Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sự Chết Của Một Người Cho Dân Tộc

Ngày 16 – Sự Chết Của Một Người Cho Dân Tộc

by SU Việt Nam
30 đọc

Dù rằng lời nhận xét của thầy tế lễ thượng phẩm về một dân tộc được cứu nhờ sự chết của một người là mang tính chính trị, nhưng trớ trêu thay, nó cũng diễn ra một cách chính xác ý nghĩa cứu chuộc của sự chết của Đức Chúa Jêsus.

Giăng 11:47-57

47 Vì vậy, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si họp Hội đồng Công luận, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người Rô-ma sẽ đến đánh chiếm cả nơi nầy lẫn đất nước chúng ta.” 49 Nhưng một người trong số họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nói với họ: “Các ông chẳng biết gì cả! 50 Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.” 51 Ông ta không tự nói điều đó, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nên ông ta nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân chịu chết, 52 không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một. 53 Từ ngày ấy, họ lập mưu để giết Ngài.

54 Vì thế, Đức Chúa Jêsus không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng đi trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im và ở lại đó với các môn đồ. 55 Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ các vùng quê đi lên thành Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy trước kỳ lễ. 56 Bấy giờ, họ tìm Đức Chúa Jêsus và đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ sao?” 57 Còn các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si ra lệnh: nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu thì phải báo cho họ biết, để họ bắt Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Những nhà lãnh đạo tôn giáo, nghe được tin về Đức Chúa Jêsus khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết, đã tổ chức một hội đồng để bàn luận làm xem thế nào để giải quyết vấn đề này. Điểm chính của việc thảo luận này không phải là ý nghĩa của những phép lạ diệu kỳ Đức Chúa Jêsus đã làm, mà là mối đe doạ đối với cấp bậc và thẩm quyền của họ. Họ tin rằng nếu họ để Đức Chúa Jêsus một mình và nhiều người hơn đến tin và đi theo Ngài như vị Vua (Đấng Mê-si-a), thì dân chúng sẽ đến tấn công, quân lính La Mã đến, và cướp bóc và áp bức họ. Chính vì thế, cuối cùng họ đã quyết định là Đức Chúa Jêsus phải chết (c.47-57).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.51-53 Qua sự chết của chính Ngài, Đức Chúa Jêsus sẽ ngăn chặn cả một dân tộc khỏi sự hủy diệt (12:24), tập hợp và hiệp nhất các con cái tan lạc của Ngài (10:15-16). Ngay cả khi sự ác thắng hết lần này đến lần khác, chúng ta có thể có đức tin rằng ý muốn và mục đích của Đức Chúa Trời đang được hoàn tất không bị thất bại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.49-50 Các thầy tế lễ thượng phẩm thậm chí không nghĩ một chút nào về ý nghĩa những lời và các dấu lạ của Đức Chúa Jêsus; họ chỉ đơn giản thảo luận về mối đe dọa có thể có đối với các quyền được ban cho của họ, quyền lực của họ và dân tộc. Tuy nhiên, không biết về thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus, kết luận của họ có thể không bao giờ đúng. Thậm chí ngày nay, mặc dù chứng kiến vô số những bằng cớ, những điều không thể giải thích được nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus, nhưng thế giới này tiếp tục đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập tự giá. Có một lý do cho việc này: người ta không sẵn lòng từ bỏ quyền sở hữu đối với cuộc sống của chính mình.

Tham khảo

11:48 Nơi này gần như chắc chắn đề cập đến đền thờ (so sánh với Công Vụ Các Sứ Đồ 6:13-14; 21:28). Đánh chiếm….đất nước chúng ta có thể nói đến việc lấy đi đáng sợ địa vị bán tự trị của người Do Thái bởi người La Mã (1 Mac-ca-bê 5:19). Mỉa mai thay, điều mà Hội đồng Công Luận tìm cách để ngăn chặn bằng cách giết Đức Chúa Jêsus vẫn đạt được, khi người La Mã phá trụi đền thờ và chiếm lấy Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN.

11:49 năm ấy. Thực tế, Cai-phe là thầy tế lễ thượng phẩm trong 18 năm (18-36 SCN), lâu hơn bất cứ thầy tế lễ thượng phẩm nào vào thế kỷ thứ nhất. Các ông chẳng biết gì cả bày tỏ sự thô lỗ được cho là đặc điểm của nhiều người Sa-đu-sê (như sử gia Josephus xác nhận).

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng đã chết để cứu chúng con, xin hãy giúp chúng con không tìm kiếm chỉ những lợi ích của thế gian qua Phúc Âm đó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 34-36

Bình Luận:

You may also like