Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Mạng Lệnh Của Chúa Phuc Sinh

Ngày 5 – Mạng Lệnh Của Chúa Phuc Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 5                        MẠNG LỆNH CỦA CHÚA PHỤC SINH

Ma-thi-ơ 28:11-20

Lính Canh Báo Cáo Dối
11 Khi các bà ấy đi, thì mấy người lính canh vào thành phố báo cáo cho các thượng tế mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế họp với các trưởng lão và sau khi thảo luận, lấy một số tiền lớn cho các lính canh, 13 căn dặn: “Các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi ngủ, môn đệ của nó đến ăn cắp xác nó đi. 14 Nếu việc này đến tai quan thống đốc chúng ta sẽ thuyết phục người và làm cho các anh khỏi bị phiền phức.” 15 Mấy lính canh nhận tiền và làm y theo lời dặn. Tiếng đồn này đã loan truyền giữa vòng người Do Thái cho đến ngày nay.
Mạng Lịnh Trọng Đại
16 Mười một môn đệ trở về Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã chỉ cho. 17 Khi các môn đệ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ. 18 Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đều đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 18 Ngài là Vua của toàn nhân loại và chiếm lĩnh mọi thẩm quyền trên trời dưới đất. Đức Chúa Trời đã ban thẩm quyền và vinh quang đó cho Chúa Giê-su và làm ứng nghiệm lời tiên tri nói rằng mọi dân tộc, mọi thứ tiếng sẽ hầu việc Ngài (Đa-ni-ên 7:14). Khi Chúa Giê-su bị sa-tan cám dỗ trong sa mạc, sa-tan đưa Ngài lên núi cao và nói nếu Ngài quỳ xuống trước nó, nó sẽ trao cho Ngài thẩm quyền trên cả thế gian (4:8, 9). Nhưng Chúa Giê-su khước từ lời thỏa hiệp đó và cứ im lặng trong suốt những sỉ nhục, hoạn nạn, sự chết và chỉ vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi. Kết quả là trên một ngọn núi tại Ga-li-lê, Ngài có thể nhận lãnh mọi uy quyền từ Đức Chúa Trời.

Câu 19, 20a Sau khi nhận lãnh thẩm quyền, Ngài mạng lệnh cho các môn đồ đi khắp các dân tộc và môn đệ hóa mọi người. Điều này là vì Chúa Giê-su không chỉ là Chúa của người Do-thái nhưng cũng là Chúa của tất cả mọi người và Ngài muốn cứu tất cả họ. Để làm điều này, Ngài đổ quyền phép của Ngài trên các môn đồ và sai đi “làm phép báp-tem cho họ” và “dạy họ giữ..”. Ngài không chỉ mạng lệnh cho họ làm công tác môn đệ hóa song còn ban cho quyền phép của Ngài để họ có thể đảm đương sứ mạng và tin cậy Ngài. Chúng ta cũng hãy tin cậy vào quyền phép Chúa Giê-su và gánh vác sứ mạng Ngài giao phó.

Câu 20b Ngài sẽ ở cùng chúng ta đến tận cuối cùng. Chúa Giê-su, Đấng đã trở nên xác thịt trong thế gian với danh “Em-ma-nu-ên” (1:23) hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Ngày nay, khi hai hay ba người nhóm lại trong Danh Ngài, Ngài cũng ở cùng vơi họ (18:20). Chúng ta hãy vâng theo mạng lệnh Chúa Giê-su và dạn dĩ sống đời sống mình cho Ngài, biết rằng quyền phép và sự hiện diện Ngài ở cùng chúng ta ngày hôm nay.

Cầu nguyện: Ngợi khen Chúa về sứ mạng Ngài giao cho chúng con và về mối quan hệ đời đời chúng con có với Chúa Phục sinh.

Bình Luận:

You may also like