Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 15: Kính sợ Đức Giê-hô-va mở lối cho sự khôn ngoan

Kính Sợ Chúa – Phần 15: Kính sợ Đức Giê-hô-va mở lối cho sự khôn ngoan

by AdrianChua
30 đọc

Lời Chúa trong Châm-ngôn 9:10 có chép: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”.

Thật vậy, nếu sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan thì cũng vậy, chẳng có sự khôn ngoan nào trong chúng ta khi chúng ta chưa kính sợ Ngài.

Châm-ngôn 4:7 cũng có chép, “Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng”.

Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta biết rằng sự khôn ngoan là giá trị quan trọng nhất chúng ta nên đeo đuổi trong cuộc đời. Thực tế thì trọng tâm của Châm-ngôn 1-4 khích lệ chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan như điều tiên quyết trong cuộc sống mình. Tuy nhiên, đâu mới thật sự là kiểu khôn ngoan mà Thánh Kinh thúc giục chúng ta đeo đuổi?

1. Thần trí khôn ngoan – Lòng khôn sáng và thông hiểu

Sự khôn ngoan mà Thánh Kinh nói đến ở đây là khả năng xét xử chính xác và điều hướng hành động tốt nhất dựa trên kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta. Chúa, trong quyền tể trị của Ngài đã ban cho vua Sa-lô-môn món quà quý giá này, theo như lời Chúa được chép trong I Các-vua 3:9-12:

“Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang”.

2. Sự khôn ngoan thiêng liêng – Đạt được qua việc siêng năng nghiên cứu lời Chúa bởi Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:16-17 có chép:“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”.

Hay Rô-ma 12:2, “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.

Kinh Thánh chứa đựng tất cả mọi sự khôn ngoan chúng ta cần để sống một đời sống tin kính và làm vinh hiển danh Ngài. Vì vậy mà sự thiếu hiểu biết Lời Chúa là căn nguyên của mọi sự thất bại để trở nên một người vợ tốt, người chồng mẫu mực, người cha, người mẹ gương mẫu trong việc sống để lại dấu ấn về một cuộc đời tin kính.

3. Sự khôn ngoan tại tâm – một tấm lòng kính sợ Chúa

Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời ban cho một “cái đầu khôn ngoan vĩ đại” song lại thiếu “sự khôn ngoan ở tấm lòng mình”. Vì vậy mà trong lúc già yếu, vua Sa-lô-môn đã rời xa khỏi Chúa. Dẫu rằng luật pháp xưa cấm các vua cưới nhiều phi tần, thâu góp bạc, vàng và ngựa bội phần ngoại trừ Ai-cập. Như Phục-truyền 17:16-18 có chép:“Song vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô; bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa; lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Vua khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình”.

Song đáng buồn thay, vua Sa-lô-môn lại bất tuân tất cả mọi điều ở trên.

Lời Chúa trong I Các-vua 10:26-28 cũng cho chúng ta biết:“Sa-lô-môn cũng nhóm xe và lính kị; có một ngàn bốn trăm xe và mười hai ngàn lính kị, để trong các thành chứa xe, và tại Giê-ru-sa-lem, gần bên vua. Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc ra thường như đá, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Sa-lô-môn do nơi Ê-díp-tô mà được ngựa; một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng”.

Hay I Các-vua 11:1-4 “Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại; tức là người nữ Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn tríu mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người”.

Dẫu vua Sa-lô-môn đầy dẫy sự khôn ngoan để được thịnh vượng, để xây dựng một vương quốc vững mạnh hay dẫy đầy sự khôn ngoan để viết nên những câu châm ngôn và các thơ vịnh hay… nhưng tiếc thay, cũng vì sự khôn ngoan không tràn đầy lòng mình và thiếu đi lòng kính sợ Chúa hầu cho đáng lý ông có thể sống một đời sống kính sợ Chúa và kết thúc cuộc chạy một cách tốt lành để dâng sự vinh hiển cho Ngài.

Vậy một tấm lòng khôn ngoan là gì? Đó chính là sự khôn ngoan bắt nguồn từ chính lòng kính sợ Chúa và là sự khôn ngoan mà chúng ta được khích lệ hết lòng kiếm tìm trong sách Châm-ngôn. Thật vậy, một biểu hiện rõ ràng của một người thật sự kính sợ Chúa là bước đi trong sự vâng phục.

Nguồn: Andrian Chua

Dịch: Annie Nhỏ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like