Home Dưỡng Linh Đức Chúa Giê Su Christ Vị Vua Giáng Sinh

Đức Chúa Giê Su Christ Vị Vua Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 2:1-12

1 Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: 2 “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ được sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng: 6 ‘Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê! Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ”

7 Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: “Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.” 9 Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11 Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. 12 Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Suy ngẫm và hiểu

Khi những nhà thông thái từ phương Đông đến theo một ngôi sao và đã tìm thấy Vị Vua mới sinh của Do thái tại Giê-ru-sa-lem, thì đã có sự bối rối trong cung điện vua Hê-rốt và tại Giê-ru-sa-lem. Khi Hê-rốt nghe lời tiên tri trong Cựu Ước, rằng Đấng Christ sẽ sinh tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2), ông đã báo cho những nhà thông thái. Hê-rốt đang lập kế hoạch dùng những nhà thông thái này để xác định vị trí của Đức Chúa Jêsus và giết Ngài (c.1-8).

Trên đường đến Bết-lê-hem, các nhà thông thái lại thấy ngôi sao mà đã dẫn dắt họ cho đến lúc đó. Vì vậy, họ đã có thể tìm thấy Đức Chúa Jêsus và dâng lên Ngài vàng, trầm hương và mộc dược khi họ thờ phượng Ngài. Những món quà này được dâng lên cho Đức Chúa Jêsus là những lễ vật dành cho một vị vua vào thời đó. Ma-thi-ơ đã viết toàn bộ sự kiện này cách chi tiết để một lần nữa chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian này như một Vị Vua (c.9-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-6 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo của dân chúng có hiểu biết Kinh Thánh về nơi mà Đức Chúa Jêsus sẽ sinh ra, nhưng họ đã không phục vụ Đức Chúa Jêsus như là Vua. Sự nhận thức của các nhà thông thái từ phương Đông về Vị Vua mới sinh đã khiến họ đi nhiều dặm đường đến thể thờ phượng Đức Chúa Jêsus, nhưng sự hiểu biết của các quan chức tôn giáo của Giu-đa thì hờ hững. Kiến thức này cũng không khiến họ bước một bước nhỏ. Chúng ta cũng có kiến thức Kinh Thánh nhận được qua việc đọc và suy ngẫm hàng ngày của chúng ta. Kiến thức này có hành động như “tay và chân” của chúng ta giúp chúng ta phục vụ Chúa không?

Tham khảo   

2:5-6 Trong số các nhà lãnh đạo của Giu-đê, Bết-lê-hem chẳng thua kém chút nào vì nó sẽ là nơi sinh của một vị cai trị trong tương lai, Đấng Mê-si-a (Mi-chê 5:2). Lời trích dẫn cũng hàm ý đến một chủ đề chăn chiên được trích dẫn tại lễ đăng quang của Đa-vít là vua trên Y-sơ-ra-ên (2 Sa-mu-ên 5:2).

2:9 ngôi sao… đi trước họ. Bết-lê-hem cách Giê-ru-sa-lem chỉ 6 dặm (9,7 km), gần như là theo đường thẳng về phía nam, vì thế điều này hàm ý một sự dẫn dắt rất cụ thể, được định vị từ sự di chuyển của ngôi sao đến phần còn lại trên một vị trí cụ thể của con trẻ Jêsus.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con quỳ xuống và thờ phượng Đấng Christ và không đứng trong bóng tối khước từ ánh sáng cứu rỗi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 15-17

Bình Luận:

You may also like