Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Cha Ôi, Xin Gìn Giữ Những Người Thuộc Về Cha

Ngày 07 – Cha Ôi, Xin Gìn Giữ Những Người Thuộc Về Cha

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những người của Ngài, những người còn ở lại thế gian. Họ sẽ bị bắt bớ bởi vì họ không thuộc về thế gian này, nhưng họ sẽ được nên thánh qua chân lý.

Giăng 17:9-19

9 Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà Con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì của Con là của Cha, tất cả những gì của Cha là của Con; và qua họ, Con được tôn vinh. 11 Con không còn ở thế gian nữa, Con về với Cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha Thánh ơi! Xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một như Chúng Ta. 12 Trong lúc còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã bảo vệ họ, không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13 Nhưng bây giờ Con về với Cha, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ. 14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15 Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. 18 Như Cha đã sai Con vào thế gian thì Con cũng sai họ vào thế gian. 19 Con hiến dâng chính mình vì họ, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện để Cha sẽ bảo vệ các môn đồ (những người tin) của Ngài, những người sẽ ở lại trong thế gian này khi Ngài rời đi. Nếu Đức Chúa Trời bảo vệ họ, họ sẽ được nên một, như Cha và Con là một, vì vậy Đức Chúa Jêsus cầu nguyện để họ sẽ kinh nghiệm được mối quan hệ trở nên một. Ngoài ra, Đức Chúa Jêsus cầu nguyện rằng vì họ sẽ bị thế gian ghen ghét bởi những lời của Đức Chúa Jêsus, nên Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ khỏi kẻ ác (c.9-19).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.9-12 Trong khi Ngài còn ở trong thế gian này, Đức Chúa Jêsus, Đấng chăn chiên nhân lành, không để mất một con nào, những con chiên mà Cha đã giao cho Ngài (6:39; 10:28-29). Nhưng khi thời điểm Ngài rời đi càng gần, Ngài giao các môn đồ của Ngài cho Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời mới là nền tảng của sự an toàn cho chúng ta và Hội Thánh của chúng ta. Có phải chúng ta đang chịu khổ không? Nếu Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, và chúng ta nên một với Hội Thánh của chúng ta trong Đấng Christ, chúng ta được an toàn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11 Khi một Hội Thánh trở nên một, chúng ta được giữ gìn là những người của Đức Chúa Trời trong thế gian này. Như Đức Chúa Jêsus đã vui hưởng sự nên một với Đức Chúa Trời qua sự vâng lời, khi chúng ta sống vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua sự vâng lời Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể vui hưởng việc trở nên một với Hội Thánh của chúng ta, khi chúng ta phục vụ và yêu thương nhau một cách khiêm nhường.

Tham khảo

17:16 Những người tin Đấng Christ không thuộc về thế gian, có nghĩa là họ có một bản tính hoàn toàn khác (xem 3:3-8), bao gồm cả những mong muốn trong tấm lòng khác, những mục tiêu cơ bản khác, và cao nhất là một Đức Chúa Trời khác. Một câu nói phổ biến rằng các Cơ Đốc nhân ở “trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian” không tìm thấy một cách chính xác ở đâu trong Kinh Thánh, nhưng ý tưởng là thật và được trích ra từ 17:15-16.

17:18 Con đã sai họ vào thế gian có thể đề cập đến việc dạy dỗ rằng Đức Chúa Jêsus đã ban cho các môn đồ của Ngài sự dạy dỗ cho rằng họ sẽ còn ở trong thế gian và hướng dẫn cho thế gian và sinh trái cho vương quốc (xem 13:16, 20, 35; 14:12-13, 26; 15:2, 5, 8, 16, 20, 27; 16:2, 8, 33), mặc dù Đức Chúa Jêsus sẽ trịnh trọng hơn tuyên bố rằng Ngài đang sai phái họ trong 20:21, và sẽ nhắc lại Mạng lệnh đó khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:19-20; về thời điểm xem cả Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4, 8).

Cầu nguyện: Chúa Thánh ôi, xin hãy giúp chúng con không sa vào sự ác. Xin hãy giúp chúng con bước đi con đường khác biệt của dân sự Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Các Vua 21-22

Bình Luận:

You may also like