Ngày 20 – Rước Rương Giao Ước Vào Đền Thờ

648

I Các vua 8:1-11

1 Bấy giờ Sa-lô-môn triệu tập các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, tất cả các trưởng chi tộc và các trưởng gia tộc trong Y-sơ-ra-ên lại trước mặt vua ở Giê-ru-sa-lem, để rước Rương Giao Ước của Chúa từ thành Đa-vít ở Si-ôn đến Đền Thờ. 2 Vào tháng Ê-tha-nim, tức tháng bảy, toàn dân Y-sơ-ra-ên tụ họp lại quanh vua Sa-lô-môn để dự lễ.

3 Khi tất cả các trưởng lão đến, các thầy tế lễ khiêng Rương đi. 4 Vậy những thầy tế lễ và những người Lê-vi khiêng Rương của Chúa, Lều Tạm là nơi diện kiến với Chúa, và tất cả các vật dụng thánh trong Lều Tạm đem đi. 5 Vua Sa-lô-môn và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, tức là những người đã nhóm họp trước mặt vua, hiệp cùng với vua đến trước Rương. Họ dâng hiến chiên và bò nhiều vô kể, nhiều đến độ không thể đếm được.

6 Rồi các thầy tế lễ thỉnh Rương Giao Ước của Chúa đặt vào vị trí, ở phía bên trong của Đền Thờ, tức là Nơi Chí Thánh, dưới các cánh chê-ru-bim. 7 Các chê-ru-bim dang cánh ra bên trên Rương; các chê-ru-bim che phủ Rương và các đòn khiêng. 8 Các đòn khiêng nầy khá dài đến độ ở Nơi Thánh ngay trước Nơi Chí Thánh người ta có thể trông thấy được đầu các đòn khiêng, nhưng ở ngoài thì không thấy được. Các đòn khiêng ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. 9 Trong Rương không có gì khác ngoài hai bảng bằng đá mà Môi-se đã đặt vào đó khi còn ở Hô-rếp, là nơi Chúa đã lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, khi họ vừa mới ra khỏi Ai-cập.

10 Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh, thì có một đám mây bao phủ Đền Thờ của Chúa, 11 đến nỗi các thầy tế lễ không thể tiếp tục thi hành nghi lễ vì mây bao phủ và vì vinh hiển của Chúa đầy dẫy khắp Đền Thờ của Chúa.

SUY GẪM

Câu 10-11:

Sau khi việc xây Đền Thờ và rước Rương Giao Ước của Chúa đặt vào Nơi Chí Thánh đã hoàn tất, Đức Chúa Trời bao phủ Đền Thờ bằng một đám mây để tỏ bày sự hiện diện của Ngài. Điều này chứng tỏ toàn bộ quá trình đã thực hiện theo hoạch định của Chúa và Ngài đang hiện diện nơi Đền Thờ. Điều này khiến chúng ta nhớ đến sự kiện khi Đền Tạm được dựng xong, cũng có một đám mây vinh hiển của Đức Chúa Trời đã che phủ dày đặc đến nỗi Môi-se không thể bước vào được (Xuất Hành 40:34,35). Nó cũng bày tỏ rằng việc xây đền thờ Chúa là sự kiện quan trọng nhất trong thời kỳ Xuất Hành. Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở nên đền thờ của Ngài và ngự trong chúng ta qua Đức Chúa Thánh Linh. Trong tương lai, ngày cuối cùng sẽ đến khi chính Đức Chúa Trời trở nên Đền Thờ và ngự trong vinh hiển. Mọi vật ô uế cũng những kẻ làm điều ghê tởm và giả dối tuyệt đối không được bước vào đó (Nước Đức Chúa Trời) (Khải Huyền 21:21-27). Không được quên rằng chính chúng ta cũng là những đền thờ vinh hiển nơi Đức Chúa Trời đang ngự trị.

Câu 1-5:

Toàn dân đều quan tâm và tham dự vào việc chuyển dời Rương Giao Ước. Sa-lô-môn không lặp lại sai lầm của Đa-vít, người đã rời Rương Giao Ước của Chúa, dẫn đến kết cục là cái chết của U-xa khiến ông sợ hãi đến mức không dám đến gần Rương Giao Ước trong suốt ba tháng trời. Thay vào đó, Sa-lô-môn đã triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi để họ đi phía trước và khiêng Rương Giao Ước vào trong Đền Thờ. Dân chúng vui mừng quá đỗi, tôn xưng Đức Chúa Trời là Vua của họ và dâng hiến nhiều sinh tế đến nỗi không thể đếm được. Bạn có cảm nhận như vậy không và hội thánh của bạn có hướng đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện:

Cảm tạ Chúa đã cho con tấm lòng vui mừng hầu việc Ngài.
Bình Luận: