ ba triều vua A-sa của Giu-đa, Ba-ê-sa con trai A-hi-gia, bắt đầu trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên tại Tiệt-sa. Vua trị vì được hai mươi bốn năm. 34 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi trong các đường lối của Giê-rô-bô-am, phạm tội lỗi vua ấy đã phạm và gây cho Y-sơ-ra-ên phạm theo.

16 1 Có lời của Chúa đến với Giê-hu, con trai Ha-na-nia nghịch lại Ba-ê-sa rằng: 2 “Vì Ta đã cất nhắc ngươi lên từ bụi đất và lập ngươi làm lãnh tụ của dân Y-sơ-ra-ên Ta, nhưng ngươi lại đi trong con đường của Giê-rô-bô-am, đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên Ta phạm tội, chọc giận Ta bằng những tội lỗi của họ, 3 vậy nên, Ta sẽ hủy diệt Ba-ê-sa và nhà người. Ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Giê-rô-bô-am con trai Nê-bát. 4 Ai trong nhà Ba-ê-sa chết trong thành sẽ bị chó ăn, còn ai chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn.”

5 Những việc khác của Ba-ê-sa, những thành đạt của vua, quyền thế của vua, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 6 Ba-ê-sa an giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Tiệt-sa. Ê-la, con trai vua, lên ngôi kế vị. 7 Lại có lời của Chúa đến với tiên tri Giê-hu, con trai Ha-na-nia, nghịch lại Ba-ê-sa và nhà của vua, vì mọi điều tội lỗi mà vua đã phạm trước mặt CHÚA, chọc giận Chúa bằng những việc vua làm, và trở nên giống như nhà Giê-rô-bô-am, và vì vua tiêu diệt nhà ấy. 8 Vào năm thứ hai mươi sáu triều vua A-sa của Giu-đa, Ê-la con trai Ba-ê-sa lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Ê-la trị vì tại Tiệt-sa được hai năm. 9 Xim-ri, bầy tôi của vua, là quan chỉ huy một nửa đạo quân có các xe chiến mã của vua, đã lập mưu làm phản. Vào năm thứ hai mươi bảy triều vua A-sa của Giu-đa, vua Ê-la đến nhà Ạt-sa, quan tổng quản hoàng cung tại Tiệt-sa, uống rượu và bị say khướt, 10 Xim-ri đi vào, đánh hạ và giết chết vua; rồi lên ngôi thế vị. 11 Vừa khi lên ngôi trị vì, vua Xim-ri giết tất cả mọi người trong nhà của Ba-ê-sa, chẳng chừa lại một người nam nào, dù là bà con hay bạn hữu. 12 Như thế Xim-ri đã tiêu diệt mọi người trong gia tộc của Ba-ê-sa, theo như lời của CHÚA đã phán qua tiên tri Giê-hu. 13 Ấy là vì tất cả tội lỗi của Ba-ê-sa và tội lỗi của Ê-la, con của vua, đã phạm và đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm theo, chọc giận CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng sự thờ cúng những hình tượng vô dụng. 14 Những việc của Ê-la và mọi việc vua làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao?

Suy gẫm:

Câu 2

Ngài phán rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời Đấng lập Ba-ê-sa làm vua Y-sơ-ra-ên. Ba-ê-sa đã làm cách mạng nhưng nguyên nhân cuộc cách mạng thành công và ông có thể hưởng ngai vị là vì Đức Chúa Trời cho phép điều đó. Lời chép rằng: “Ta lập người lên từ bụi đất” cùng với sự thật rằng Ba-ê-sa giờ đang ở vị trí nắm quyền cho chúng ta thấy rằng ông là một người hoàn toàn bình thường. Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao và trong chủ quyền tối thượng Ngài lựa chọn ai sẽ được nhấc lên ngai vua của đất nước.

Câu 12, 13

Ngài hủy diệt nhà Ba-ê-sa như lời tiên tri. Giờ đây dường như không còn ai có thể lập trên ngai cai trị Y-sơ-ra-ên. Tội lỗi họ phạm chỉ mang đến cơn giận từ Chúa và hủy diệt trên lưng họ. Hãy để ý sự trừng phạt liên tục được lặp đi lặp lại. Bạn có đang nhạy bén với những lời cảnh báo lặp đi lặp lại liên quan tới tội lỗi mà trở lại cùng Chúa không?

Câu 8-10

Ê-la, thay vì ở trong hoàng cung, lại say khướt tại nhà Ạt-sa và cuối cùng bị giết. Ê-la không nhận thức việc trở thành vua là thế nào mà chỉ ham vui hưởng thụ tiệc tùng và phải chết. Đoạn này cho chúng ta thấy sự ngu dốt thuộc linh của Ê-la. Bạn có đang sống một đời sống biết suy nghĩ đến những điều mọi hành động trong đời sống bạn sẽ mang đến? Hay bạn chỉ hưởng thụ những tiện nghi của hoàn cảnh hiện tại?

Cầu nguyện

Nguyện con nhạy bén đối với tội lỗi để không chọc cơn giận của Chúa.

Bình Luận:

You may also like