Ngày 11 – Ân Điển Của Đức Chúa Trời

655
I Các Vua 15:1-8

1 Vào năm thứ mười tám triều vua Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, A-bi-giam lên ngôi làm vua Giu-đa. 2 A-bi-giam trị vì được ba năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Ma-a-ca, con gái của A-bi-sa-lôm.

3 Vua phạm mọi tội lỗi mà cha của vua đã phạm trước kia. Lòng của vua không trọn thành theo CHÚA, như Đa-vít, tổ phụ của vua. 4 Tuy nhiên, vì cớ Đa-vít, CHÚA là Đức Chúa Trời của vua ban cho vua một ngọn đèn ở Giê-ru-sa-lem, đặt con trai vua lên kế vị vua, và giữ cho Giê-ru-sa-lem đứng vững. 5 Vì Đa-vít đã làm những điều ngay lành trước mặt CHÚA, ngoại trừ vụ U-ri người Hê-tít, thì suốt đời vua, vua không bỏ qua một điều nào trong các mạng lịnh mà Chúa đã truyền cho vua.

6 Cuộc chiến giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am đã tiếp diễn qua suốt triều đại của A-bi-giam. 7 Những việc khác của A-bi-giam và mọi việc vua làm há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? Giữa A-bi-giam và Giê-rô-bô-am luôn có chiến tranh với nhau. 8 A-bi-giam an giấc với các tổ phụ mình và được chôn trong thành Đa-vít. A-sa, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Suy gẫm:

Câu 4

Để làm thành lời Ngài đã hứa, dù lòng của A-bi-giam không hoàn toàn đúng đắn, Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ Giê-ru-sa-lem. Bạn có từng nghĩ về Đức Chúa Trời đang thành tín giữ lời Ngài đã hứa với bạn như thế nào không? Hãy xem Giăng 6:37, 39. Điều gì xảy ra nếu bạn từ bỏ Đức Chúa Trời (xem Giăng 6:66; 8:47).

Câu 4, 5

Dù dân sự không vâng lời, Đức Chúa Trời vẫn thành tín giữ lời Ngài đã hứa. A-bi-giam phạm nhiều tội lỗi trước mặt Chúa nhưng Đức Chúa Trời vẫn dấy lên con trai người và làm cho Giê-ru-sa-lem mạnh mẽ. Vì Ngài nhớ lại lời hứa đã lập cùng Đa-vít (xem II Sam 7). Chúng ta có thể suy luận rằng những tội lỗi của A-bi-giam rất nghiêm trọng nên sự trị vì của ông không thể tiếp tục. Thậm chí Đức Chúa Trời vẫn tuôn đổ phước hạnh của Ngài để giữ trọn lời hứa đã lập với Đa-vít. Ngài cũng ban cho A-bi-giam một con trai để con ấy sẽ trở nên như ngọn đèn và được lập làm vua.

Câu 3

A-bi-giam tin cậy Đức Chúa Trời và giành chiến thắng trong trận chiến với Giê-rô-bô-am (II Sử 13) nhưng vua không giống như Đa-vít. Bạn có còn đang theo những phong tục gia đình và tiếp nhận những thần tượng, không trọn vẹn tuân theo ý muốn Đức Chúa Trời nhưng dừng lại và thỏa hiệp với thế gian?

Câu 6, 7

Đa-vít rất rộng lượng với nhà Sau-lơ và không muốn có một cuộc chiến tranh với họ, nhưng Rô-bô-am và A-bi-giam không giống như vậy. Vì họ tham lam. Bạn có đang ganh đua và tranh chiến với những người anh chị em thân thiết của mình?

Cầu nguyện:

Nguyện số người sống theo ý muốn Đức Chúa Trời cứ tiếp tục gia tăng.

Bình Luận: