Home Dưỡng Linh Hạ Mình Tìm Kiếm Chúa

Hạ Mình Tìm Kiếm Chúa

by Debbie Thủy
30 đọc

Ni-ni-ve gian ác, tàn sát dân Giu-Đa đến khốn cùng. Tội ác của chúng đã thấu đến Chúa. Ngài sai Giô-na đến cảnh báo họ rằng 40 ngày nữa thành của họ sẽ bị sụp đổ. Dân thành Ni-ni-ve tin Chúa và biết lời cảnh báo này là thật. Họ kêu gọi toàn dân từ người già nhất đến người trẻ nhất cùng nhau hiệp lại kiêng ăn cầu nguyện cho vận mệnh của đất nước.

Tin ấy đồn đến tai vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro hạ mình cầu khẩn Chúa. Sau đó vua truyền lệnh cho toàn thành không một người nào hay thú vật nào được ăn uống chi hết. Tất cả phải quấn bao gai ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Ai nấy phải từ bỏ mọi sự gian ác cùng tội lỗi mình, nài xin Chúa tha thứ khỏi tội chết.

Khi Đức Chúa Trời thấy họ ăn năn và xây bỏ đường lối xấu xa của mình Ngài bèn thôi không đoán phạt họ nữa.

Môi-se lên núi với Chúa bốn mươi ngày, bốn mươi đêm không ăn, không uống. Chúa ban cho ông hai bảng đá về sự giao ước của Ngài. Ông mang hai bảng đá xuống, núi rực lửa cháy, mặt ông chiếu sáng vinh hiển Chúa.

Nhưng ở dưới dân sự dân sự bại hoại, bội đạo Chúa, thờ con bò  thay vì thờ Chúa. Họ cứng cổ, chọc Ngài giận. Môi Se sợ cơn thạnh nộ của Chúa nổi phừng lên diệt sự gian ác họ và cả A-rôn nữa, vì cớ họ ông sấp mình xuống trước mặt Chúa không ăn, không uống bốn mươi ngày, bốn mươi đêm như lần trước. Ông nài xin Chúa tha thứ cho họ, đừng diệt họ. Chúa nhận lời Môi-se tha cho A-rôn và giảm tai hoạ trên họ (Phục truyền 9).

Trong thời Hê-li làm thầy tế lễ dân sự bị đại bại, hòm giao ước bị mất. Sự vinh hiển của Chúa lìa khỏi Y-sơ-ra-ên. Họ bị khốn khổ dưới sự áp bức của nước láng giềng Phi-li-tin.

Sa-mu-ên kêu gọi họ hết lòng trở lại cùng Chúa. Toàn dân Y-sơ-ra-ên hiệp lại kiêng ăn cầu nguyện. Họ ăn năn, xưng nhận tội lỗi mình trước Chúa. Rồi cùng nhau dẹp các hình tượng của Ba-anh và của Át-tạt-tê, quay trở lại phục sự một mình Chúa mà thôi.

Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Phi-li-tin khiến chúng thua vỡ chạy. Chúng bị bắt phục không còn xâm lấn địa phận của Y-sơ-ra-ên nữa trọn đời của Sa-mu-ên.

Vì tình yêu Đa-vít kiêng ăn cầu thay cho chính những kẻ phản nghịch mình. (Thi thiên 35:13)

Khi toàn Cơ đốc nhân Việt Nam hiệp một hạ lòng tìm kiếm Chúa thì không gì là không thể với Ngài.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like