Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

Ngày 15 – Được Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Rô-ma 8:1-17

1 Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 2 Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết. 3 Vì điều mà kinh luật không làm được bởi đã bị xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm bằng cách sai Con Ngài đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh.

5 Những kẻ sống theo xác thịt thì chú tâm về những điều của xác thịt, còn những người sống theo Thánh Linh thì chú tâm về những điều của Thánh Linh. 6 Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. 7 Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được. 8 Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
9 Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ngự trong anh chị em thì anh chị em không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài. 10 Nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh chị em thì một mặt thân thể chết vì cớ tội lỗi, mặt khác tâm linh sống vì cớ sự công chính. 11 Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-su từ chết sống lại ở trong anh chị em thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-su từ chết sống lại đó sẽ nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em.

12 Vậy, hỡi anh chị em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt để phải sống theo xác thịt. 13 Vì nếu anh chị em sống theo xác thịt thì anh chị em sẽ chết; nhưng nếu nhờ Thánh Linh anh chị em làm chết các việc làm của thân xác thì anh chị em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. 17 Nếu là con cái thì cũng là kẻ thừa tự, một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Chúa Cứu Thế, vì chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng đồng được vinh quang với Ngài.
guidance
Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. (c. 14)
SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 1-4
Đức Chúa Trời tuyên xưng công chính những ai ở trong Chúa Giê-su với việc khiến họ thoát khỏi sự đoán phạt. Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự đoán phạt và sự chết do không vâng theo kinh luật bằng cách chất chứa sự rủa sả trên Chúa Giê-su. Chính vì vậy, không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Sau khi tôi tin nhận Chúa Giê-su, luật của Thánh Linh sự sống chứ không phải luật của tội lỗi và sự chết, đã cai trị tôi.
Câu 9-11
Đức Chúa Trời ban sự sống cho xác thịt tội lỗi của chúng ta được kết hợp với Chúa Cứu Thế qua Thánh Linh, Đấng sống trong lòng những Cơ Đốc nhân. Vì Thánh Linh đang sống trong chúng ta là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, Ngài cũng khiến cho chúng ta sống lại. Đối với những người bày tỏ Thánh Linh Đức Chúa Trời, Đấng làm cho sống lại, không có gì là quá khó không thể vượt qua. Hãy chắc chắn rằng công việc của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn qua quyền năng của Thánh Linh đang sống trong tôi ngày hôm nay.
Câu 14-17
Đức Chúa Trời là A-ba, Cha của chúng ta. Ngài ban Thánh Linh cho những ai tin Chúa Giê-su, và cho họ có quyền gọi Ngài là “A-ba, Cha!”. Chính vì thế, chúng ta không còn sợ sự phán xét của Đức Chúa Trời, bởi chúng ta luôn có thể tự tin gọi tên Cha mình và kinh nghiệm được tình yêu của Cha. Chúng ta, những người được kết hợp với Chúa Cứu Thế, là coi cái thừa tự của Đức Chúa Trời. Nhưng phần thưởng vinh quang này cũng chứa đựng sự bắt bớ. Hãy suy nghĩ cách sâu xa về tấm lòng của Cha chúng ta, Đấng đã cho chúng ta được dự phần trong vinh quang Ngài qua sự chịu đựng gian khổ. Hãy chia sẻ những vui thoả tôi có khi nhận biết Đức Chúa Trời là Cha của tôi, thậm chí trong cả những thời khắc đau khổ.
Cầu nguyện
Xin khiến cho cho hàng ngày biết vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và sống đời sống vinh hiển với tư cách là đứa con thánh của Đức Chúa Trời.
Bình Luận:

You may also like