Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Chúng Ta Hãy Quay Trở Lại Ai Cập

Ngày 25 – Chúng Ta Hãy Quay Trở Lại Ai Cập

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân sự nghe thấy bản tường trình của mười người do thám, đã than khóc suốt đêm. Họ bắt đầu đổ lỗi cho Môi-se và A-rôn, và cố chọn ra một lãnh đạo mới để quay trở về Ai Cập. Cả Giô-suê và Ca-lép cũng không thể thuyết phục được họ.

Dân Số Ký 14:1-10

1 Cả hội chúng cất tiếng la lớn; dân chúng khóc than trong đêm đó, 2 Tất cả dân Y-sơ-ra-ên phàn nàn với Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói với hai ông: “Phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay chết trong hoang mạc nầy cho rồi! 3 Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất nầy để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao?” 4 Rồi họ nói với nhau: “Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập.”

5 Môi-se và A-rôn sấp mình xuống trước mặt cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. 6 Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là hai trong số những người đi do thám xứ, xé áo quần mình. 7 Hai người nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: “Đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt. 8 Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. 9 Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng!” 10 Bấy giờ cả hội chúng đòi ném đá hai người nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trong Lều Hội Kiến trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi họ nghe thấy báo cáo tiêu cực từ mười thám tử về đất Ca-na-an, dân Y-sơ-ra-ên khóc suốt đêm và trách cứ Đức Chúa Trời. Họ thậm chí cố chọn một lãnh đạo mới, đòi quay trở lại Ai Cập, một bước lùi ngu dại trở lại phục vụ Pha-ra-ôn và các thần tượng Ai Cập (c.1-4).

Thời điểm đó, Giô-suê và Ca-lép đứng lên phẫn nộ. Họ xé quần áo mình bởi sự đau buồn sâu xa và cơn giận công chính, và kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên đừng sợ hãi người Ca-na-an, vì “chúng sẽ là đồ ăn cho chúng ta”. Dầu vậy, dân sự, những người đã chọn từ bỏ Đức Chúa Trời, đã muốn tấn công họ bằng đá (c.5-10).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-5 Dân Y-sơ-ra-ên, từ bỏ ân điển của việc “Xuất Ai Cập” và nhắm đến việc “quay trở lại Ai Cập” đã thay đổi lãnh đạo mà họ thấy theo mắt mình. Điều này có nghĩa là họ đang rời bỏ Đức Chúa Trời, Đấng bắt buộc phải phá hủy Ai Cập bằng các bệnh dịch, và thay vào đó, chọn thờ lạy Pha-ra-ôn, vua của Ai Cập, và người Ai Cập. Đó cũng là tuyên bố từ bỏ sự tự do, điều làm nên một phần của đời sống nô lệ. Đâu là lựa chọn của chúng ta, giữa sự tự do không chắc chắn và đời sống chắc chắn làm nô lệ, giữa sự cao quý nhưng đói khổ và đời sống nhục nhã nhưng được no bụng?

C.5, 10 Môi-se và A-rôn không thể làm điều gì ngoài việc nằm úp mặt phản ứng lại với sự khích động của hội chúng, trong khi Giô-suê và Ca-lép đã phải đối diện với nguy cơ bị ném đá. Bởi vì đây là một hành động coi thường, và sự thách thức chống lại Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc can thiệp cách cá nhân.

Tham khảo

14:6-9 Giô-suê và Ca-lép đã đúng khi gọi sự phản ứng phổ biến là sự nổi loạn chống lại Chúa và khuyên nài họ có đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời để đem họ vào đất đó (câu 9). Vì điều này họ bị đe dọa bị ném đá (câu 10), một hình thức hành hình được định cho những kẻ bội đạo (Lê-vi Ký 20:2, 27; 24:23; Dân Số Ký 15:36; Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:10).

Cầu nguyện: Chúa ôi, thậm chí nếu một hoàn cảnh diễn ra không theo cách chúng con đã hy vọng thì xin hãy giúp chúng con ngửa trông lên Ngài, Đấng đang hiện diện sau hoàn cảnh đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 4-6

Bình Luận:

You may also like