Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Cầu Nguyện Hai Lòng

Ngày 7 – Cầu Nguyện Hai Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ngày 7  CẦU NGUYỆN HAI LÒNG

 

Giê-rê-mi 42:1-14

 Dân Chúng Xin Giê-rê-mi Cầu Hỏi Ý Chúa

1 Tất cả các sĩ quan chỉ huy, kể cả Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và Giê-xa-nia, con Hô-sa-gia, và toàn thể dân chúng, thượng lưu hay thấp hèn, 2 đều đến nài nỉ tiên tri Giê-rê-mi: “Chúng tôi van ông! Xin ông nhậm lời chúng tôi. Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, cho chúng tôi, cho tất cả những người còn sót lại này. Như chính mắt ông thấy, chúng tôi xưa vốn đông đảo, nhưng bây giờ chỉ còn lại một số ít thôi. 3 Xin ông cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, dạy chúng tôi biết phải đi đường nào và phải làm điều gì.”
4 Tiên tri Giê-rê-mi đáp: “Được rồi! Tôi sẽ cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông bà để biết mọi điều CHÚA phán dạy. Tôi sẽ không giữ lại một điều nào cả.”
5 Họ liền thề: “Cầu xin CHÚA chân thật và thành tín làm chứng rằng Ngài sẽ trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi không làm y theo mọi điều CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, sai ông truyền lại cho chúng tôi. 6 Chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn Ngài. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, để được phúc lành. Phải, chúng tôi sẽ vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi.”

CHÚA Đáp Lời Giê-rê-mi Cầu Xin

7 Mười ngày sau, CHÚA phán với Giê-rê-mi. 8 Ông triệu tập Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, tất cả các sĩ quan chỉ huy, và toàn thể dân chúng, từ cao sang đến thấp hèn. 9 Ông nói: “Các ông bà có nhờ tôi trình dâng lên CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lời cầu xin của các ông bà. Đây là lời Ngài phán: 10 ‘Nếu các ngươi bằng lòng sống trong đất nước này, Ta sẽ không phá đổ, nhưng Ta sẽ xây dựng các ngươi; Ta sẽ không bứng gốc, nhưng Ta sẽ vun trồng các ngươi. Ta đau lòng vì tai họa Ta đã giáng xuống các ngươi. 11 Đừng sợ vua Ba-by-lôn mà các ngươi hiện đang sợ. Đừng sợ nữa.’ ” CHÚA phán: “Vì Ta ở với các ngươi. Ta sẽ cứu giúp các ngươi, Ta sẽ giải cứu các ngươi ra khỏi tay vua. 12 Ta sẽ thương xót các ngươi, khiến cho vua cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi ở lại trong đất nước mình.13 Còn nếu các ngươi không vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, nếu các ngươi tiếp tục nói: ‘Chúng tôi không muốn sống trong xứ này; 14 không đâu! nhưng chúng tôi sẽ đi xuống Ai-cập, nơi đó chúng tôi sẽ không thấy chiến tranh, không nghe tù và thổi, cũng không đói khát thức ăn; chúng tôi muốn sống tại đó.

SUY GẪM
Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 10: Đức Chúa Trời đáp lời sau mười ngày. Tình hình có thể càng ngày càng tệ và nỗi sợ quân Ba-by-lôn có lẽ mỗi ngày một tăng trong thời gian này. Họ dâng một lời cầu xin lên Chúa với một tấm lòng thuận phục và tin tưởng để được bày tỏ ý Chúa sau thời điểm này. Sự kiên nhẫn là một hành động đức tin. Cầu nguyện trong đức tin là xin ý muốn Đức Chúa Trời được thành trong thời điểm của Ngài.
Câu 10-12: Đức Chúa Trời biết nỗi sợ hãi của con người. Dầu vậy, Đức Chúa Trời phán cùng họ đừng rời khỏi Ba-by-lôn, nhưng cứ ở trong xứ đó. Đức Chúa Trời hứa sẽ bày tỏ lòng thương xót Ngài, Ngài sẽ ở cùng họ và cứu họ. Dù dân chúng Giu-đa đã không vâng theo những mạng lệnh này nhưng Ngài sẽ sẵn sàng ban cho họ ơn thương xót nếu họ vâng lời. Đây quả là lời đề nghị khó khăn với những ai không tin rằng Đức Chúa Trời lớn hơn mọi dân tộc xung quanh họ. Liệu có nỗi sợ hãi và khủng hoảng nào trong đời sống tôi vì cớ tôi không sợ Đấng tôi phải sợ, và không quan tâm điều tôi phải quan tâm hay không?
Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 4: Hãy xem lời của Giê-rê-mi, “Đức Chúa Trời của các ông bà”, dường như ông đã biết trước ý định của họ. Đó là lý do ông nói ông sẽ không giữ lại một điều nào. Họ có lẽ được cảm động trước lời của ông nên đã không lắng nghe cách cẩn thận. Tôi có muốn biết ý muốn Đức Chúa Trời không giấu một điều nào không? Tôi có phải người lãnh đạo bày tỏ mọi điều không giấu giếm, kể cả khi điều đó là điều người ta không muốn nghe?

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con có lòng đầu phục mọi ý riêng của con và vâng theo ý Ngài.

Bình Luận:

You may also like