Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 23: Tăng Trưởng Trong Sự Kính Sợ Chúa

Kính Sợ Chúa – Phần 23: Tăng Trưởng Trong Sự Kính Sợ Chúa

by AdrianChua
30 đọc

Lời Chúa trong Ê-sai 11:1-3 có chép rằng: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định.”

Thần ngự trên Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện cũng đang ở cùng chúng ta khi Đấng Christ ngự trị trong tấm lòng mỗi chúng ta là những người tin Ngài. Một trong các thuộc tính mà Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Chúa Giê-xu là “thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.”

Lời Chúa được chép trong Giê-rê-mi 32:38-41 rằng: “Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng: ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho; và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất nầy.”

Thật vậy, một lần nữa qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời lại hứa đặt lòng kính sợ Chúa trong dân sự Ngài. Vì vậy mà, không nghi ngờ gì khi khẳng định rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng gieo hạt giống kính sợ Chúa nơi mảnh đất lòng mỗi con dân Ngài.

Tuy nhiên, sự kính sợ này ban đầu chỉ là một hạt giống cũng như tình yêu của Đức Chúa Trời đã được rải khắp trong lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh đã được ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cuộc đời mình như lời Chúa trong Rô-ma 5:5 có chép rằng:“Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.”

Thêm vào đó, chúng ta cần tưới hạt giống ấy thường xuyên hầu cho nó cứ tăng trưởng và trở nên một cây lớn mạnh và sai trái. Cũng vậy, hạt giống kính sợ Đức Chúa Trời cũng phải được nuôi dưỡng để nó tăng trưởng trên những suy gẫm niềm tin và sự cầu nguyện xưng tội trước khi nó trở nên đức tin thực nghiệm trong mỗi chúng ta.

Theo như lời Chúa trong II Ti-mô-thê 1:6, “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.”

Tương tự như cách chúng ta cần khuấy động (hoặc thổi bùng ngọn lửa) những ân tứ thuộc linh trong mình, chúng ta cũng cần khuấy động tinh thần kính sợ Chúa trong chúng ta, nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm trong việc tăng trưởng trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Vậy thì, Điều Kiện Để Được Tăng Trưởng Trong Sự Kính Sợ Chúa là những gì?

Đắm chìm trong lời Chúa là con đường để con dân Chúa thêm lên lòng kính sợ Ngài. Thật vậy, càng biết Chúa chúng ta càng kính sợ Ngài, càng nhìn biết quyền uy, vinh hiển, sự tể trị và tình yêu của Chúa, chúng ta cũng càng kính sợ Chúa. 

Như lời Chúa trong Phục truyền luật lệ ký 4:10 có chép: “Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình.”

Bên cạnh đó, Phục truyền luật lệ ký 17:18-19 cho chúng ta biết rằng: “Vua khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp nầy mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy, và hết thảy điều răn nầy.”

Thật vậy, thậm chí vua cũng phải năng đọc luật pháp Chúa, đặc biệt để tập biết kính sợ Ngài.

Bây giờ, chúng ta cùng nhau xem xét năm yếu tố quan trọng giúp chúng ta tăng trưởng thuộc linh khi đọc lời Chúa trên nền tảng lời Cháu trong Châm ngôn 2:1-5: “Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng; Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.”

1. Sự vâng lời – “Nếu con tiếp nhận lời Ta…”

Đức Thánh Linh là Đấng có thể mặc khải về Cứu Chúa Giê-xu cho chúng ta qua lời Ngài. Nếu chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh và dập tắt Thánh Linh trong lòng mình (Ê-phê-sô 4:30, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) thì chúng ta sẽ không tăng trưởng trong sự mặc khải. Chúng ta cũng không thể vừa xúc phạm Thánh Linh vừa trông đợi Ngài tiếp tục giúp chúng ta học biết Cứu Chúa Giê-xu thêm hơn và sâu sắc hơn.

Vậy thì, có phương diện nào trong đời sống chúng ta cố ý bất tuân mạng lệnh Chúa và cản trở sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta?

2. Sự siêng năng – “Nếu condành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con”

Chúng ta trân trọng và giữ gìn các điều răn Chúa trong lòng khi chúng ta đổ đầy tâm trí và tấm lòng mình với lời của Đức Chúa Trời để lời Chúa điều phối những cảm xúc của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần phải siêng năng suy gẫm lời Chúa bởi lẽ đọc lời Chúa được ví như hơi thở thì việc suy gẫm lời Chúa giúp chúng ta có những hơi thở sâu ích lợi càng hơn. Thật vậy, chúng ta sẽ chẳng thể nào tăng trưởng trong mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu mà không chăm năng suy gẫm lời Ngài.

3. Chịu tiếp nhận lời dạy dỗ –  “chuyên lòng con về sự thông sáng…”

Thật vậy, chúng ta cần phải có một tấm lòng khiêm nhường, dễ tiếp nhận lời dạy dỗ và chịu uốn nắn để ở trong mối tương giao với Chúa và nghe lời dạy dỗ đều đặn. Nếu lòng chúng ta cứng cỏi và ngoan cố luôn và khăng khăng bảo vệ quan điểm bảo thủ của cá nhân mình chúng ta sẽ không thể nào nhận được sự mặc khải mới từ Chúa.

 4. Sự cầu nguyện – “nếu con kêu cầu sự phân biện, và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng”

Bên cạnh đó, chúng ta nên cầu nguyện không thôi để cầu xin sự soi sáng và khải thị từ nơi Đức Chúa Trời. Một trong những lời cầu nguyện tiên quyết mà sứ đồ Phao-lô cầu thay cho Hội thánh Ê-phê-sô là “nguyện Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho Hội thánh để nhận biết Ngài” (Ê-phê-sô 1:16,17). 

 5. Tấm lòng khát khao – “Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí”

Hơn nữa, chúng ta cũng cần có một tấm lòng đầy tràn khát khao trong sự tăng trưởng thật và thêm sâu trong Chúa. Chúng ta phải dành thì giờ để đào xới sâu và lẽ thật quý báu như một người thèm khát kiếm tìm quý vật ẩn giấu thì kết quả nhận được “con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.”

Nguyện Đức Giê-hô-va cứ hoài ban cho tất cả chúng ta một tấm lòng vâng phục và hết lòng tìm kiếm Chúa cũng như gắng sức khát khao, đeo đuổi tiến trình nên thánh càng hơn để được biết Chúa mỗi ngày thêm hơn cho đến khi được gặp Ngài mặt đối mặt.

Chúa ban phước cho bạn.

Nguồn: Andrian Chua

Dịch: Annie Nhỏ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like