Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Lời Hứa Được Kế Tự Thế Giới

Ngày 8 – Lời Hứa Được Kế Tự Thế Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 8  LỜI HỨA ĐƯỢC KẾ TỰ THẾ GIỚI

Rô-ma 4:13-25

13 Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi người rằng người sẽ thừa hưởng thế giới không phải bởi tuân giữ kinh luật nhưng bởi sự công chính đến từ đức tin. 14 Vì nếu nhờ tuân giữ kinh luật mà thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin thành vô ích, và lời hứa trở nên vô hiệu lực. 15 Vì kinh luật gây ra thịnh nộ, ở đâu không có kinh luật thì cũng không có sự vi phạm; 16 Cho nên bởi đức tin thì lời hứa mới dựa trên ân sủng và được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi, không phải chỉ cho dòng dõi sống theo kinh luật mà cho cả dòng dõi có đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ của tất cả chúng ta, 17 như Kinh Thánh chép: “Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc”. SaSt 17:5 Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng người đã tin, Đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi; Ctd: khiến cái chưa hiện hữu thành hiện hữu

18 Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế;” 19 người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như dạ bà Sa-ra như đã chết, vì người đã gần một trăm tuổi; 20 Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời 21 và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. 22 Vì thế người được kể là công chính. 23 Câu: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình người mà thôi, 24 nhưng cũng vì chúng ta nữa, những người Ngài sẽ kể là công chính, là những người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, từ chết sống lại, 25 Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 17
Đức Chúa Trời làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi. Ngài cứu chuộc chúng ta, những kẻ chết trong tội lỗi bởi ân sủng Ngài và sáng tạo vạn vật hiện hữu từ hư không. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, vì thế ông đã không cố tạo ra “hồ” mà không có “bột” theo ý riêng. Kết quả là ông đã có Y-sác, niềm vui thoả của đời ông, món quà tặng từ nơi Chúa. Tôi nhận biết về Chúa và tin cậy nơi Ngài điều gì?
Câu 24,25
Đức Chúa Giê-su đã chết vì cớ tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết để chúng ta được xưng công chính. Sự chết của Chúa Giê-su trên Thập tự giá và sự phục sinh của Ngài là dành cho chúng ta – những người tin. Đức Chúa Trời đã gọi Áp-ra-ham và sai Chúa Giê-su đến thế gian để làm trọn lời hứa khiến chúng ta trở nên con cái Ngài. Đức Chúa Trời đã trả giá cho sự cứu chuộc bằng sự sống của Chúa Giê-su để cứu tôi. Điều này có nghĩa tôi quý giá biết bao. Tôi định giá bản thân dựa trên điều gì?
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 18-21
Áp-ra-ham vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng. Với đức tin không hề yếu đuối, ông đối mặt với sự thật. Ông không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, trái lại được mạnh mẽ trong đức tin mà tôn vinh Ngài. Cội rễ đức tin của tôi ở đâu, đặt hy vọng vào tình trạng hiện tại của tôi hay vào lời hứa của Đức Chúa Trời?
Cầu nguyện
Xin khiến con đáp ứng lại ân sủng của Đức Chúa Trời, Đấng tuyên xưng Áp-ra-ham là công chính, và sống bước đi bằng đức tin không đổi dời.
Bình Luận:

You may also like