Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 9: Chúa trở lại cùng người Y-sơ-ra-ên

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 9: Chúa trở lại cùng người Y-sơ-ra-ên

by AdrianChua
30 đọc

Ở giai đoạn đầu tiên về sự trở lại của Chúa Giê-xu, Ngài đến trong nơi không trung để tiếp nhận cô dâu của Ngài, đó là Hội Thánh. Tuy nhiên, ở giai đoạn thứ hai, khi Chúa đến cùng dân tộc Y-sơ-ra-ên, Ngài xuống thế gian và hiện đến cùng với mọi sự vinh quang khi Ngài ngự trên Núi Ô-li-ve.

Xa-cha-ri 14:1-5 đã chép rằng:  

“1 Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. 2 Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.

 3 Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. 4 Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. 5 Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.”

Điều này cũng đánh dấu sự khởi đầu của “Cơn đại nạn”, là lúc mà Chúa Giê-xu sẽ đến không phải với tư cách là một Chàng rể mà là một chiến binh và một vị quan án cho cả trái đất.

Chúng tôi tin rằng hình ảnh của Đấng Christ như một Con Chiên và Sư Tử đề cập đến lần đến đầu tiên và thứ hai của Ngài. Chúa Giê-xu lần thứ nhất đã đến với tư cách là một “Con chiên sinh tế” vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài sẽ đến với tư cách là một “Sư tử” trong lần tiếp theo, để phán xét và phá hủy tất cả các công việc của kẻ thù. “5 Bấy giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.” Khải Huyền 5:5. Một điều khác cần lưu ý là câu thánh thư nói rằng Ngài đi cùng với các vị Thánh. Vậy những vị Thánh này là ai?

Sứ đồ Giăng mô tả sự kiện Chúa Giê-xu bước vào cuộc chiến trong sự oai nghiêm. Trên lưng một con ngựa trắng, Ngài sẽ chống lại kẻ thù của mình cùng với đôi mắt rực sáng. Những kẻ chống Chúa sẽ tập hợp quân đội trên đất để tấn công Ngài, nhưng họ sẽ bị nghiền nát và bại trận khi Chúa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên yêu dấu của Ngài. Chúa cũng sẽ bắt giữ các kẻ chống Chúa và quân đội của ma quỷ.

Khải Huyền 19:11-21 “11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được.13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. 15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: Vua của các vua và Chúa của các chúa.

Sự thắng con thú và tiên tri giả

 17 Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời, mà rằng: Hãy đến, bây hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18 hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn.

 19 Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cưỡi ngựa, và với đạo binh của Ngài. 20 Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. 21 Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê”. 

Nếu chúng ta đối chiếu phân đoạn Kinh Thánh này với phân đoạn dưới đây, chúng ta sẽ thấy rằng các đội quân thiên đàng có cùng mô tả với cô dâu.

Khải Huyền 19:7-8 “7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)”. 

Điều này dường như chỉ đến việc cô dâu đã được đưa đến cùng Ngài trước hết khi sự sự cất lên diễn ra và cô dâu sẽ trở lại cùng Ngài xử lý dân Y-sơ-ra-ên và xét đoán những kẻ không tin trên đất. Đây cũng có thể là “các vị thánh” được đề cập trong Xa-cha-ri 14:5 “Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.”

Xứng đáng với Lời Kêu Gọi của Ngài 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9 đã chép như vậy:

 “7 và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, 8 báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta”.

Lá thư đầu tiên của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca cảnh báo chúng ta hãy sẵn sàng vì ngày của Chúa sẽ đến như một kẻ trộm trong đêm. Ở đây trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca, ông cho chúng ta biết thêm chi tiết về ngày phán xét đó sẽ như thế nào. Chúa sẽ trở lại trong ngọn lửa cháy rực, hoàn trả sự báo thù cho những người không biết Chúa và những người không tuân theo Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Vì lý do đó, Phao-lô cầu nguyện rằng xin Chúa sẽ làm cho chúng ta xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài. Đức tin của chúng ta phải được thử thách và lớn lên để chúng ta có thể được sẵn sàng cho sự đến của Ngài.

2 Tê-sa-lô.1: 11-12

“11 Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin; 12 đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Jêsus chúng ta trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jêsus Christ.”

Nói cách khác, để sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa, chúng ta cần sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta cần phải trung tín, vững vàng và vâng phục giữa những thử thách và hoạn nạn, biết rằng Chúa sẽ công bình, và Ngài sẽ đem đến sự giải cứu khi Ngài trở lại.

Đức Chúa Trời là Đấng công bình, và công bình đòi hỏi sự đoán xét. Chúng ta phải để mắt đến sự sống đời đời và sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ sẽ thay đổi cách chúng ta sống trong thế giới này, phải quyết tâm kiên định trong đức tin, nương náu trong tình yêu của Ngài và tiếp tục các “công việc công bình” của chúng ta (Khải Huyền19:8). Chúng ta phải làm cho mình sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài vì chúng ta đang chuẩn bị cho sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Trời.

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like