Ngày 22 – Ngay Cả Với Những Người Hèn Mọn Nhất

1042

Ngày 22          NGAY CẢ VỚI NHỮNG NGƯỜI HÈN MỌN NHẤT

Ma-thi-ơ 25:31-46

Sự Xét Xử Các Nước
31 “Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang. 32 Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. 33 Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.
34 Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. 35 Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta. 36 Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta’.
37 Bấy giờ những người công chính thưa: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống? 38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng?’
40 Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’
41 Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó. 42 Vì khi Ta đói, các người không cho Ta ăn; Ta khát, các người không cho Ta uống. 43 Ta là khách lạ, các người không tiếp đãi; Ta trần truồng, các người không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các người không thăm viếng.’
44 Bấy giờ họ đáp: ‘Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu?’
45 Vua bèn phán với họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các người, hễ các người không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta.’
46 Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc.”

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 31-34 Trong sự đến lần thứ hai, Chúa sẽ ngồi trên ngôi như một vị vua vinh hiển và sẽ đoán xét tất cả mọi người. Đặc biệt những từ ngữ liên quan tới sự phán xét trong phân đoạn này như “Con Người, vinh quang, thiên sứ, ngai và vương quốc” lặp lại những điều được tìm thấy trong Đa-ni-ên 7:9-14 và nó bày tỏ sự hoàn thành tối hậu của uy quyền và sức mạnh Đấng Christ. Song vị Vua chân thật của toàn vũ trụ, là Đấng Christ, trong sự đến lần thứ hai sẽ ban cho dân Ngài quyền được tham dự vào sự vinh quang của Chúa. Dầu vậy, hiện nay chiên và dê, người công bình và kẻ ác vẫn song song tồn tại. Chắc chắn sẽ đến thời điểm Chúa trở lại, Ngài đem mọi sự ra ánh sáng và chia họ ra một cách rõ ràng.

Câu 41, 46 Một mặt Ngài tách dân sự của Đức Chúa Trời và cho họ vào vương quốc đời đời, mặt khác, Chúa ném kẻ ác vào hồ lửa mãi mãi. Có những người trở thành công dân nước Trời qua việc tiếp nhận Tin lành từ buổi Sáng thế, song cũng có những kẻ tiếp tục khước từ Phúc Âm và Nước Trời cho đến tận cuối cùng và kết liễu trong hỏa ngục. Khi sự phân chia diễn ra vào ngày cuối cùng, bạn sẽ đứng bên nào?

Cầu nguyện: Nguyện con sống trong sự công bình ngày hôm nay như một người con của Ngài và được dự phần trong vương quốc.


Bình Luận: