Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán Bởi Chúa Giê-xu Christ – Phần 1

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán Bởi Chúa Giê-xu Christ – Phần 1

by 100prophecies.org
30 đọc

Chúa Giê-xu là nhân vật duy nhất, là chủ đề của các lời tiên tri trong Kinh Thánh và chính Ngài cũng phán nhiều lời tiên tri nữa. Dưới đây là các lời tiên tri được chọn lọc trong Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu hoặc đã làm ứng nghiệm hoặc đã phán về chính Ngài hoặc Hội thánh Cơ Đốc.

1. Chúa Giê-xu báo trước về sự chết và sự phục sinh của Ngài

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 20:17-19

Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu tiên

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Vào khoảng năm 31 SC

Một trong những đặc tính độc nhất của Chúa Giê-xu Christ so với các nhân vật tôn giáo khác là Ngài đã nói tiên tri trước về sự chết và sự phục sinh của chính mình. Một minh chứng được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 20:17-19. Mỗi sách trong bốn sách Phúc Âm Tân Ước, được viết bởi các môn đồ và những người cùng thời với Ngài, làm chứng rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh.

Ma-thi-ơ 20:17-19:

Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn-đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo-báng, đánh-đập, và đóng đinh trên cây thập-tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.

2. Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng hội thánh sẽ đứng vững và phát triển mạnh

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:17-18

Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu tiên

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Xuyên suốt lịch sử

Trong Ma-thi-ơ 16:17-18, Chúa Giê-xu phán với Sứ đồ Phi-e-rơ (Si-môn) rằng hội thánh sẽ không bị đánh bại hay bị quét sạch bởi những người không tin Chúa (khi mô tả bởi cụm từ “các cửa âm phủ,” hoặc “các cửa Địa ngục,” tùy theo bản dịch tiếng Anh). Chỉ trong một vài thập kỷ sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Phi-e-rơ đã có thể trực tiếp thấy các Cơ Đốc nhân đầu tiên phải chịu đựng sự bắt bớ dữ dội. Hội thánh phải chịu sự bắt bớ trong khoảng 3 thế kỷ trong thời Đế quốc Rô-ma, thời điểm mà Cơ đốc giáo không được công nhận. Nhưng hội thánh đã đứng vững và phát triển mạnh trong giai đoạn của Đế quốc Rô-ma, mặc dù chính đế chế này đã bị tan rã. Trong tất cả tôn giáo từng tồn tại trong Đế quốc Rô-ma, Cơ Đốc giáo phát triển mạnh mẽ và trở thành tôn giáo đầu tiên được truyên bá ra khắp thế giời.

Ma-thi-ơ 16:17-18:

Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó.

3. Dòng dõi các vị vua sau Đa-vít sẽ còn đến đời đời

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 7:16

Lời tiên tri được viết: Sa-mu-ên sống khoảng 3000 năm trước

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Bắt đầu vào năm 31 SC. sau sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh này, và một số lời tiên tri khác cũng vậy, nói đến dòng dõi Vua Đa-vít sẽ nắm giữ ngôi vua của Y-sơ-ra-ên đến đời đời.

Vua Đa-vít sống và cai trị vào khoảng 3000 năm trước. Dòng dõi của ông tiếp tục cai trị trên cả hoặc một phần đất của Y-sơ-ra-ên cho đến khi bị người Ba-by-lôn xâm chiếm, vào khoảng 2600 năm trước.

Nhưng, ngoài Chúa Giê-xu ra, không có vị vua nào là dòng dõi Đa-vít từ thời điểm người Ba-by-lôn xâm chiếm. Chúa Giê-xu hoàn toàn là con người và hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Khi là một con người, thì Ngài là dòng dõi Vua Đa-vít. Khi là Đức Chúa Trời, thì Ngài là đời đời. Vì vậy. Ngài ở trong một vị trí độc nhất để làm ứng nghiệm lời tiên tri về ngôi vua Đa-vít sẽ còn đến đời đời.

2 Sa-mu-ên 7:16:

Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững-lập đến mãi mãi.

(Còn tiếp…)

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like