Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Các Lễ Vật Cho Đền Tạm

Ngày 12 – Các Lễ Vật Cho Đền Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên tự nguyện dâng các lễ vật trước Đền Tạm dưới hình thức sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò đực.

Dân Số Ký 7:1-11

1 Khi đã dựng xong Đền Tạm, Môi-se xức dầu và biệt riêng ra thánh tất cả vật dụng của Đền Tạm, cũng như xức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và tất cả vật dụng cho bàn thờ. 2 Sau đó, những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, tức là các trưởng gia tộc, các trưởng bộ tộc đã chịu trách nhiệm kiểm tra dân số đều đem dâng lễ vật của mình. 3 Họ đem các lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va: Sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò đực; mỗi người lãnh đạo dâng một con bò và hai người dâng một cỗ xe. Họ dâng các lễ vật đó trước Đền Tạm.

4 Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: 5 “Hãy tiếp nhận các lễ vật của họ để dùng vào công việc nơi Lều Hội Kiến và giao chúng cho người Lê-vi tùy theo công tác của mỗi người.” 6 Vậy Môi-se tiếp nhận các cỗ xe và những bò đực rồi giao lại cho người Lê-vi. 7 Ông giao cho con cháu Ghẹt-sôn hai cỗ xe và bốn con bò đực tùy theo công tác của họ. 8 Ông giao cho con cháu Mê-ra-ri bốn cỗ xe và tám con bò đực tùy theo công tác của họ. Họ ở dưới sự giám sát của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn. 9 Nhưng ông không giao vật gì cho con cháu Kê-hát vì họ phải lo coi sóc những vật thánh mà họ gánh vác trên vai mình.

10 Trong ngày bàn thờ được xức dầu, những người lãnh đạo đem lễ vật cho việc cung hiến bàn thờ đến dâng trước bàn thờ. 11 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Những người lãnh đạo luân phiên mỗi ngày một người, đem lễ vật để cung hiến bàn thờ.”

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Đền Tạm đã dựng xong và cuộc kiểm tra dân số đã hoàn thành, các lãnh đạo, những người đã tham gia vào việc thực hiện cuộc kiểm tra dân số, đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ về các vật phẩm cần thiết cho việc di dời Đền Tạm (c.1-3). Các lãnh đạo không dâng những thứ mà họ nhận từ dân chúng, nhưng dâng những thứ là của riêng họ (c.1-3). Những người Lê-vi đã nhận những lễ vật này và dùng chúng cho công việc di dời Đền Tạm. Lúc này, các lễ vật được phân phát đều nhau, tùy theo sự cần dùng. Điều này là vì việc đảm bảo sự công bằng, không phân biệt đối xử tuy quan trọng nhưng việc cung ứng vật tư phù hợp với tính chất công việc hay sự phục vụ cũng quan trọng không kém (c.4-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời cung ứng cho mỗi người làm công những ân tứ tùy theo nhu cầu của họ. Như vậy, Đức Chúa Trời không tán thành sự công bằng một cách mù quáng và cũng không cho phép lãng phí vật dụng một cách không cần thiết khi bất cẩn giao phó các đồ dùng cho những người không cần chúng. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời chỉ ban cho chúng ta những thứ chúng ta thật sự cần.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3 Trước khi Đức Chúa Trời lập nên bất kỳ mạng lệnh nào, các lãnh đạo của mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên tự nguyện bước lên trước và dâng của lễ là sáu cỗ xe kiệu và mười hai con bò đực. Họ sẵn lòng tập hợp lại và dâng lễ vật của một tế lễ. Liệu các cộng đồng của chúng ta có đang sẵn lòng phục vụ và gây dựng một Hội Thánh là thân thể của Chúa, hay không?  Chúng ta hãy tìm một nơi phù hợp cho mình để tham gia và tình nguyện phục vụ trước khi được yêu cầu.

Tham khảo  

7:1-89 Dân Số Ký 3-4 miêu tả nhiệm vụ của các thầy tế lễ và người Lê-vi; chương 7 cho thấy cách các bộ tộc khác hỗ trợ cho họ. Trước tiên, họ cung cấp các xe kiệu và bò đực để giúp đỡ người Lê-vi di dời Đền Tạm. Người Ghẹt-sôn, những người khuôn vác các bức màn và màn của Đền Tạm, được dâng cho hai xe kiệu và bốn con bò đực (4:25-26; 7:7). Người Mê-ra-ri – những người khuân vác các trụ, xà ngang và đế trụ – được dâng cho bốn xe kiệu và tám con bò (4:31-32; 7:8). Người Kê-hát, những người phải gánh vác các vật dụng của Đền Tạm bằng đòn gánh, không nhận được gì (câu 9).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con sẽ tự nguyện chọn một nơi trong cộng đồng của mình để phục vụ. Xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan để lựa chọn.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Các Quan Xét 19-21

Bình Luận:

You may also like