Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 11: Kẻ chống Chúa

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 11: Kẻ chống Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi”. I Giăng 4:3

Sự kiện kế tiếp trong cuốn lịch thời kì cuối là sự nổi dậy của Kẻ chống Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với tinh thần chống Chúa đang quyến dụ những tấm lòng xa rời Đấng Christ qua chủ nghĩa lạc hưởng, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa duy vật, v.v. 

Và dù tội lỗi và sự bất tuân đang diễn ra ngày nay thông qua tinh thần chống Chúa, sứ đồ Phao-lô đã cảnh tỉnh các Cơ đốc nhân rằng một ngày trong tương lai khi một nhân vật với uy quyền sẽ đến trong thời kì hoạn nạn, người được cho là hiện thân của tội lỗi và sự bất tuân. Hắn được biết đến là đứa con của sự phản loạn hay Kẻ chống Chúa sẽ là nguyên nhân cho sự khốn khổ bao trùm thế giới loài người trong thời kì cuối cùng.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4: “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Kẻ chống Chúa sẽ đến trước khi Chúa Giê-xu quay trở lại. Hắn là hiện thân của ma quỷ, không phải là một hệ thống hay tổ chức nào cả, mà là một con người thật sự. “Đứa con của sự hư mất” có nghĩa là sự sụp đổ, đánh mất hoàn toàn nhân tính. Đây là một khái niệm trái ngược hoàn toàn với Sự cứu rỗi. Sở dĩ, gọi hắn là “Đứa con của sự hư mất” vì hắn sẽ mang nhiều người đến sự hư mất. Trong thời kì cuối cùng, Kẻ chống Chúa tự tôn cao bản thân trên tất cả mọi thứ, mọi dân và tự xưng mình là Chúa.

 “Vua sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời của các thần. Người sẽ được may mắn cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình, cùng kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì; bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả.Đa-ni-ên 11:36-37

Vì thế, Kẻ chống Chúa không chỉ là một lãnh đạo chính trị mà còn là một kẻ theo tôn giáo sai trật. Hắn tiếp tục lừa dối các quốc gia trên thế giới và lừa dối mọi tôn giáo. Điều chắc chắn là hắn sẽ nổi dậy trong tương lai để thiết lập một vương quốc và tôn giáo ảnh hưởng trên toàn cầu.

Giao ước bình an

 “Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.” Đa-ni-ên 9:27

Câu Kinh Thánh này dẫn chúng ta đến tuần lễ cuối cùng của Đa-ni-ên. Mọi thứ sẽ bắt đầu ngay khi Kẻ chống Chúa kí kết hiệp ước hòa bình với Israel. Tuy nhiên, vào giữa chu kì 7 năm, hắn sẽ phá hủy hiệp ước này và làm ô uế Đền thờ.

Đây là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói đến khi Ngài phán, “Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi […] vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.” (Ma-thi-ơ 24:15-21)

Con dấu của hắn – 666

Khải huyền 13:16-18 “Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, 17hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”

Chắc chắn là việc nhận lấy dấu của con thú là tội không thể tha. Một quyết định không thể đảo ngược. Nhận lấy dấu đồng nghĩa với việc chấp nhận sự hiện diện của Kẻ chống Chúa và mục đích của hắn. Sự chọn lựa này thể hiện rõ là những người chọn đóng dấu hiểu rõ về hành động của mình. Chọn lựa có chủ đích là chọn ủng hộ hoặc đứng lên phản đối Kẻ chống Chúa.

Sự nhận biết này mang tầm quan trọng sống còn khi Cơ đốc nhân e ngại rằng họ sẽ vô ý nhận lấy dấu con thú bởi sự lừa dối hoặc thông qua các công nghệ hiện đại. Họ cho rằng con dấu có thể là con chíp công nghệ cao được cấy ghép dưới da, mã vạch trên tay hoặc trên trán, v.v.

Lưu ý rằng Kinh Thánh nói rằng con dấu sẽ được gắn trên mọi người, chứ không nói trong mọi người. Nó có thể ở trên tay phải hoặc đầu và là dấu có thể thấy được để nhận biết người nào ủng hộ hoặc chống đối Kẻ chống Chúa. Con dấu thực hiện chức năng như là hộ chiếu thương mại. Chỉ những người con dấu đó mới được làm việc, mua sắm, buôn bán hoặc đơn giản hơn là sinh sống cho nên con dấu sẽ quyết định sự sống và chết và lợi ích kinh tế. Vì vậy, vào thời kì cuối cùng, người ta phải chọn hoặc là có con dấu thì được sống hoặc là chối bỏ con dấu đó và phải đối mặt với sự khó khăn, thậm chí là sự chết.

Tuy nhiên, người nào chọn nhận con dấu cuối cùng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chúa và sự chịu khổ đời đời.

 “9Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” – Khải huyền 14:9-11

Sự đáp ứng của chúng ta

Tinh thần của Kẻ chống Chúa đã có trong thế giới hiện nay – “Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồiII Tê-sa-lô-ni-ca 2:7. Câu Kinh Thánh này có nghĩa là mọi thứ mà Kẻ chống Chúa đại diện là hiện thực và đang diễn ra trong thời điểm của chúng ta cho đến ngày mà hắn đến với vị trí quyền lực trọn vẹn.

Từ “Kẻ chống Chúa” cũng có nghĩa là “thay vì” hoặc “ thay thế vị trí” của Chúa. Nghĩa là, hắn là tên chống đối hoặc chống lại Đấng Christ, hắn sẽ nói những điều trái ngược lại mọi thứ mà Chúa Giê-xu đã phán, là một hình ảnh đối cực lại với Đấng Christ và mục đích không gì khác ngoài việc muốn thay thế và chiếm lấy vị trí của Chúa trong lòng của mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay. Mục đích của Christ giả không chỉ lừa dối các quốc gia mà còn lừa dối những người tin theo Chúa Giê-xu. Thực tế, Chúa Giê-xu đã cảnh báo “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24).

Do đó, mỗi cá nhân chúng ta phải ý thức được rằng phải tỉnh thức và cầu nguyện đồng thời cảnh giác với Christ giả. Không nên xem nhẹ và lơ là rằng Christ giả chỉ xuất hiện trong tương lai mà  phải tỉnh thức trong thời điểm hiện tại như cô dâu chờ chú rể đến trong Tiệc Cưới Chiên Con để chúng ta không bị lừa gạt và rối trí. Nhưng thay vào đó là tinh thần chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ.

Dịch: Hữu Đức

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like