Home Hoa Kỳ Tiểu Bang Louisiana Cho Phép Học Sinh Có Quyền Cầu Nguyện, Đọc Kinh Thánh Tại Các Trường Công

Tiểu Bang Louisiana Cho Phép Học Sinh Có Quyền Cầu Nguyện, Đọc Kinh Thánh Tại Các Trường Công

by Van Anh
30 đọc

Tổng Chưởng Lý tiểu bang Louisiana Jeff Landry và Đại diện Hoa Kỳ Mike Johnson, R-La., đã đưa ra Bản Đánh Giá Quyền Lợi Của Học Sinh tiểu bang Louisiana, một quyển hướng dẫn 15 trang để giải thích quyền tự do tôn giáo của giáo viên và học sinh trong các trường công.

Bài đánh giá cho biết các trường công ở Hoa Kỳ không cần phải trở thành “các khu vực tự do tôn giáo.”

Tài liệu này nói rằng: “Ngược lại, cả luật liên bang và tiểu bang đặc biệt bảo vệ quyền tự do tôn giáo trong các trường công.” “Biết ơn thay, Quốc Hội và cơ quan lập pháp tiểu bang của chúng ta vẫn nhận ra tầm quan trọng căn bản của tự do tôn giáo – quyền tự do được liệt kê đầu tiên trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Hiến Pháp.”

Tài liệu này cũng nói rằng các trường học phải giữ thái độ trung hòa đối với tôn giáo, không nên cấm học sinh viên thực hành đức tin của mình tại trường học.

Thay vào đó, học sinh được tự do cầu nguyện, thảo luận về đức tin của mình, đọc Kinh Thánh và mời người khác tham dự các sự kiện tôn giáo của mình. Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ phát biểu này, bài đánh giá nhận xét.

Tuy nhiên, tài liệu cũng ghi nhận rằng tất cả các hoạt động tôn giáo phải được dẫn dắt bởi học sinh và do học sinh khởi xướng.

Tài liệu này nói rằng: “Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ đã chỉ ra một loạt các yếu tố sẽ cho phép học sinh cầu nguyện ở các sự kiện như vậy mà không bị vi phạm luật.” “Một lời cầu nguyện được cho phép nếu: (a) trong buổi lễ tốt nghiệp, nhà trường cho phép một học sinh chia sẻ một thông điệp mình đã chọn; (b) các tiêu chuẩn công tâm xác định học sinh nào được phép phát biểu trong thời gian này; (c) không có sự dự phần hoặc xem xét trước thông điệp của người thuyết trình bởi các cán bộ, nhân viên của trường; và (d) học sinh được hướng dẫn để bài diễn văn của họ không gây trở ngại chương trình của lễ tốt nghiệp, hoặc nói những lời thô tục, dâm dục hoặc xúc phạm.

Các trường học cũng có thể công nhận Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh với các đảng phái miễn là phù hợp với mục đích “giáo dục” và không “mang đến lợi ích cho một tôn giáo cụ thể nào cả.”

Các ngành và giáo viên được phép tổ chức các buổi học Kinh Thánh và các nhóm cầu nguyện ngoài giờ học, tài liệu cho biết thêm.

Họ cũng có thể thảo luận về tôn giáo trong lớp học nếu điều đó có liên quan đến chủ đề của lớp học.

Tài liệu này được đưa ra sau khi một người mẹ ở tiểu bang Louisiana đã kiện Quận Trường Công Giáo Webster (Webster Parish School District) vào tháng Mười Hai, nói rằng quận này đã không ủng hộ Đạo Cơ Đốc.

 

Naupuih dịch

Nguồn: www.christianheadlines.com

Bình Luận:

You may also like