Home Dưỡng Linh An Bài Số Phận Của Bạn

An Bài Số Phận Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15).

Một trong những điều Chúa Jêsus làm khi đến trần gian này là cất đi nỗi sợ chết của bạn. Bằng cách nào? Chết trên thập tự giá và sống lại để bày tỏ rằng có sự sống sau khi chết. Kinh Thánh chép: “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15).
Đức Chúa Trời muốn đánh tan nỗi sợ chết trong đời sống bạn. Thay vì nhìn vào nỗi đau của bạn trên đất này, Đức Chúa Trời muốn bạn hướng về Ngài và niềm hy vọng nơi Thiên đàng. Và, Ngài muốn bạn giúp những người sắp qua đời cũng được như vậy.
Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Corinthians 4:18).
Khi một người sắp qua đời, bạn cần khuyến khích họ làm như Đa-vít đã làm: “Lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi” (Thi thiên 18:5b-6a) Có khi nào bạn làm như vậy chưa? Bạn không thể cho người khác điều bạn chưa nhận được. Nếu bạn chưa dứt khoát về vấn đề cứu rỗi của chính mình, bạn đang đánh cuộc với số phận đời đời của bạn.
Nếu bạn qua đời hôm nay, bạn có chắc chắn là bạn được vào Thiên đàng hay không? Nếu bạn không chắc, hoặc bạn trả lời “không”, bạn cần phải giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ để bạn có thể được đảm bảo về cuộc sống sau khi bạn qua đời và cũng chỉ cho các bạn của bạn về niềm hy vọng về Thiên đàng.
Hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, còn con không phải là Ngài. Ngài sai Con Ngài là Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con, vì vậy con cần phải được cứu. Con cần Ngài tha thứ những việc làm sai trái trong đời sống con. Con cần Ngài ban cho con một khởi đầu mới trong đời sống. Con cần Ngài gúp con biết được mục đích của đời con. Con muốn thiết lập mối tương giao với Ngài. Xin mời Ngài đến trong đời sống con. Con muốn học tin cậy Ngài. Con muốn học yêu mến Ngài. Con muốn học yêu mến người khác theo cách Ngài muốn. Con hạ mình và chân thành cầu xin Ngài cứu con khi con tin cậy Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. Amen.”

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like