Home Chuyên Đề Tại Sao Các Mục Vụ Luôn Kêu Gọi Dâng Hiến Khi Làm Công Việc Chúa?

Tại Sao Các Mục Vụ Luôn Kêu Gọi Dâng Hiến Khi Làm Công Việc Chúa?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tại sao nhiều mục vụ luôn kêu gọi dâng hiến? Tôi thường xuyên nghe mọi người nói rằng nếu người ta không dâng thì công việc Chúa sẽ không hoàn tất. Điều đó có đúng không?

Trả lời:

Chúa không “cần” tiền của chúng ta để công việc của Ngài được hoàn thành. Ngài là Đấng chủ tể và có thể làm công việc của Ngài mà không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Dầu vậy Ngài đã để điều đó xảy ra để công việc Ngài được hoàn thành thông qua sự rộng rãi của con dân Ngài như một phương tiện để tôn vinh Ngài trong tất cả những việc chúng ta làm – ngay cả cách chi tiêu của chúng ta. Ngài tin tưởng con cái Ngài có trách nhiệm và rộng rãi bởi vì điều đó vui lòng Chúa và hài lòng nhau.

Có ít nhất hai điều diễn ra khi chúng ta ban cho. Thứ nhất, khi chúng ta ban cho với thái độ đúng đắn, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng những thứ chúng ta có không thực sự là của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có do Ngài ban cho, chúng thật sự thuộc về Ngài. Vua Đa-vít đã cầu nguyện rằng “Nhưng tôi là ai, và dân-sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (1 Sử ký 29:14). Chúng ta cần học lẽ thật quan trọng này.

Thứ hai, chúng ta ban cho là chúng ta đáp ứng nhu cầu của người khác là những người Chúa yêu. Bởi sự ban cho người khác làm chứng về tình yêu của Ngài cho họ, và chúng ta hướng họ đến món quà tuyệt vời  nhất – món quà của Chúa là Con của Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta.

Có người đã nói rằng đời sống của chúng ta phải giống như những con kênh, không phải hồ chứa. Một hồ nước thì chứa nước, một kênh dẫn thì phân phối nước. Chúa muốn chúng ta trở nên một kênh phước hạnh cho người khác. Chúng ta chỉ là người quản gia tài nguyên trên thế giới. Những thứ đó không phải của chúng ta những thứ đó là của Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm sự an ninh của chúng ta nơi Ngài thì chúng ta có thể ban phát rộng rãi từ những gì Ngài đã giao phó cho chúng ta. Đây là trách nhiệm Cơ đốc của chúng ta và tín hữu chân thật ban cho với tấm lòng vui vẻ (II Cô-rinh-tô 9:7).

Dịch: Samantha Nguyen

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like