Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Người Đầy Tớ Ngay Lành Và Trung Tín

Ngày 21 – Người Đầy Tớ Ngay Lành Và Trung Tín

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 21          NGƯỜI ĐẦY TỚ NGAY LÀNH VÀ TRUNG TÍN

Ma-thi-ơ 25:14-30

Ngụ Ngôn Về Ba Người Đầy Tớ
14 “Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ. 15 Ông giao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người nọ một nén, mỗi người tùy theo khả năng, rồi lên đường. 16 Người đầy tớ đã nhận năm nén bạc lập tức đi kinh doanh và làm lợi được năm nén bạc nữa. 17 Người nhận hai nén bạc cũng thế, làm lợi thêm hai nén nữa. 18 Nhưng người nhận một nén bạc, đi đào đất chôn giấu nén bạc của chủ.
19 Sau đó khá lâu, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20 Người đã nhận năm nén bạc đem thêm năm nén khác trình: ‘Thưa chủ, năm nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được năm nén nữa đây.’
21 Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’
22 Người đã nhận hai nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, hai nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi được hai nén khác đây.’
23 Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh!’
24 Người đã nhận một nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không rải. 25 Tôi sợ nên đi chôn giấu nén bạc của chủ dưới đất, tôi xin trả nén bạc lại chủ.’
26 Chủ trả lời: ‘Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng! Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải, 27 thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi về ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời.
28 Vậy, hãy lấy nén bạc của tên nầy đem cho người có mười nén. 29 Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng này; hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết.’ ”
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14,15 Ngài giao trách nhiệm quản lý gia tài của mình cho các đầy tớ tùy theo khả năng của họ. Khi Chúa Giê-su Đấng đã đến trên đất thăng thiên, Ngài sẽ ban ân tứ cho mỗi người tùy theo khả năng của họ (Ê-phê-sô 4:8). Ngài ban cho mỗi người tùy theo khả năng của họ do đó Ngài không đòi hỏi những điều giống nhau từ những con người khác nhau. Ngài mong đợi chúng ta có trách nhiêm và quản lý tốt những ân tứ mà chúng ta đã nhận lãnh (1 Phi 4:10).

Câu 19-30 Sau một thời gian dài, Ngài sẽ trở về để tính sổ với các đầy tớ mình. Ngài sẽ đòi lại nhiều từ người mà đã được giao cho nhiều và sẽ đòi lại ít cho người mà Ngài giao cho ít. Chúa mong nhận được đúng số lượng từ chúng ta tùy theo những gì Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa sẽ ban thưởng hoặc trừng phạt tùy theo những gì chúng ta mang đến. Chúa sẽ  ban sự ấn chứng nào cho bạn trong ngày cuối cùng?

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 16-18 Người đầy tớ nhận 5 ta-lâng và người nhận 2 ta-lâng chủ động đi đầu tư và làm lợi ra. Nhưng người nhận được một ta-lâng đem chôn xuống đất. Những người đầy tớ làm lợi có thể gặp rủi ro đánh mất tất cả nhưng họ sẵn sàng mạo hiểm nhưng người đầy tớ đã nhận được một ta-lâng sợ mất đi những gì mình có và muốn giữ nó an toàn. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy một môn đồ của Chúa Giê-su ngày nay có thể mạo hiểm cuộc sống của mình và mọi thứ đã được ban cho một cách dũng cảm vì cớ nước thiên đàng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con sinh ra những trái tốt và làm những công việc mà Ngài đã giao cho con một cách tốt nhất.

Bình Luận:

You may also like