Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Cách Bố Trí Trại Quân

Ngày 02 – Cách Bố Trí Trại Quân

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau lệnh tổ chức lực lượng chiến đấu (chương 1), Đức Chúa Trời đã bố trí và triển khai các đội quân một cách thích hợp (chương 2) và phán với Môi-se cùng A-rôn về việc các đội quân phải di chuyển theo trật tự nào, khi họ bắt đầu hành quân.

Dân Số Ký 2:1-34

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: 2 “Dân Y-sơ-ra-ên phải đóng trại đối diện và chung quanh Lều Hội kiến, mỗi người ở dưới ngọn cờ và bảng hiệu của bộ tộc mình.

3 Trại quân Giu-đa sẽ đóng về hướng đông, phía mặt trời mọc, theo ngọn cờ và đơn vị của mình. Thủ lĩnh của người Giu-đa là Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp, 4 quân số của ông được bảy mươi bốn nghìn sáu trăm người. 5 Đóng trại bên cạnh Giu-đa là bộ tộc Y-sa-ca. Thủ lĩnh của người Y-sa-ca là Na-tha-na-ên, con trai Xu-a, 6 quân số của ông được năm mươi bốn nghìn bốn trăm người. 7 Kế đến là bộ tộc Sa-bu-lôn. Thủ lĩnh của người Sa-bu-lôn là Ê-li-áp, con trai của Hê-lôn, 8 quân số của ông được năm mươi bảy nghìn bốn trăm người. 9 Tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Giu-đa, theo từng đơn vị, là một trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm người. Họ sẽ đi tiên phong.

10 Đội quân Ru-bên đóng trại về hướng nam theo từng đơn vị dưới ngọn cờ mình. Thủ lĩnh của người Ru-bên là Ê-li-su, con trai của Sê-đêu, 11 quân số của ông được bốn mươi sáu nghìn năm trăm người. 12 Bộ tộc Si-mê-ôn đóng trại bên cạnh bộ tộc Ru-bên. Thủ lĩnh của người Si-mê-ôn là Sê-lu-mi-ên, con trai của Xu-ri-ha-đai, 13 quân số của ông được năm mươi chín nghìn ba trăm người. 14 Kế đến là bộ tộc Gát. Thủ lĩnh của người Gát là Ê-li-a-sáp, con trai của Rê-u-ên, 15 quân số của ông được bốn mươi lăm nghìn sáu trăm năm mươi người. 16 Tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Ru-bên, theo từng đơn vị là một trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi người. Họ sẽ đi thứ nhì. 17 Sau đó, Lều Hội kiến với trại quân Lê-vi sẽ đi giữa các trại quân khác. Trại quân Lê-vi sẽ ra đi theo thứ tự đã đóng trại, mỗi người theo từng đơn vị dưới ngọn cờ mình.

18 Trại quân Ép-ra-im đóng về hướng tây theo từng đơn vị, dưới ngọn cờ mình. Thủ lĩnh của người Ép-ra-im là Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút 19 và quân số của ông được bốn mươi nghìn năm trăm người. 20 Bộ tộc Ma-na-se đóng trại bên cạnh bộ tộc Ép-ra-im. Thủ lĩnh của người Ma-na-se là Ga-ma-li-ên, con trai của Phê-đát-su, 21 quân số của ông được ba mươi hai nghìn hai trăm người. 22 Kế đến là bộ tộc Bên-gia-min. Thủ lĩnh của người Bên-gia-min là A-bi-đan, con trai của Ghi-đeo-ni, 23 quân số của ông được ba mươi lăm nghìn bốn trăm người. 24 Như vậy, tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Ép-ra-im, theo từng đơn vị, là một trăm lẻ tám nghìn một trăm người. Họ sẽ đi thứ ba. 25 Trại quân Đan đóng về hướng bắc theo từng đơn vị, dưới ngọn cờ của mình. Thủ lĩnh của người Đan là A-hi-ê-xe con trai của A-mi-sa-đai, 26 quân số của ông được sáu mươi hai nghìn bảy trăm người. 27 Bộ tộc A-se sẽ đóng trại bên cạnh bộ tộc Đan. Thủ lĩnh của người A-se là Pha-ghi-ên, con trai của Óc-ran, 28 quân số của ông được bốn mươi mốt nghìn năm trăm người. 29 Kế đến là bộ tộc Nép-ta-li. Thủ lĩnh của người Nép-ta-li là A-hi-ra, con trai của Ê-nan, 30 quân số của ông được năm mươi ba nghìn bốn trăm người. 31 Như vậy, tổng quân số dẫn đầu bởi trại quân Đan là một trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm người. Họ sẽ đi sau cùng, dưới ngọn cờ mình.

