Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Đừng Bỏ Sót Một Lời Nào

Ngày 6 – Đừng Bỏ Sót Một Lời Nào

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 6                        ĐỪNG BỎ SÓT MỘT LỜI NÀO

GIÊ-RÊ-MI 26:1-15

Phiên Tòa Xử Tiên Tri Giê-rê-mi
1 Ngay sau khi Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, vừa lên ngôi trị vì, CHÚA phán lời này với Giê-rê-mi. 2 CHÚA phán như vầy: “Con hãy đứng nơi sân đền thờ, loan báo cho toàn dân Giu-đa đến thờ phượng tại đền thờ tất cả những lời Ta truyền con phải nói với chúng. Con đừng cắt xén lời nào. 3 Biết đâu chúng sẽ nghe theo, ai nấy từ bỏ đường ác mình, quay về với Ta. Bấy giờ Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng vì hành vi gian ác của chúng. 4 Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: ‘Nếu các ngươi không vâng lời Ta, không sống theo Kinh Luật Ta ban cho các ngươi, 5 không nghe lời các tôi tớ Ta, là các tiên tri Ta thường xuyên sai đến với các ngươi nhưng các ngươi vẫn không nghe 6 Ta sẽ khiến đền thờ này giống như Si-lô, và thành này sẽ trở nên lời nguyền rủa cho mọi dân trên đất.” 7 Các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy ngay trong đền thờ. 8 Khi Giê-rê-mi vừa nói xong mọi lời CHÚA truyền dạy ông nói cho toàn dân, các thầy tế lễ, các tiên tri, và toàn dân đều túm lấy ông, và nói: “Ngươi đáng phải chết! 9 Sao ngươi dám nhân danh CHÚA nói tiên tri rằng đền thờ này sẽ giống như Si-lô, và thành này sẽ tan hoang, không người ở?” Và toàn dân xúm lại vây quanh Giê-rê-mi trong đền thờ 10 Các quan chức Giu-đa nghe tin ấy liền đi từ hoàng cung lên đền thờ, và ngồi lại mở phiên tòa nơi lối ra vào, tại cổng Mới của đền thờ. 11 Các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan chức và toàn dân: “Người này đáng bị xử tử vì đã nói tiên tri chống nghịch lại thành này, như chính tai ông đã nghe.” 12 Giê-rê-mi nói với toàn thể các quan chức và toàn dân: “Chính CHÚA đã sai tôi rao truyền mọi lời chống nghịch lại đền thờ này và thành này mà các ông vừa nghe. 13 Vậy bây giờ các ông hãy sửa đổi lối sống và việc làm mình, vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của các ông, rồi CHÚA sẽ đổi về tai họa Ngài đã báo trước cho các ông. 14 Về phần tôi, tôi hiện ở trong tay các ông. Các ông hãy xử với tôi theo như các ông cho là đúng và phải. 15 Tuy nhiên, xin các ông nhớ rằng nếu các ông giết tôi chết, thì các ông, thành này, và dân cư trong thành đều mắc phải tội làm đổ huyết vô tội, vì thật chính CHÚA đã sai tôi đến rao mọi lời này vào tai các ông.”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-5, 13 Ngài phái đến tiên tri để chỉ ra tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta một cơ hội để ăn năn. Và nếu chúng ta ăn năn rồi trở lại cùng Ngài, Ngài sẽ rút lại tai họa đang chờ sẵn giáng xuống chúng ta. Bạn có nghe thấy lời cảnh báo đang đến với mình? Giờ là cơ hội để quay về. Hãy lắng nghe tội lỗi đang được chỉ ra qua một bài giảng gần đây, bài học Kinh Thánh hay thời gian tĩnh nguyện cá nhân của bạn và trở và với Đức Chúa Trời.

Câu 3-6 Ngài cảnh báo rằng nếu bạn không lắng nghe Lời và không làm theo những mạng lệnh Ngài rồi coi thường cơ hội này thì đền thờ sẽ bị hủy diệt. Vì cớ tội lỗi của gia đình mình mà tiên tri Hê-li (1 Sam 2) đã bị đánh cắt Hòm Giao Ước và hai con trai ông bị giết (1 Sam 4). Thông qua điều này Ngài cảnh báo rằng đền thờ không phải chỉ là một nơi an toàn. Bạn không được an toàn chỉ vì bạn đi nhà thờ. Bạn phải lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và vâng theo. Đừng coi thường những lời quở trách liên tục đến với bạn.

Câu 7, 8, 12, 15 Giê-rê-mi công bố tai họa sẽ đến khi Chúa truyền lệnh ông không được bỏ qua một lời nào. Trước mặt tất cả giới lãnh đạo nắm đầy quyền lực trong tay và tất cả mọi người ông vẫn mạnh dạn rao truyền sứ điệp tai họa. Bạn có sợ những người có quyền lực và những lời chỉ trích từ phía người khác rằng bạn không hiểu biết mạng lệnh của Đức Chúa Trời? Có phải bạn chỉ thích những bài giảng về niềm hy vọng và sự chấp nhận không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện con không khước từ những lời cảnh báo và quở trách nhưng vui lòng tiếp nhận tất cả.

Bình Luận:

You may also like