Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Phản Ứng Của Đức Chúa Trời Với Những Lời Phàn Nàn Của Dân Chúng

Ngày 20 – Phản Ứng Của Đức Chúa Trời Với Những Lời Phàn Nàn Của Dân Chúng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đáp lại sự than thở của Môi-se về những lời phàn nàn của dân chúng bằng cách chỉ định 70 trưởng lão để làm nhẹ bớt gánh nặng của Môi-se và hứa cung ứng cho dân chúng nhiều thịt đến nỗi họ phát ngán vì nó.

Dân Số Ký 11:16-25 

16 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy họp bảy mươi người trong số trưởng lão Y-sơ-ra-ên, tức là những người con nhìn nhận là các trưởng lão và nhà lãnh đạo dân chúng. Hãy dẫn họ đến Lều Hội Kiến để họ đứng tại đó với con. 17 Ta sẽ ngự xuống và nói chuyện với con tại đó. Ta sẽ lấy Thần Ta ngự trên con mà ban cho họ để họ mang gánh nặng về dân tộc nầy với con, chứ không phải con gánh một mình. 18 Con hãy bảo dân chúng rằng: ‘Ngày mai phải dọn mình thánh sạch và anh em sẽ được ăn thịt. Vì tai Đức Giê-hô-va có nghe anh em khóc than rằng “ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt” vì chúng tôi đã từng được sung sướng tại Ai Cập. Vì thế, Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho anh em và anh em sẽ được ăn thịt. 19 Không phải anh em sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là hai mươi ngày đâu, 20 mà ăn trọn một tháng, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và chán ngấy, vì anh em đã chối bỏ Đức Giê-hô-va đang ngự giữa anh em và kêu khóc trước mặt Ngài rằng: “Tại sao chúng tôi lại lìa khỏi Ai Cập?”’”

21 Môi-se thưa: “Con đang đứng giữa một dân có sáu trăm nghìn đàn ông mà Ngài bảo rằng: ‘Ta sẽ phát thịt cho chúng ăn trọn một tháng.’ 22 Nếu người ta giết hết chiên và bò, liệu có đủ cho họ không? Nếu người ta bắt hết cá dưới biển, liệu có đủ cho họ không?” 23 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều Ta phán với con có trở thành sự thật hay không!”

24 Môi-se đi ra và thuật lại lời của Đức Giê-hô-va cho dân chúng rồi tập hợp bảy mươi trưởng lão của dân chúng chung quanh Lều Hội Kiến. 25 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây và phán với Môi-se. Ngài lấy Thần ở trên ông mà ban cho bảy mươi trưởng lão. Khi Thần ngự trên bảy mươi trưởng lão thì họ nói tiên tri. Nhưng họ không tiếp tục nói tiên tri nữa.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đáp lại ngay lập tức với những phản kháng của dân chúng và lời than thở của Môi-se. Trước tiên, Đức Chúa Trời chọn 70 trưởng lão để giải quyết tình huống nan giải của Môi-se và ban đầy dẫy Đức Thánh Linh cho họ, để họ có thể hỗ trợ việc lãnh đạo của Môi-se (c.16-17, c.25). Đức Chúa Trời cũng hứa cho dân chúng ăn thịt trong suốt một tháng. Tuy nhiên, Môi-se đáp lời một cách đầy hoài nghi, nói rằng không thể cho tất cả dân chúng ăn thịt. Bằng việc hỏi: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao?”, Đức Chúa Trời nhắc Môi-se nhớ rằng chẳng có gì mà Ngài không thể làm được (c.18-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-23 Không có sự giới hạn nào đối với khả năng của Đức Chúa Trời. Môi-se không có đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, qua đó Ngài công bố rằng Ngài sẽ ban cho mọi người đủ thịt để ăn trong một tháng. Nếu Đức Chúa Trời chỉ làm những điều chúng ta có thể hiểu, thì những tai vạ trên Ai Cập, Cuộc Xuất Hành và việc rẽ Biển Đỏ đã không xảy ra. Điều quan trọng trong nước Trời không phải là khả năng điều gì đó có thể thực hiện được, mà là ý muốn của Đức Chúa Trời.

C.24-25 Như đã hứa, Đức Chúa Trời đã đặt Thần Linh trên 70 trưởng lão xung quanh trại quân. Khi Ngài làm như vậy, các trưởng lão chỉ đơn thuần được ủy thác trách nhiệm giúp đỡ Môi-se mang gánh nặng của dân chúng. Liệu có phải chúng ta đang dùng ân tứ của Đức Thánh Linh để nâng đỡ cộng đồng của chúng ta, chứ không phải cho bản thân chúng ta, hay không?

Tham khảo

11:16-23 Chúa hứa đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp của Môi-se và mong muốn của dân chúng về một đồ ăn thay thế cho ma-na. Nhưng sự nhân nhượng rõ ràng của Đức Chúa Trời đối với sự thèm ăn phổ biến, thực tế sẽ chứng minh là một sự đoán xét, vì họ đã thực sự nói: “Tại sao chúng tôi lại lìa khỏi Ai Cập?”

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy xem xét sự yếu đuối của chúng con, nghe và đáp lời nài xin của chúng con, xin hãy dùng chúng con để hoàn tất ý muốn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 21-23

Bình Luận:

You may also like