32 Đó là những người Y-sơ-ra-ên được kiểm tra theo từng bộ tộc của họ. Tất cả những người trong các trại quân được kiểm tra theo từng đơn vị, là sáu trăm lẻ ba nghìn năm trăm năm mươi người. 33 Nhưng người Lê-vi không được tính chung với những người Y-sơ-ra-ên khác như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi-se. 34 Vậy dân Y-sơ-ra-ên làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se. Họ đóng trại theo từng đơn vị và ra đi theo từng gia tộc và gia đình của mình.”

Suy ngẫm và hiểu

Các con cháu của Y-sơ-ra-ên giống như đội quân của Đức Chúa Trời, đang hành quân vào xứ Ca-na-an. Như mỗi đội quân có một trại, Đức Chúa Trời đảm bảo các hậu tự của Y-sơ-ra-ên có các trại trong một trật tự mang tính hệ thống, theo bộ tộc của họ. Mười hai bộ tộc có trại ở hướng bắc, hướng tây, hướng nam và hướng đông, cùng với Lều Hội Kiến ở trung tâm, mỗi bên có ba bộ tộc. Các cửa trại của tất cả các bộ tộc đều phải hướng về Lều Hội Kiến, và họ phải giữ đội hình này ngay cả khi họ di chuyển tới một nơi ở khác, nơi Ngài ngự, ở trung tâm đời sống của họ (c.1-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2 Dân Y-sơ-ra-ên luôn phải hành quân và đóng trại xung quanh Lều Hội Kiến, nơi Đức Chúa Trời ngự. Họ ở và đi về phía trước theo một đội hình, qua đó lời Đức Chúa Trời có thể được truyền đạt một cách tốt nhất. Họ có thể đi qua hoang mạc, vùng đất chết một cách thành công vì cộng đồng của họ lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm. Quan trọng hơn cả một cộng đồng thống nhất là có một cộng đồng hiệp nhất với Đức Chúa Trời ở trung tâm của nó.

C.2-33 Ở trung tâm của trại quân là Lều Hội Kiến, và Lều Hội Kiến được bao quanh bởi bộ tộc Lê-vi. Điều này là để biểu thị rằng trận chiến trong hoang mạc là một trận chiến để bảo vệ sự thánh khiết, sự tinh sạch và là một trận chiến chiến đấu bằng những vũ khí của sự thánh khiết và tinh sạch. Quan trọng hơn trận chiến chống lại kẻ thù bên ngoài của dân Y-sơ-ra-ên là trận chiến với chính mình để giữ gìn hệ thống của “một dân tộc thánh, một dân thánh”. Chúng ta có đang đấu tranh để giữ gìn sự thánh khiết và tinh sạch trong một thế giới sùng kính kích cỡ và quyền lực, hay không?

Tham khảo   

2:2 Không biết những biểu ngữ và cờ hiệu của các bộ tộc Y-sơ-ra-ên trông thế nào, mặc dù các quân đội thời cổ đại khác cũng đều có chúng. Đối diện (theo nghĩa đen là “trước mặt”) cũng có thể được dịch là “cách xa một đoạn”. Một khoảng cách phải được giữ giữa vị trí của các bộ tộc và Đền Tạm.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là trung tâm của chúng con, xin hãy dẫn dắt chúng con và tể trị hoàn toàn đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 11-13

Bình Luận:

You may also like