Ngày 24 – Lời Cầu Nguyện Cất Lên Trong Đất Kẻ Thù Nghịch

436

 

I Các vua 8:44-53

44 Khi dân Ngài phải ra chiến trận đánh đuổi quân thù, dù họ đang ở bất cứ nơi nào Ngài sai họ đi, và khi dân Ngài hướng về thành nầy là thành Ngài đã chọn và ngôi đền con đã xây cho danh Ngài mà cầu nguyện với Chúa, 45 thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ họ.

46 Khi họ phạm tội cùng Ngài-vì chẳng ai là không phạm tội -và Ngài giận họ, phó họ cho quân thù, chúng bắt họ lưu đày trong xứ của kẻ thù nghịch, dù xa hay gần; 47 nhưng nếu đang lúc ở trong xứ lưu đày họ biết hồi tâm sửa đổi, họ ăn năn và kêu cầu với Ngài trong xứ của những kẻ bắt họ đi lưu đày, mà rằng:

‘Chúng con đã phạm tội, chúng con đã sai trật, chúng con đã làm điều gian ác.’ 48 Nếu họ hết lòng hết linh hồn ăn năn cùng Ngài trong xứ của kẻ thù, là những kẻ bắt họ đi lưu đày, nếu họ hướng về xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Ngài đã chọn, và về ngôi đền mà con đã xây cho danh Ngài mà cầu nguyện, 49 thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe lời cầu nguyện và nài xin của họ mà binh vực duyên cớ họ; 50 xin Ngài tha thứ cho dân Ngài mọi tội lỗi và mọi vi phạm mà họ đã phạm đối với Ngài; xin Ngài khiến những kẻ đang bắt họ lưu đày tỏ lòng thương xót họ; 51 vì họ là dân Ngài, là cơ nghiệp của Ngài, là những kẻ Ngài đã đem ra từ Ai-cập, từ giữa lò nung chảy sắt.

52 Cầu xin mắt Ngài đoái xem lời cầu xin của tôi tớ Ngài, và lời cầu xin của dân Y-sơ-ra-ên Ngài, xin Ngài lắng nghe họ khi họ kêu cầu Ngài. 53 Vì Ngài đã tách họ ra khỏi mọi dân tộc trên đất, để họ làm cơ nghiệp Ngài, như Ngài đã hứa cùng Môi-se, tôi tớ Ngài, khi Ngài đem tổ phụ chúng con ra khỏi Ai-cập, ôi lạy Chúa là Đấng Chủ Tể Tuyệt Đối.”

SUY GẪM:

Câu 44,45:

Sa-lô-môn cầu xin rằng mỗi khi dân Ngài phải ra chiến trận đánh đuổi quân thù (ở bất cứ nơi nào Ngài sai đi), rằng nếu họ hướng về thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ mà cầu nguyện thì Chúa hãy đáp ứng. Đó là bởi sự thành công hay thất bại trong chiến trận đều do ý Chúa. Giờ đây Đức Chúa Trời cũng đang sai chúng ta bước vào trận chiến thuộc linh. Chúng ta đang trong trận chiến chống lại Sa-tan hiện hữu trong gia đình, nơi làm việc, trường học hay thậm chí cả trong hội thánh. Khi nhận biết không thể tự mình làm được gì với sức riêng của mình và cầu xin Chúa giúp đỡ, chúng ta sẽ chiến thắng. Từ “cầu nguyện” có trong bản liệt kê những việc bạn cần làm trong ngày hôm nay không?

Câu 46:

Chẳng ai là không phạm tội. Sa-lô-môn biết khuynh hướng phạm tội của con người và cũng biết những lời cảnh báo được viết trong Phục Truyền (30:1-10). Ông biết rằng bởi cớ tội lỗi mà Chúa sẽ phó Y-sơ-ra-ên vào tay kẻ thù nghịch. Những kẻ phu tù tại Ba-by-lôn phàn nàn rằng “Tại sao chúng tôi phải chịu khổ sở thế này vì cớ tội lỗi của tổ phụ chúng tôi?”. Nhưng khi đọc những lời cầu nguyện của Sa-lô-môn họ có thể nhận ra rằng họ không được đổ lỗi cho tổ phụ mình nhưng cần phải ăn năn. Bạn có đang đối mặt với khó khăn? Thay vì đổ lỗi cho người khác, bạn có xem xét lại thái độ của chính bạn trước Đức Chúa Trời không?

Câu 47,48:

Con đường dẫn họ trở về nhà từ nơi lưu đày chính là con đường quay trở lại cùng Chúa. Để nhấn mạnh điều này, Sa-lô-môn đã nhắc lại ba lần trong chỉ hai câu Kinh Thánh. bạn có cảm thấy dường như mình đang xa rời Chúa? Có điều gì Chúa muốn bạn nhận ra không? Có tội lỗi nào bạn cần phải ăn năn không? Chẳng phải đây chính là lúc bạn phải quỳ gối cầu nguyện hay sao?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con thêm một cơ hội nữa.

Bình Luận: